Suministros - 540959-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Pazardzhik: Material médico fungible

2018/S 237-540959

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
„Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie (MBAL) — Pazardzhik“ AD
130072241
ul. „Bolnichna“ No. 15
Pazardzhik
4400
Bulgaria
Persona de contacto: Vladimir Tomov
Teléfono: +359 34408603
Correo electrónico: mbal_pz_op@abv.bg
Fax: +359 34408766
Código NUTS: BG423

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.mbal-pz.com

Dirección del perfil de comprador: http://www.mbal-pz.com/профил-на-купувача

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.mbal-pz.com/профил-на-купувача/оп-възлагани-чрез-процедури-по-зоп/category/141-доставка-на-скъпоструващи-медицински-изделия-които-се-заплащат-извън-цената-на-клиничната-пътека-за-нуждите-н
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: представляващ лечебно заведение съгласно чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Доставка на скъпоструващи медицински изделия, които се заплащат извън цената на клиничната пътека, за нуждите на „МБАЛ — Пазарджик“ АД, 2019—2020 г.“

Número de referencia: 00027-2018-0011
II.1.2)Código CPV principal
33140000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Обект на поръчката са периодични доставки на медицински изделия чрез заявка от страна на възложителя за нуждите на „МБАЛ — Пазарджик“ АД съгласно спецификация на възложителя. В срок от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагането на обществената поръчка, чрез периодични доставки по предварителни заявки по вид и количество. Действието му се продължава до провеждане на нова процедура по ЗОП със същият предмет. Възложителят може да прекрати предсрочно сключения договор с писмено уведомление — без предизвестие (без дължими неустойки и обезщетения) при условията на чл. 7, ал. 3 от ПМС № 146 от 9.6.2015 г. за създаване на Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор „Здравеопазване“. Възложителят ще се съобрази с условията на решение на Надзорен съвет на НЗОК № РД-НС-04-60 от 22.10.2018 г. за изготвяне на списък с медицинските изделия, които НЗОК заплаща в условията на болничната и извънболничната медицинска помощ.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 954 000.00 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Остеосинтезни средства и ендопротези

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141700
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG423
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

гр. Пазарджик, ул. Болнична № 15, склад „Стерилизация“ на болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

Периодично повтарящи се доставки на медицински изделия, описани подробно в спецификацията, която се явява неразделна част от настоящата документация. Количествата са ориентировъчни и не пораждат задължения за възложителя да ги поръча в пълния обем. При необходимост заявените количества могат да бъдат надхвърлени.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 250 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Опция:

За срока на договора от 24 месеца възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Системи за тотално ендопротезиране

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141700
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG423
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр. Пазарджик, ул. Болнична №15,Склад Стерилизация на болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

Периодично повтарящи се доставки на медицински изделия описани подробно в спецификацията, която се явява неразделна част от настоящата документация. Количествата са ориентировъчни и не пораждат задължения за възложителя да ги поръча в пълния обем. При необходимост заявените количества могат да бъдат надхвърлени.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 50 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

ОПЦИЯ: За срока на договора от 24 месеца Възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Други изделия за тотално циментно и безциментно ендопротезиране

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141700
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG423
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр. Пазарджик, ул. Болнична №15,Склад Стерилизация на болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

Периодично повтарящи се доставки на медицински изделия описани подробно в спецификацията, която се явява неразделна част от настоящата документация. Количествата са ориентировъчни и не пораждат задължения за възложителя да ги поръча в пълния обем. При необходимост заявените количества могат да бъдат надхвърлени.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 400 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

ОПЦИЯ: За срока на договора от 24 месеца Възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Системи за тазобедрено и коленно ендопротезиране

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141700
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG423
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр. Пазарджик, ул. Болнична №15,Склад Стерилизация на болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

Периодично повтарящи се доставки на медицински изделия описани подробно в спецификацията, която се явява неразделна част от настоящата документация. Количествата са ориентировъчни и не пораждат задължения за възложителя да ги поръча в пълния обем. При необходимост заявените количества могат да бъдат надхвърлени.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 42 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

ОПЦИЯ: За срока на договора от 24 месеца Възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Остеосинтезни импланти, които не се заплащат от НЗОК

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141700
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG423
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр. Пазарджик, ул. Болнична №15,Склад Стерилизация на болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

Периодично повтарящи се доставки на медицински изделия описани подробно в спецификацията, която се явява неразделна част от настоящата документация. Количествата са ориентировъчни и не пораждат задължения за възложителя да ги поръча в пълния обем. При необходимост заявените количества могат да бъдат надхвърлени.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 150 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

