Suministros - 540922-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Sofía: Equipamiento médico

2018/S 237-540922

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Stolichna obshtina
000696327
ul. „Moskovska“ No. 33
Sofiya
1000
Bulgaria
Persona de contacto: Miroslav Naydenov
Teléfono: +359 29377545
Correo electrónico: m.naydenov@sofia.bg
Fax: +359 29377312
Código NUTS: BG411

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.sofia.bg

Dirección del perfil de comprador: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/CompanyPublishedTenders.aspx?companyId=20779&mainmenu=false

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=110480&companyId=20779
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Столична община
000696327
ул. „Московска“ № 33
София
1000
Bulgaria
Persona de contacto: фронт офис
Teléfono: +359 29377506
Correo electrónico: m.naydenov@sofia.bg
Fax: +359 29809866
Código NUTS: BG411

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.sofia.bg

Dirección del perfil de comprador: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/CompanyPublishedTenders.aspx?companyId=20779&mainmenu=false

I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Закупуване на видеогастроскоп и видеоколоноскоп и лапароскопско оборудване за нуждите на „Първа многопрофилна болница за активно лечение — София“ ЕАД“

II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Предметът на обществената поръчка е доставка на видеогастроскоп и видеоколоноскоп и лапароскопско оборудване за нуждите на „Първа многопрофилна болница за активно лечение — София“ ЕАД.

Настоящата обществена поръчка включва изпълнението на следните дейности:

— доставка на видеоендоскопска система, в това число видеогастроскоп (1 бр.) и видеоколоноскоп (1 бр.),

— доставка лапораскопско оборудване (1 бр.),

— монтаж/инсталация и въвеждане в експлоатация на доставената медицинска апаратура,

— обучение на персонала на възложителя за работа с доставената медицинска апаратура.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 250 000.00 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

гр. София

II.2.4)Descripción del contrato:

Настоящата обществена поръчка включва изпълнението на следните дейности:

— доставка на видеоендоскопска система, в това число видеогастроскоп (1 бр.) и видеоколоноскоп (1 бр.),

— доставка лапароскопско оборудване (1 бр.),

— монтаж/инсталация и въвеждане в експлоатация на доставената медицинска апаратура,

— обучение на персонала на възложителя за работа с доставената медицинска апаратура.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Технически преимущества на апаратурата / Ponderación: 40 точки
Precio - Ponderación: 60 точки
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 250 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 100
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. Участникът следва да притежава разрешение за извършване на търговия на едро с медицински изделия на територията на Република БЪЛГАРИЯ, издадено в съответствие с изискванията на чл. 77 и сл. и чл. 78а и сл. от Закона за медицинските изделия, като обстоятелството се декларира в ЕЕДОП, като посочва в част IV, буква А, т. 2 информация за наличие на разрешение с посочване на № дата и валидност.

Доказване на съответствието с изискванията на става по реда на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП с копие на валидно разрешение за извършване на търговия на едро с медицински изделия на територията на Република БЪЛГАРИЯ.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Няма изискване

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Участникът следва да е внедрил система за управление на качеството

2. Предлаганата медицинска апаратура трябва да притежава СЕ маркировка съгласно Закона за медицинските изделия.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. Участникът следва да е внедрил система за управление на качеството EN ISO 9001 или еквивалент с обхват, включващ търговия, дистрибуция и сервиз на медицинска апаратура, като обстоятелството се декларира в единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

2. Предлаганата медицинска апаратура трябва да притежава СЕ маркировка съгласно Закона за медицинските изделия, като обстоятелството се декларира в единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Документи за доказване на изискванията по:

— т. 1 — копие на валиден сертификат, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА БСА или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки.

— т. 2 — копие на валиден сертификат за СЕ марировка съгласно Закона за медицинските изделия, издаден от нотифициран орган. В случай че сертификатът е на чужд език, трябва да се представи и в превод.

Документи (доказващи изпълнението на критериите за подбор) се представят от участника, определен за изпълнител, преди сключване на договора (чл. 67, ал. 6 от ЗОП).

Документите могат да бъдат изисквани и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Участникът следва на осигури гаранционно обслужване на медицинското оборудване от оторизиран от производителя сервиз.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 14/01/2019
Hora local: 17:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 15/01/2019
Hora local: 14:00
Lugar:

ул. Париж № 3, зала 109

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойност на договора без ДДС за обществена поръчка.

Гаранцията се представя в една от следните форми:

— парична сума,

— банкова гаранция,

— застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя;

2. От участие в процедурата се отстранява участник, за когото е на лице някое от основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП или за когото важат забраните по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС (освен ако са прил. изкл. по чл. 4 от същия закон) и по чл. 69 от ЗПКОМПИ. Липсата на основанията за отстраняване уч-кът декларира в ЕЕДОП.

3. Прогнозната стойност е максималният финансов ресурс, който възложителят може да осигури. При предложение над прогнозната стойност участникът ще бъде отстранен.

4. Специфични изисквания:

Всеки участник задължително следва да оферира цялата медицинска апаратура. Неизпълнение на това условие води до отстраняване на участника от процедурата.

Участниците предлагат гаранционен срок на предлаганата медицинска апаратура, като същият не може да бъде по-кратък от 12 месеца, считано от датата на протокола за пускане в действие.

До класиране се допускат само оферти на участници, които удовлетворяват изискуемите базисни параметри, заложени в техническата спецификация.

Оферираната апаратура следва да притежава декларация за съответствие на медицинското изделие (медицинската апаратура) по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителя или от негов упълномощен представител — представя се копие, заверено от участника. В случай че документът е на чужд език, трябва да се представи и в превод.

Участниците следва да представят оригинален каталог на производителя, от който да са видни всички технически и функционални характеристики и предлагани опции за всяко едно изделие, който да включва и снимков материал на предлаганите изделия. В каталога не трябва да бъдат посочвани цени. В случай че оригиналният каталог на производителя включва цени, то те трябва да бъдат заличени от участника. В случай че каталогът е на чужд език, частта от него, касаеща поръчката, трябва да се представи и в превод.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/12/2018