Suministros - 540846-2018

08/12/2018    S237    Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Wrocław: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

2018/S 237-540846

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
Adres pocztowy: ul. Koszarowa 5
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514
Kod pocztowy: 51-149
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Janicka-Suchacz
E-mail: ejanicka@szpital.wroc.pl
Tel.: +48 713957428
Faks: +48 713957428

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szpital.wroc.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.szpital.wroc.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.platformazakupowa.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa drobnego sprzętu medycznego - uzupełnienie V

Numer referencyjny: PN 97/18
II.1.2)Główny kod CPV
33141000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa drobnego sprzętu medycznego w podziale na zadania - 70

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 000 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Wymazówka sucha jałowa 165 mm*12 mm, z naklejką -miejsce do opisania

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 522.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Kanka doodbytnicza z PCV z atraumatycznym zakończeniem rozmiar CH 14-16, 24-25

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 168.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 3

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Pojemnik na mocz typu tulipan 2l

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 515.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 4

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Probówki sterylne, okrągłodenne z korkiem 5 ml z materiałów nie wchodzących w reakcję z formaliną

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: TERMIN dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 550.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 5

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Kubek na mocz 60 ml, jałowy, czerwona zakrętka zachowująca szczelność przy przesyłaniu pocztą pneumatyczną op a 50 szt (op max 200 szt, należy odpowiednio przeliczyć ilości)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 7 800.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 6

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Wyrób sanitarny jednorazowy do użycia w warunkach szpitalnych, wykonany z przetworzonych włókien celulozowych lub materiału równoważnego, dostosowany po użyciu do utylizacji w maceratorze

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 750.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 7

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Igła do tkanek miękkich półautomatyczna, z możliwością nastawiania dł. pobierania biopatu 15 lub 22 mm, sterylna, jednorazowego użytku

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 870.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 8

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Strzykawka dwuczęściowa lub trzyczęściowa z zakończeniem luer, wykonana z wysokiej jakości PP i/lub PE,w pełni przezroczysty cylinder z wyraźną, trwałą skalą pomiarową,bezskokowy przesuw tłoka,skala przedłużona o min. 10 % od pojemności nominalnej, wyraźny pierścień zabezpieczający przed wysunięciem tłoka, tłok idealnie dopasowany do cylindra,logo lub nazwa producenta na cylindrze strzykawki,opakowanie zbiorcze a 100 szt (Dopuszcza się inną wielkość opakowania pod warunkiem przeliczenia ilości)5 ML – skala co 0,2-0,5 ML

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 11 840.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 9

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Strzykawka dwuczęściowa lub trzyczęściowa z zakończeniem luer, wykonana z wysokiej jakości PP i/lub PE,w pełni przezroczysty cylinder z wyraźną, trwałą skalą pomiarową,bezskokowy przesuw tłoka,skala przedłużona o min. 10 % od pojemności nominalnej, wyraźny pierścień zabezpieczający przed wysunięciem tłoka, tłok idealnie dopasowany do cylindra,logo lub nazwa producenta na cylindrze strzykawki,opakowanie zbiorcze a 100 szt (Dopuszcza się inną wielkość opakowania pod warunkiem przeliczenia ilości) - 20 ML- skala co 0,5-1 ML

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 48 400.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 10

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Kaniula dożylna noworodkowa, bez portu bocznego dł 19 mm, wykonana z PTFE lub FEP,przepływ 13 ml / min, dodatkowy zdejmowany uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli w naczynia żylne – opakowanie typ blister 24 G

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: terrmin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 758.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 11

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Kaniula dożylna pediatryczna z portem bocznym ze standardowym koreczkiem wykonana z termoplastycznego PTFE lub FEP, bez lateksu, bez PCV, widoczna w USG, o wysokim współczynniku penetracji (ostrości), ostrze typu black -cut, przepływ 31 ml / min dla 22 G, 54 ml / min dla 20 G i 80 ml/ min dla 18 G – opakowanie typu blister 0,8 * 25 mm, 1,0-1,1 * 32 mm, 1,2-1,3 * 32-45 mm

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 640.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 12

Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Jednorazowy czujnik rektalny, kompatybilny z urządzeniem chłodzącym posiadanym przez Zamawiającego.* Zamawiający posiada urządzenie typu Tecotherm Neo