ОПЦИЯ: За срока на договора от 24 месеца Възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Консумативи за хирургия, които не се заплащат от НЗОК

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG423
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр. Пазарджик, ул. Болнична №15,Склад Стерилизация на болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

Периодично повтарящи се доставки на медицински изделия описани подробно в спецификацията, която се явява неразделна част от настоящата документация. Количествата са ориентировъчни и не пораждат задължения за възложителя да ги поръча в пълния обем. При необходимост заявените количества могат да бъдат надхвърлени.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 45 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

ОПЦИЯ: За срока на договора от 24 месеца Възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Импланти за задна стабилизация и мозъчни аневризми

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG423
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр. Пазарджик, ул. Болнична №15,Склад Стерилизация на болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

Периодично повтарящи се доставки на медицински изделия описани подробно в спецификацията, която се явява неразделна част от настоящата документация. Количествата са ориентировъчни и не пораждат задължения за възложителя да ги поръча в пълния обем. При необходимост заявените количества могат да бъдат надхвърлени.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 140 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

ОПЦИЯ: За срока на договора от 24 месеца Възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Импланти за миниинвазивна гръбначна неврохирургия

Lote nº: 8
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG423
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр. Пазарджик, ул. Болнична №15,Склад Стерилизация на болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

Периодично повтарящи се доставки на медицински изделия описани подробно в спецификацията, която се явява неразделна част от настоящата документация. Количествата са ориентировъчни и не пораждат задължения за възложителя да ги поръча в пълния обем. При необходимост заявените количества могат да бъдат надхвърлени.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 50 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

ОПЦИЯ: За срока на договора от 24 месеца Възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Импланти за перкутанни гръбначни стабилизации

Lote nº: 9
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG423
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр. Пазарджик, ул. Болнична №15,Склад Стерилизация на болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

Периодично повтарящи се доставки на медицински изделия описани подробно в спецификацията, която се явява неразделна част от настоящата документация. Количествата са ориентировъчни и не пораждат задължения за възложителя да ги поръча в пълния обем. При необходимост заявените количества могат да бъдат надхвърлени.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 200 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

ОПЦИЯ: За срока на договора от 24 месеца Възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Импланти за гръбначна открита и закрита техника

Lote nº: 10
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG423
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр. Пазарджик, ул. Болнична №15,Склад Стерилизация на болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

Периодично повтарящи се доставки на медицински изделия описани подробно в спецификацията, която се явява неразделна част от настоящата документация. Количествата са ориентировъчни и не пораждат задължения за възложителя да ги поръча в пълния обем. При необходимост заявените количества могат да бъдат надхвърлени.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 60 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

ОПЦИЯ: За срока на договора от 24 месеца Възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Импланти за задна гръбначна стабилизация

Lote nº: 11
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG423
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр. Пазарджик, ул. Болнична №15,Склад Стерилизация на болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

Периодично повтарящи се доставки на медицински изделия описани подробно в спецификацията, която се явява неразделна част от настоящата документация. Количествата са ориентировъчни и не пораждат задължения за възложителя да ги поръча в пълния обем. При необходимост заявените количества могат да бъдат надхвърлени.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 130 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

ОПЦИЯ: За срока на договора от 24 месеца Възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Импланти за съдова неврохирургия

Lote nº: 12
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG423
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр. Пазарджик, ул. Болнична №15,Склад Стерилизация на болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

Периодично повтарящи се доставки на медицински изделия описани подробно в спецификацията, която се явява неразделна част от настоящата документация. Количествата са ориентировъчни и не пораждат задължения за възложителя да ги поръча в пълния обем. При необходимост заявените количества могат да бъдат надхвърлени.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 40 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

ОПЦИЯ: За срока на договора от 24 месеца Възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Импланти за хидроцефалия и гръбначна стабилизация

Lote nº: 13
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG423
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр. Пазарджик, ул. Болнична №15,Склад Стерилизация на болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

Периодично повтарящи се доставки на медицински изделия описани подробно в спецификацията, която се явява неразделна част от настоящата документация. Количествата са ориентировъчни и не пораждат задължения за възложителя да ги поръча в пълния обем. При необходимост заявените количества могат да бъдат надхвърлени.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 210 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

ОПЦИЯ: За срока на договора от 24 месеца Възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Импланти за шийна патология и мозъчни аневризми

Lote nº: 14
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG423
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр. Пазарджик, ул. Болнична №15,Склад Стерилизация на болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

Периодично повтарящи се доставки на медицински изделия описани подробно в спецификацията, която се явява неразделна част от настоящата документация. Количествата са ориентировъчни и не пораждат задължения за възложителя да ги поръча в пълния обем. При необходимост заявените количества могат да бъдат надхвърлени.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 140 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

