Suministros - 540786-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento de licitación con negociación 

Bélgica-Amberes: Productos alimenticios diversos y alimentos secos

2018/S 237-540786

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) VZW
ZNA
Leopoldstraat 26
Antwerpen
2000
Bélgica
Persona de contacto: Mevrouw Kim Sels
Teléfono: +32 32177467
Correo electrónico: kim.sels@zna.be
Código NUTS: BE211

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.zna.be

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/532/GN/2018
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Ziekenhuis
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Voedingsmiddelen ZNA breed

Número de referencia: 2018/534
II.1.2)Código CPV principal
15890000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Zie II.2.4

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
15894000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BE211
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Het ziekenhuisnetwerk Antwerpen

II.2.4)Descripción del contrato:

Voorwerp van de dienst: Patiënten - en personeelsvoeding ZNA alle sites behalve Middelheim (Algemeen Ziekenhuis, Paola Kinderziekenhuis, UKJA) en Hoge Beuken (alleen bestelling voor de afdelingen).

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 72
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.9)Información sobre la limitación del número de candidatos a los que se invitará
Número mínimo previsto: 3
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

* Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17-6-2016.

* Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.

De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.

Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:

— het decreet van 10-7-2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10-5-2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10-5-2007 tot wijziging van de wet van 30-7-1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10-5-2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen,

— de wet van 4-8-1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Om de financiële draagkracht te controleren zal de aanbesteder gebruik maken van de Creditsafe International Score. Voor elke ondernemer zal de aanbesteder zelf een Creditsafe rapport opvragen.

De Creditsafe Internationale Score is een gestandaardiseerde score afgeleid van de normale Creditsafe score. Hierdoor kan zo nodig een scorevergelijking worden gemaakt tussen bedrijven in verschillende landen.

Volgende scores zijn mogelijk:

Score Omschrijving

A Zeer Laag risico

B Laag risico

C Gemiddeld risico

D Hoog risico

E Geen Score

Meer informatie over CreditSafe kan desgewenst bekomen worden via https://www.creditsafe.be/

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. Uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient dan ook A, B of C te zijn.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. De inschrijver dient een lijst te bezorgen van de voornaamste soortgelijke leveringen die gedurende de afgelopen periode van maximaal drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. Minimum 2 referenties aangaande een gelijkaardige opdracht in de ziekenhuissector met circa 1 400 bedden en waar 800 000 maaltijden op jaarbasis worden geproduceerd (brood– en warme maaltijden samen).

Deze dienen betrekking te hebben op het type opdracht zoals bedoeld in dit dossier waarbij:

— De inschrijver een volledig voedingsproducten assortiment onder verschillende vormen

Geblancheerd, bereid, half-gegaard, multi portie-verpakkingen en/of individueel verpakt aanbiedt. - Het aangeboden assortiment van de referenties dient onder meer volgende categorieën te

Omvatten:

• Diepvriesproducten zoals aardappelproducten, groenten en fruit, vlees, vis, gevogelte, veggie, ready-to-heat, desserten

• Koel-verse voeding zoals aardappelen, groenten, fruit, zuivel, vlees, vis, gevogelte, veggie, charcuterie, ready-to-heat, desserten

• Droge voeding zoals kruiden en specerijen, bouillonpoeders, hulpstoffen, bindmiddelen, dranken, koekjes, beleg, bereidingen koude lijn

• Dieetvoeding voor verschillende mogelijke diëten en consistenties

• Vers brood en banket-producten

• Bruis- en plat water

— Bestellingen door de opdrachtgever dienen via een centraal bestelplatform van de inschrijver te verlopen waarbij de catalogus afgebakend is in functie van bevoegdheden en behoeftes.

De referenties die worden opgegeven dienen betrekking te hebben op diensten die worden/ werden verleend in de laatste 3 jaar voorafgaand aan de Aankondiging van deze Opdracht en dienen een minimumwaarde van 1 000 000 EUR (incl. BTW) op jaarbasis te hebben.

De referenties, inclusief gegevens van de contactpersoon worden verplicht gestaafd door de desbetreffende opdrachtgever(s).

Deze getuigschriften bevatten het de aard van de samenwerking en gedetailleerde omschrijving van de activiteit.

Eveneens omschrijving van: bedrag, het tijdstip, de plaats van uitvoering van de opdracht en de coördinaten van een contactpersoon bij de desbetreffende opdrachtgever.

Deze getuigschriften geven ook duidelijk weer of deze uitgevoerd werden volgens de regels van de kunst en of ze op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht.

De inschrijver toont aan de hand van de leveranciersbeoordeling, ingevuld door de vertegenwoordiger van de referentiehouder, het verloop van de samenwerking aan.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento de licitación con negociación
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
En caso de acuerdos marco – justificación de cualquier duración superior a cuatro años:

Opdracht van 48 maanden met mogelijke verlenging van 24 maanden > totaal maximaal 72 maanden

IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.5)Información sobre la negociación
El poder adjudicador se reserva el derecho de adjudicar el contrato sobre la base de las ofertas iniciales sin negociación
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 08/01/2019
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
Fecha: 11/01/2019
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Neerlandés
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 4 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen
nvt
Bélgica
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
05/12/2018