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 420.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 13

Część nr: 13
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Kaniula dożylna, wykonana z biokompatybilnego poliuretanu, samodomykalny korek portu bocznego w systemie clik, min. 6 pasków kontrastujących w RTG, zastawka antyzwrotna w komorze wypływu, opakowanie typu blister z papierkiem klasy tyvek zabezpieczające przed niezamierzoną kontaminacją, sterylizacja inną metodą niż tlenek etylenu 14-24G

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 32 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 14

Część nr: 14
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Kranik trójdrożny z wyczuwalnym i optycznym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty, wykonany z poliwęglanu, o wytrzymałości ciśnieniowej 4-5 bara, odporny na pękanie, dostosowany do toczenia lipidów, mała przestrzeń martwa; bez zawartości DEHP.z przedłużaczem 7 cm

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 200.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 15

Część nr: 15
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Prowadnik stalowy typu J do zestawów do kaniulacji naczyń, średnica 0.35 lub 0.38 - 60-70 CM

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 045.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 16

Część nr: 16
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Prowadnica do trudnej intubacji z zagiętym końcem ułatwiającym wprowadzenie, elastyczna wzmocniona na całej długości,skalowana,wielorazowa typu Bougie CH 15 * 60

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 500.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 17

Część nr: 17
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Pojemnik na kał z łopatką op a 100 szt (lub max a 200 szt – przeliczyć)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 800.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 18

Część nr: 18
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Jednorazowy układ oddechowy do respiratora, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej, oraz na linii wydechowej: z dwoma kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech. Dren wydechowy wykonany z materiału odpornego na zagniecenia/uszkodzenia (materiał przepuszczalny dla pary wodnej - zbudowany z milionów przepuszczalnych mikrokomórek). W komplecie dren proksymalny - część Y obrotowa oraz posiadająca wejście do podawania surfaktantu, posiadający komplet adapterów umożliwiających stosowanie układu do różnych typów respiratorów jak również do podłączenia urządzenia do podawania tlenku azotu. Wejście w grzałce na linii wdechowej o trójkątnym wcięciu (umożliwiające podłączenie czujnika temperatury stosowanego do modelu nawilżacza typu MR 850 Fisher&Paykel). Komplet zawiera komorę z automatycznym pobieraniem wody, posiadająca dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ wraz z komorą stanowi komplet. Układ przeznaczony dla pracy respiratora przy przepływie powietrza 0,3-4L/min.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 15 360.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 19

Część nr: 19
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Jednorazowy układ oddechowy do respiratora, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej, oraz na linii wydechowej: z dwoma kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech. Dren wydechowy wykonany z materiału odpornego na zagniecenia/uszkodzenia (materiał pozwalający na eliminację skroplin w gałęzi wydechowej poprzez zastosowanie technologii membrany przepuszczalnej), w komplecie dren proksymalny - część Y obrotowa oraz posiadająca wejście do podawania surfaktantu; posiadający komplet adapterów umożliwiających stosowanie układu do różnych typów respiratorów, jak również do podłączenia urządzenia do podawania tlenku azotu. Wejście w grzałce na linii wdechowej zawiera trójkątne wcięcie (umożliwiające podłączenie czujnika temperatury stosowanego do modelu nawilżacza typu MR 850 Fisher&Paykel). Komplet zawiera komorę z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ wraz z komorą tworzy komplet. Układ przeznaczony dla pracy respiratora przy przepływie powietrza > 4L/min

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 11 520.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 20

Część nr: 20
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Worek 14-dniowy do zbiórki moczu o poj. 2000ml z drenem, szczelnym zaworem spustowym, komora kroplowa typu Pasteur'a, port do pobierania próbek, filtr hydrofobowy, dokładna skala pomiarowa, min dwie zastawki antyrefluksyjne, jednoświatłowy, antyzagięciowy dren łączący o dł. min. 90cm, spirala antyzałamaniowa na wyjściu drenu z komory pomiarowej, dokładność pomiaru od min. 50ml, (system zamknięty) - sterylny, opakowanie typu folia-papier

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 529.50 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 21