ОПЦИЯ: За срока на договора от 24 месеца Възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Консумативи за лечение на очни болести

Lote nº: 15
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG423
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр. Пазарджик, ул. Болнична №15,Склад Стерилизация на болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

Периодично повтарящи се доставки на медицински изделия описани подробно в спецификацията, която се явява неразделна част от настоящата документация. Количествата са ориентировъчни и не пораждат задължения за възложителя да ги поръча в пълния обем. При необходимост заявените количества могат да бъдат надхвърлени.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 7 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

ОПЦИЯ: За срока на договора от 24 месеца Възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Консумативи за Урология

Lote nº: 16
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG423
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр. Пазарджик, ул. Болнична №15,Склад Стерилизация на болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

Периодично повтарящи се доставки на медицински изделия описани подробно в спецификацията, която се явява неразделна част от настоящата документация. Количествата са ориентировъчни и не пораждат задължения за възложителя да ги поръча в пълния обем. При необходимост заявените количества могат да бъдат надхвърлени.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 20 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

ОПЦИЯ: За срока на договора от 24 месеца Възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Други консумативи

Lote nº: 17
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG423
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр. Пазарджик, ул. Болнична №15,Склад Стерилизация на болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

Периодично повтарящи се доставки на медицински изделия описани подробно в спецификацията, която се явява неразделна част от настоящата документация. Количествата са ориентировъчни и не пораждат задължения за възложителя да ги поръча в пълния обем. При необходимост заявените количества могат да бъдат надхвърлени.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 20 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

ОПЦИЯ: За срока на договора от 24 месеца Възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Участниците трябва да са регистрирани като търговци и да имат право да осъществяват търговия на едро с медицински изделия.

Изискването се доказва като участникът попълва раздел А „Годност“ в част IV „Критерии за подбор“ от еЕЕДОП. Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника да представи копие на валидно разрешение или удостоверение за производство и/или търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ. Документите, с които се доказва съответствие със зададения критерий за подбор, могат да се изискват от възложителя при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

6.1. Оторизационно писмо от фирмата производител, когато участникът не е производител, с посочване на съответното медицинското изделие, за което участват.

6.2. Декларация за съответствие на предлаганите медицински изделия със съществените изисквания на Directive 93/42 EEC, (СЕ marк) с легализиран превод на български език от производителя — заверено копие.

6.3. Каталози или брошури/проспекти на предлаганото медицинско изделие с технически характеристики в пълно съответствие с това, посочено в спецификация на възложителя.

6.4. Участникът може да представи и други документи, доказващи техническите и професионалните му възможности, както и съответствието и качеството на предлаганите медицински изделия с изискванията и условията на възложителя.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Документи за доказване на техническите възможности на участниците

6.1.1. Оторизационно писмо от фирмата производител, когато участникът не е производител с посочване на съответното медицинското изделие, за което участват.

6.2.1. Декларация за съответствие на предлаганите медицински изделия със съществените изисквания на Directive 93/42 EEC, (СЕ marк) с легализиран превод на български език от производителя — заверено копие.

Забележка: Върху горния десен ъгъл на представените декларации за съответствие следва да се посочи номерът на обособената позиция, номенклатурата от позицията, за която същите се отнасят.

6.3.1. Каталози или брошури/проспекти на предлаганото медицинско изделие с технически характеристики в пълно съответствие с това, посочено в спецификация на възложителя.

Забележка: Върху горния десен ъгъл на представените каталози следва да се посочи номерът на обособената позиция, номенклатурата от позицията, за която същите се отнасят.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Условията за изпълнение на поръчката, техническа спецификация и количества, указанията за подготовка на офертите, проект на договор и др. са посочени в документацията за участие, публикувана в профила на купувача. Определените за изпълнители участници представят гаранция за изпълнение в размер на 3 (три) % от стойността на договора без ДДС, както и документи по чл. 112 от ЗОП. Гаранциите се предоставят в една от следните форми:

1. парична сума, внесена в Общинска банка, ЦУ, BIC: SOMBBGSF, IBAN: BG05 SOMB 91301039228003;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 11/01/2019
Hora local: 16:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 15/01/2019
Hora local: 08:00
Lugar:

„МБАЛ — Пазарджик“ АД гр. Пазарджик, ул. „Болнична“ № 15, деканат, ет. 1

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Възложителят може да приложи чл. 116, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ЗОП, като замени Изпълнителя със следващия класиран участник, като замяната не променя останалите условия по настоящия договор.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Жалба срещу решението може да се подава в срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/12/2018