Suministros - 540817-2018

08/12/2018    S237

Polonia-Tarczyn: Electricidad, calefacción, energías solar y nuclear

2018/S 237-540817

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Tarczyn
Dirección postal: ul. Juliana Stępkowskiego 17
Localidad: Tarczyn
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 05-555
País: Polonia
Persona de contacto: Monika Borkowska
Correo electrónico: zamowienia.publiczne@tarczyn.pl
Fax: +48 227278191

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.bip.tarczyn.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.bip.tarczyn.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup energii elektrycznej

Número de referencia: PI.271.19.2018.MB
II.1.2)Código CPV principal
09300000 Electricidad, calefacción, energías solar y nuclear
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w ilości łącznie ok. 4 500,13 MWh do obiektów należących do Gminy Tarczyn, Zespołu Szkół: Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pamiątce, Szkoły Podstawowej w Pracach Małych, Szkoły Podstawowej w Suchostrudze, Przedszkola w Tarczynie, Zespołu szkół: Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Tarczynie, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarczynie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w ilości łącznie ok. 4 500,13 MWh do obiektów należących do Gminy Tarczyn, Zespołu Szkół: Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pamiątce, Szkoły Podstawowej w Pracach Małych, Szkoły Podstawowej w Suchostrudze, Przedszkola w Tarczynie, Zespołu szkół: Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Tarczynie, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarczynie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/04/2019
Fin: 31/12/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Oferty należy składać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem Mini Portalu, udostępnionego przez Urząd Zamówień Publicznych

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Do oferty należy dołączyć oświadczenie wstępne o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w postaci elektronicznej, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Wykonawca ma posiadać aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Zamawiający wykluczy Wykonawcę jeśli zajda okoliczności określone w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 (przesłanki obligatoryjne) ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (PZP) oraz w art. 24 ust. 5 pkt. 1,2 i 4 Pzp (przesłani fakultatywne) tj: 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. Prawo upadłościowe (art. 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp); 2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych (art. 24 ust. 5 pkt. 2 Pzp); 3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnych stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1-4 Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania (art. 24 ust. 5 pkt. 4 Pzp).

Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia: a) aktualnie obowiązującej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp; c) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, pkt. 14 i pkt. 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; d) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; e) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Wzór umowy zawiera załącznik nr 6 do SIWZ

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 14/01/2019
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 14/03/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 14/01/2019
Hora local: 10:15
Lugar:

Urząd Miejski w Tarczynie, ul. J. Stępkowskiego 17, 05-555 Tarczyn, pok. nr 13, POLSKA

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

VII-IX 2020 r.

VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Kryteria oceny ofert - cena 100 %

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000 PLN.

Pozostałe dokumenty, które należy dołączyć do oferty: wypełniony formularz oferty, pełnomocnictwo (jeśli dotyczy), informację o podmiocie wspólnym (jeśli dotyczy), informację, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zawierającą nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku (art. 91 ust. 3a Pzp) – jeśli dotyczy; zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów (jeśli dotyczy)

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/12/2018