Część nr: 21
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Rurka intubacyjna zbrojona - silikonowa na z atraumatycznym wykończeniem wszelkich elementów, z otworem Murphego, z mankietem niskociśnieniowym, z wyraźnym i nieścieralnym oznaczeniem głębokości w postaci pełnego oringu6,0-9,0

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 492.50 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 22

Część nr: 22
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Jednorazowy układ oddechowy do respiratora do wysokich przepływów >4l do użytku z nawilżaczami typu: MR730, MR850 - odcinek podgrzewany wdechowy 1,1m, odcinek niepodgrzewany wydechowy z pułapką wodną, odcinek przedłużający do inkubatora 0,3m, dren ciśnieniowy i zestaw adapterów z dwoma kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech. Komplet zawiera komorę z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ wraz z komorą tworzyć komplet. (Komora typu MR290)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 23

Część nr: 23
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Jednorazowy układ oddechowy do respiratora do niskich przepływów <4l do użytku z nawilżaczem typu MR850: odcinek podgrzewany wdechowy 1,1m, odcinek niepodgrzewany wydechowy z pułapką wodną, odcinek przedłużający do inkubatora 0,3m, dren ciśnieniowy i zestaw adapterów z dwoma kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech. Komplet zawiera komorę z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ wraz z komorą tworzy komplet. (Komora typu MR290)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 24

Część nr: 24
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Igła do pobierania leków z filtrem antybakteryjnym 0,45 μm z nieruchomą osłoną otaczającą nasadkę łączącą ze strzykawką, zintegrowana zastawka zabezpieczająca lek przed wyciekaniem po odłączeniu od strzykawki, logo producenta na wyrobie i opakowaniu jednostkowym18G * 30-40 mm

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: TERMIN DOSTAWY / Waga: 2
Cena - Waga: 98
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 450.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 25

Część nr: 25
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Strzykawka trzyczęściowa typu żaneta z końcówką cewnikową - opakowanie zbiorcze do 100szt.50-60 ml

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 530.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 26

Część nr: 26
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Dren Redon dł. 70cm, dł. perforacji 70-100mm, otwory o śr. ok. 5mm (eliptyczne) - pasek RTG (lub bez kontrastu RTG), wskazane czytniki głębokości oraz pakowanie w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier (pakowane „na wprost „ - bez zawijania)CH 10-18 * 70 CM

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 240.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 27

Część nr: 27
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Dren brzuszny z otworami wykonany z tworzywa silikonowanego, z kontrastem RTG, długość 30-50cm CH 28-36

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 226.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 28

Część nr: 28
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Dren Nelatona, dł. 70cm, wykonany z wysokiej jakości medycznej odmiany PCV z atraumatycznymi, drenażowymi otworami bocznymi CH 16-22 * 70 CM

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 368.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 29

Część nr: 29
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL5
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Dren do odsysania ran operacyjnych przy operacjach na jelitach, długośc min 200cm, perforacja na długści min. 120cm, sterylny CH 21

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 418.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 30

Część nr: 30
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Pułapka wodna zapobiegająca przedostawaniu się wody do czujnika gazu i komory pomiarowej dwa filtry wykonane z hydrofobowej, mikroporowatej membrany PTFE, średnica porów 0,2 μm - kompatybilna do aparatów Primus/Primus Infinity

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 675.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 31

Część nr: 31
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Zestaw 10 linni próbkujących do pomiaru kapno, w pełni kompatybilnych do aparatów Primus/Primus Infinity - op. a 10szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 887.40 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 32

Część nr: 32
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Filtr neonatologiczny, elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci typu Hygrobaby, z portem bocznym, skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) i wirusowej (VFE) minimum 99,99 %, waga własna 8-9 g, objętość ściśliwa 10-11 ml, powierzchnia filtracji 10-11cm2 opór przepływu 0,7 cm H2O przy 5 l/min i 1,9 cm H2O przy 10 l/min - stosowany do 24 godz., sterylny, pakowany pojedynczo

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 845.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 33

