Suministros - 540958-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Sofía: Electricidad

2018/S 237-540958

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Balgarska natsionalna televiziya
000672350
ul. „San Stefano“ No. 29
Sofiya
1504
Bulgaria
Persona de contacto: Yavor Simov
Teléfono: +359 28142286
Correo electrónico: ysimov@bnt.bg
Fax: +359 28740064
Código NUTS: BG411

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.bnt.bg

Dirección del perfil de comprador: https://www.profilnakupuvacha.com/БНТ%20Профил%20на%20купувача

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.profilnakupuvacha.com/БНТ%20Профил%20на%20купувача
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: телевизионна дейност

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Доставка на електрическа енергия средно и ниско напрежение по свободно договорени цени за нуждите на Българска национална телевизия и избор на координатор на балансираща група“

II.1.2)Código CPV principal
09310000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Обществената поръчка включва доставка на нетна активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение до обектите на БНТ на територията на община София по свободно договорени цени.

В качеството на „координатор на балансираща група“ изпълнителят следва да поеме отговорността за балансиране, да включи възложителя в пазара на балансираща енергия като участник (непряк член) в стандартна балансираща група, без възложителят да заплаща такса за регистрация и за участие, както и да осигури прогнозиране на потреблението на възложителя, планиране, заявяване и балансиране, включително администриране на часовите графици за потребление на възложителя.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 400 000.00 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09310000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

гр. София

II.2.4)Descripción del contrato:

Изпълнението на поръчката включва следните дейности от страна на изпълнителя:

1.1. Извършване на пълната процедура по регистриране на свободния пазар на електроенергия на обектите на възложителя като клиент — потребител на свободния пазар, и регистриране на обектите му на краен клиент — потребител на пазара.

1.2. Пълно администриране на информационния поток с лицензирания оператор на електроразпределителната мрежа (ОРМ) на територията, на която се намират измервателните точки, и с Електроенергийния системен оператор (ЕСО) и поемане на разходите за небаланси при специалните изисквания на възложителя, посочени в настоящата техническа спецификация, и съгласно предложеното от избрания за изпълнител участник в предложение за изпълнение на поръчката.

1.3. Включване на възложителя като непряк член на стандартна балансираща група с координатор изпълнителят съгласно ПТЕЕ, без възложителят да заплаща такса за регистрация и участие.

1.4. Регистриране на обектите на възложителя пред ЕСО като активен член на пазара на електрическа енергия.

1.5. Извършване на енергиен мониторинг и изготвяне на прогнози, администриране на прогнозните дневни нетни количества активна електрическа енергия, които се известяват (регистрират) в ЕСО под формата на графици, в които са отразени почасовите количества, които изпълнителят планира да доставя и продава на възложителя, и обменът на информация с лицензирания ОРМ на територията, на която се намират съответните измервателни точки, както и извършване на всички необходими дейности, свързани с участието на възложителя на свободния пазар на електрическа енергия, съгласно ЗЕ, ПТЕЕ и ПИКЕЕ.

1.6. Доставка на необходимите прогнозни количества нетна активна електрическа енергия за всички тарифни зони (върхова, дневнa и нощна) на средно ниво на напрежение и на ниско ниво на напрежение. Изпълнителят ще извършва доставка на прогнозно количество за срока на договора от 10 600 мВт/ч нетна активна електрическа енергия на средно напрежение и ниско напрежение. Прогнозното количество по никакъв начин не ангажира възложителя да го усвои, както и по никакъв начин не ограничава потреблението на възложителя в неговите рамки, като се доставя нужното количество електроенергия за денонощие, за месец и за целия период на договора. За срока на договора възложителят има право да извършва промени на обектите (отпадане или добавяне на обект), като си запазва правото на промяна в прогнозното количество в положителна или отрицателна посока според възникналата необходимост.

1.7. Изготвяне на подробен индивидуален анализ на характерния товаров профил на възложителя с цел оценка на енергийната му ефективност.

1.8. Регистриране при необходимост на нови обекти на възложителя на свободния пазар на електрическа енергия съгласно действащите към съответния момент ПТЕЕ така, че да се осигури изпълнението на поръчката.

Електрическата енергия ще се доставя на 8 обекта, както следва:

— 4 обекта на Българска национална телевизия, гр. София, ул. „Сан Стефано“ № 29,

— 4 обекта на БНТ НРТЦ КЪРО, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111.

Прогнозното количество на консумираната електрическа енергия средно и ниско напрежение за срока на действие на договора е 10 600 mWh.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 400 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Участникът следва да е лицензиран за търговия с електрическа енергия, включително за дейността „координатор на стандартна балансираща група“ съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал. 5, т. 5 от ЗЕ, а за чуждестранни лица — в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Обстоятелството се удостоверява в част ІV, раздел А, т. 2 от ЕЕДОП, като се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. Ако съответният документ е на разположение в електронен формат, моля, посочете: уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа. При точното позоваване на документа, моля да индивидуализирате същия чрез вписване на номер, издател, валидност, ако е приложимо.

В случаите на чл. 65, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с копие на валидни лицензи за търговия с електрическа енергия, включително за дейността „координатор на стандартна балансираща група“.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Не се изисква.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Не се изисква.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, дейност, която е идентична или сходна с предмета и обема на обществената поръчка.

Обстоятелството се удостоверява в част IV, раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП с посочване на информация за доставките с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва със списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.

2. Участникът следва да прилага система за управление на качеството.

Обстоятелството се удостоверява в част IV, раздел Г от ЕЕДОП.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се удостоверява със заверени копия на сертификати за управление на качеството.

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, най-малко 1 (една) дейност, която е идентична или сходна с предмета и обема на обществената поръчка.

Под „дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката“ се разбира доставка на минимум 10 000 мВт/ч нетна активна електрическа енергия средно и/или ниско напрежение.

Възложителят ще приеме доказване на обема с 1 или повече доставки, изпълнени през посочения период.

2. Участникът следва да е внедрил система на управление на качеството спрямо изискванията на стандарта EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват търговия с електрическа енергия и координатор на балансираща група.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора за обществена поръчка без ДДС.

Гаранцията може да бъде под формата на:

1. парична сума; или

2. безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на възложителя, със срок на валидност не по-малък от 30 дни след изтичане срока на договора; или

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 10/01/2019
Hora local: 17:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 11/01/2019
Hora local: 11:00
Lugar:

Сградата на Българската национална телевизия, находяща се в гр. София, ул. „Сан Стефано“ № 29, ет. 9, дирекция „Правна“

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, които отговарят на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на възложителя. За участника не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3, 4 и т. 5 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ и условията по чл. 107 от ЗОП.

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП, чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ се попълва в ЕЕДОП в част III, раздел А, Б, В и Г.

Възложителят се възползва от възможността, дадена му в чл. 104, ал. 2 от ЗОП, и предвижда комисията да извърши оценката на ценовите предложения на участниците преди провеждането на предварителен подбор.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно чл. 197, ал.1, т .1 от ЗОП

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/12/2018