Część nr: 33
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Filtr pediatryczny, elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci typu Hygroboy, z portem bocznym, skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) i wirusowej (VFE) minimum 99,99 %, waga własna filtra 20-22 g, objętość ściśliwa 25-27 ml, powierzchnia filtracji 19-20cm2, wilgotność względna w fazie wdechu 93- 97 % przy 32oC, opór przepływu 0,6 cm H2O przy 10 l/min i 1,4 cm H2O przy 20 l/min - stosowany do 24 godz., sterylny, pakowany pojedynczo

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 935.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 34

Część nr: 34
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Zestaw do znieczuleń podpajęczynówkowych standard, w zestawie min.: igła z ostrzem Quinckego, igła prowadząca 20-22G, igła do znieczuleń skóry 0,5x25mm, igła do podawania leków 0,9x40mm, strzykawki 2,5ml i 5mlCH 18-27

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 636.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 35

Część nr: 35
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Zestaw do znieczuleń podpajęczynówkowych standard, w zestawie min.: igła z ostrzem Quinckego, igła prowadząca 20-22G, igła do znieczuleń skóry 0,5x25mm, igła do podawania leków 0,9x40mm, strzykawki 2,5ml i 5mlCH 24-27

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 672.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 36

Część nr: 36
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Kaniula dotętnicza z kulkowym zaworem odcinającym typu Floswitch, zapobiegającym wypływowi zwrotnemu - skrzydełka ułatwiające stabilizację

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 8 625.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 37

Część nr: 37
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Elektroda neutralna jednorazowa dla pacjentów dorosłych, bez kabla, z klejem elektroprzewodzącym, dzielona na obwodzie, pow. min. 150 m2,tylko dla systemów z funkcją REM,kompatybilna z generatorem typu Valleylab, op a 100 sztmin. pow. 150 m2

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dosatwy / Waga: 2
Cena - Waga: 98
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 026.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 38

Część nr: 38
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Elektroda bierna neutralna jednorazowego użytku, dzielona, op a 100 szt. (możliwość przeliczenia ilości jeżeli wykonawca zaoferuje inną ilość w opakowaniu).174-176 * 122 mm

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 240.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 39

Część nr: 39
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Strzykawka doustna z zakończeniem uniemożliwiającym zamocowanie igły co zapobiega przypadkowej iniekcji leków dostarczonych w formie płynów do podawania doustnie. Dostarczana ze szczelnym koreczkiem w celu zapobiegania utracie leku znajdującego się w strzykawce. Oznaczona znakiem CE. 5 ml

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 200.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 40

Część nr: 40
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Strzykawka doustna z zakończeniem uniemożliwiającym zamocowanie igły co zapobiega przypadkowej iniekcji leków dostarczonych w formie płynów do podawania doustnie. Dostarczana ze szczelnym koreczkiem w celu zapobiegania utracie leku znajdującego się w strzykawce. Oznaczona znakiem CE. 3 ml

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 100.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 41

Część nr: 41
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Jednorazowa łyżka typu MacIntosh, światłowodowa - sterylna (lub światłowodowa biologicznie czysta), ze zintegrowanym pokrowcem ochronnym z mocnej, plastycznej folii, możliwość założenia na uchwyt i wykonania procedury bez usuwania ochronnego pokrowca, dostępne różne rozmiary do wyboru przez Zamawiającego - w pełni kompatybilna z posiadanymi przez szpital uchwytami typu Safescope rozm. 1,2,3, 4

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 300.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 42

Część nr: 42
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Rurka donosowa, dwulufowa do wentylacji noworodków, wykonana z najwyższej jakości 100 % silikonu, długość ramion 6cm, zaokrąglone dystalne końcówki oraz centymetrowe oznaczenia na długości 5cm, proksymalna, kolorowa końcówka z łącznikiem 15mmFr 10, 12, 14

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 700.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 43

Część nr: 43
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Elektroda przedsercowa jednorazowego użytku do badań spoczynkowych EKG, żelowana /żel mokry/, z medycznej pianki poliuretanowej, prostokątna, o wymiarze 32 x 45 mm, z obrotowym łącznikiem typu banan 4 mm; przezierna dla promieni RTG, właściowości elektryczne (średnie): opór 70 Ohm, DC offset 0,1 mV, DOR 7.0 mV, stopień zmiany potencjału polaryzacji 0,1 mV/s, sztywna warstwa wierzchnia, ograniczająca artefakty (pakowane po 5 szt. na nośniku).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 500.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 44

Część nr: 44
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Dren do przetoczeń płynów infuzyjnych przez pompę, z filtrem i zatyczką typu Eurocap, miejsce na kolec komory kroplowej, z segmentem silikonowym do kontaktu z mechanizmem pompy - kompatybilny (współpracujący) z pompą typu Infusomat Space, bez zawartości ftalanów

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 54 040.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 45

Część nr: 45
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Igła do nakłuć lędźwiowych i znieczuleń - typu Standard - z ostrzem typu Quincke, idealnie dopasowany mandryn, przeźroczysta nasadka, ułatwiająca wizualizację płynu, karbowany, wygodny uchwyt - bez zawartości lateksu i silikonu, znaczniki barwne na opakowaniu - długość 38mm – opakowanie typu tyvek zabezpieczające przed niezamierzoną kontaminacją 22 G 0,7 * 38 mm

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 060.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 46

Część nr: 46
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Rampa pięciodrożna kranikowa bez drenu, z zaworami odcinającymi zabezpieczonymi koreczkami, minimalna przestrzeń martwa przy zachowaniu wysokich przepływów, kolorowe czytniki identyfikujące poszczególne linie. Pakowane pojedyńczo.5-KRANIKOWA

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 450.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 47

Część nr: 47
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Rampa trójdrożna kranikowa bez drenu z zaworami odcinającymi zabezpieczonymi koreczkami, minimalna przestrzeń martwa przy zachowaniu wysokich przepływów, kolorowe czytniki identyfikujące poszczególne linie, pakowane pojedyńczo.3-KRANIKOWA

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 250.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 48

Część nr: 48
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Jednokanałowy cewnik pępkowy, wykonany z PUR w pełni kontrastujący w RTG. Znacznik numeryczny co 1 cm, zakończony połączeniem Luer-Lock, w zestawie kranik trójdrożny .CH 4 / 40 CM CH 5 / 40 CM

Jednokanałowy cewnik pępkowy, wykonany z PVC w pełni kontrastujący w RTG. Znacznik numeryczny co 1 cm, zakończony połączeniem Luer-Lock,CH 6 / 40 CM

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy y / Waga: 2
Cena - Waga: 98
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 800.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 49

Część nr: 49
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Układ oddechowy dla dorosłych typu RT206, z komorą nawilżacza podgrzewany wdech z drenem ciśnieniowym i samo napełniającą się komorą, odcinek podgrzewany wdechowy -1,5 m odcinek niepodgrzewany wydechowy -1,76 m z pułapką wodną, odcinek respirator -nawilżacz 0,5 m, dren ciśnieniowy 2,0 m,komora samo napełniająca się typu MR 290

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 14 500.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 50

Część nr: 50
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Układ oddechowy dla niemowląt typu RT235,z komorą nawilżacza, podwójny system podgrzewania (wraz z komorą)>4l/min, objętość ściśliwa 730 ml, opór przepływ przy 2 cm H2O ok 13 l/ min, maksymalne ciśnienie robocze w komorze 8kpa, maksymalny współczynnik utraty gazu układu 75 ml/min ok 60 cm H2O, długość układu min 1,6 m, bez zawartości lateksu,kompatybilny z nawilżaczami typu: MR850, Drager Babylog, odpowiedni dla przepływów <25l/min -jednorazowego użytku.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 30 720.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 51

Część nr: 51
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Układ oddechowy dla niemowląt typ RT236, z komorą nawilżacza, podwójny system podgrzewania (wraz z komorą) 0,3 – 4 l/min,objętość ściśliwa 730 ml opór przepływ przy 2 cm H2O ok 13 l/ min, maksymalne ciśnienie robocze w komorze 8kpa, maksymalny współczynnik utraty gazu układu 75 ml/min ok 60 cm H2O, długość układu min 1,6 m, bez zawartości lateksu,kompatybilny z nawilżaczami typu: MR850, Drager Babylog, odpowiedni dla przepływów <25l/min -jednorazowego użytku.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 38 400.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 52

Część nr: 52
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Kapilary do gazometrii z heparyną (2,3x100mm) 175ul x 200 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 720.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 53

Część nr: 53
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Kapilary do gazometrii z heparyną (2,05x110mm) 125ul x 250 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 575.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 54

Część nr: 54
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Strzykawka trzyczęściowa do pomp infuzyjnych z zakończeniem luer-lock, wykonana w całości PP, z poprzecznym zabezpieczeniem (wcięciem) w tłoku, umożliwiającym stabilne ufiksowane w pompie infuzyjnej oraz pierścieniem stabilizującym wokół zakończenia luer-lock, skalowana co 1ml na całej długości wyskalowania, logo lub nazwa producenta oraz nazwa własna strzykawki na cylindrze - opakowanie zbiorcze do 100 szt. - kompatybilne z pompami posiadanymi przez szpital* /wpisane w instrukcje obsługi pomp 20 ml przeźroczysta

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 360.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 55

Część nr: 55
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
18424300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Rękawica foliowa - sterylna - pakowana pojedynczo, wykonana z PE - op. a 100szt

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 763.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 56

Część nr: 56
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
18424300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Rękawica foliowa - sterylna - pakowana pojedynczo, wykonana z PE - op. a 100szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 564.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 57

Część nr: 57
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Rękawica diagnostyczna lateksowa - niesterylna – bezpudrowa (zawartość pudru max 1mg), uniwersalna - na lewą i prawą dłoń, łatwa w nakładaniu, dobrze dopasowana, równomiernie rolowany brzeg - pakowane po 100 szt., rękawice zgodne z normą EN 455-1,2,3, AQL max. 1,5,; siła zrywu: przed starzeniem min. 7N, po starzeniu min. 6N, długość min.240mm, poziom protein < 30μg/g. Przebadana na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671. Fabrycznie oznakowane opakowania jako - wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kategorii III oraz znak CE.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: parametry jakościowe / Waga: 40
Cena - Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 560.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 58

Część nr: 58
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141420
33141400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Rękawice diagnostyczne i ochronne nitrylowe - bezpudrowe- kształt uniwersalny, AQL<1,5; dł. min. 240mm, grubość na palcu min. 0,12 mm, na dłoni min. 0,08 mm, na mankiecie min. 0,06 mm; siła zrywu przed starzeniem min. 7N – po starzeniu min. 6N. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kl. III; zgodne z normą EN 455 -1-2-3; przebadane na przenikanie substancji chemicznych – min. alkohol i aldehyd - zgodnie z normą EN 374-1 (z wyłączeniem klauzuli 5.3.2), 2, 3 oraz przebadane na przenikanie mikroorganizmów (wirusów) - zgodnie ze standardem ASTM F 1671 (potwierdzone raportem badań z niezależnego laboratorium).

Opakowanie a 100szt. Z możliwością przeliczania ilości * z fabrycznie naniesionym oznakowaniem zawierającym minimum:

Poziom AQL, EN 374, EN 455, zgodności z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC&2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywą o Środkach Ochrony Indywidualnej PPE 89/686/EEC w kategorii III– posiadające znak CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: parametry jakościowe / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 223 600.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 59

Część nr: 59
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Rękawice diagnostyczne i ochronne nitrylowe do kontaktu z cytostatykami- bezpudrowe- kształt uniwersalny, AQL<1,5; dł. min. 240mm, grubość na palcu min. 0,12mm, na dłoni min. 0,08mm, na mankiecie min. 0,06mm; siła zrywu przed starzeniem min. 7N – po starzeniu min. 6N. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kl. III; zgodne z normą EN 455 -1-2-3; przebadane na przenikanie substancji chemicznych – min. alkohol i aldehyd - zgodnie z normą EN 374-1 (z wyłączeniem klauzuli 5.3.2), 2, 3 oraz przebadane na przenikanie mikroorganizmów (wirusów) - zgodnie ze standardem ASTM F 1671 (potwierdzone raportem badań z niezależnego laboratorium); przebadane na przenikanie min. 9 cytostatyków zgodnie z ASTM 6978 (potwierdzone raportem wykonanym w niezależnym laboratorium).

Opakowanie a 100szt. z możliwością przeliczania ilości * z fabrycznie naniesionym oznakowaniem zawierającym minimum:

Poziom AQL, EN 374, EN 455, zgodności z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC&2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywą o Środkach Ochrony Indywidualnej PPE 89/686/EEC w kategorii III– posiadające znak CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: parametry jakościowe / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 7 735.50 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 60

Część nr: 60
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141420
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Rękawice chirurgiczne - sterylne, lateksowe z wewnętrzną warstwą polimerową, bezpudrowe, kształt anatomtomiczny - zróżnicowane na prawą i lewą dłoń, grubość na palcu min. 0,22 mm, na dłoni min. 0,20 mm oraz na mankiecie min. 0,18 mm, pakowane po jednej parze w opakowania folia - papier (wyjątkowo odporne na wilgoć i mikrorozszczelnienia), - rękawice zgodne z normą PN- EN 455-1,2,3, przebadane na przenikanie substancji chemicznych i mikroorganizmów zgodnie z normą PN-EN 374-3, ASTM F1671, poziom protein max. 30μg/g, AQL = 1, długość min. 285 mm

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 21 120.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 61

Część nr: 61
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141420
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Rękawice chirurgiczne bezpudrowe - sterylne - bezlateksowe /wykonana z neoprenu, polichloroprenu lub równoważna/, kształt anatomiczny - zróżnicowane na prawą i lewą dłoń, grubość: na palcu min. 0,19 mm, na dłoni min. 0,17 mm, na mankiecie min. 0,15 mm, pakowane po jednej parze w opakowania papier-folia (wyjątkowo odporne na wilgoć i mikrorozszczelnienia); rękawice zgodne z normą EN 455 - 1,2,3, przebadane na przenikanie substancji chemicznych i mikroorganizmów zgodnie z normą PN-EN 374-3, ASTM F 1671; AQL= 1, długość min. 285 mm.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 8 370.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 62

Część nr: 62
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141420
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Rękawice chirurgiczne przeznaczone do zakładania podwójnego - bezpudrowe, sterylne, lateksowe, pakowane po dwie pary w kopertę, rękawica zewnętrzna obustronnie polimeryzowana o powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej w kolorze jasnym. Rękawica wewnętrzna w kolorze intensywnym ciemniejszym, o powierzchni zewnętrznej gładkiej, chlorowanej i powierzchni wewnętrznej polimeryzowanej. Grubość pojedynczej ścianki każdej z rękawic: na palcu min. 0,20 mm, na dłoni min. 0,19 mm, na mankiecie min. 0,15 mm, poziom protein < 30 ug/g; rękawice zgodne z normą EN 455 – 1,2,3 oraz MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie II a) i Dyrektywie o Środkach Ochrony Indywidualnej – PPE 89/686/EEC w kategorii I; zgodne z ASTM F 1671, AQL= 1, długość obu rękawic min. 280 mm.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 9 975.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,

Wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z

Opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy.

Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy.

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

Oświadczenia wykonawcy:

a. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczenia podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w spłat tych należności,

b. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego i zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

c. o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2016 poz. 716)

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

Ważne i aktualne dokumenty, potwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych m.in.:

Deklaracja/e zgodności, certyfikat/y zgodności (wydany przez jednostkę notyfikowaną-o ile jest wymagany),

Potwierdzenie, że oferowany wyrób medyczny został zgłoszony/wpisany do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu lub dokonano powiadomienia o wyrobie w trybie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa wyrobu zgłoszona/wpisana do rejestru winna odpowiadać nazwie handlowej /katalogowej oferowanego wyrobu). Jeżeli (zgodnie z treścią art. 13 ustawy)

Wytwórca nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w państwie członkowskim oraz nie wyznaczył autoryzowanego przedst

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Fakt przeprowadzenia procedury skróconej wynika z konieczności zabezpieczenia procesu leczenia pacjentów w drobny sprzęt medyczny. Przedmiot zamówienia był już przedmiotem trzech postępowań, które w tych częściach zostało unieważnione- Opis przedmiotu zamówienia stanowią pozycje, które nie zostało wybrane w poprzednich przetargach ze względu na brak ofert lub zaoferowano produkty nieodpowiadające opisowi przedmiotu zamówienia

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/12/2018
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 23/02/2019
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 26/12/2018
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego, budynek J, pokój nr 15

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/12/2018