Suministros - 540970-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Dinamarca-Herning: Aparatos para esterilización, desinfección e higiene

2018/S 237-540970

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Region Midtjylland, Hospitalsenheden Vest
Regionshospitalet Herning, Gl. Landevej 61
Herning
7400
Dinamarca
Persona de contacto: Michael Hyllegaard
Correo electrónico: bigm@niras.dk
Código NUTS: DK04

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.vest.rm.dk

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.rib-software.dk
Puede obtenerse más información en otra dirección:
NIRAS A/S
Ceres Allé 3
Aarhus C
8000
Dinamarca
Persona de contacto: Birgitte Møller
Teléfono: +45 61557233
Correo electrónico: bigm@niras.dk
Código NUTS: DK042

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.rib-software.dk

Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: http://www.rib-software.dk
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

DNV-Gødstrup - Anskaffelse af containervaskere, vognvaskere og vaskedekontaminatorer til sterilcentralen (genudbud)

II.1.2)Código CPV principal
33191000 - LA16 - LA09
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Region Midtjylland (herefter betegnet ordregiver) indbyder hermed i offentligt udbud interesserede bydende til at afgive tilbud på vareindkøb af 2 containervaskere, 2 vognvaskere og vaskedekontaminatorer jf. udbuddets kapacitetskrav. Ydelsen omfatter levering, montering, aflevering, indkøring og validering af det tilbudte udstyr på sterilcentralen på DNV-Gødstrup. Der er option på indkøb af yderligere 1 stk. 15 DIN enkeltkammermaskine, 1 sæt vaskevogne til sterilcontainere inkl. låg samt kasser inkl. låg, 1 generel indsats til vask af instrumenter, 2 MIS/MIC indsatse til vask af rørformede hulheder samt 3 transportvogne til instrumentracks.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33191100
33190000
45300000
45200000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK041
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

DNV-Gødstrup

Gødstrupvej 43, Gødstrup

7400 Herning

II.2.4)Descripción del contrato:

Region Midtjylland (herefter betegnet ordregiver) indbyder hermed i offentligt udbud interesserede bydende til at afgive tilbud på vareindkøb af 2 containervaskere, 2 vognvaskere og vaskedekontaminatorer jf. udbuddets kapacitetskrav. Ydelsen omfatter levering, montering, aflevering, indkøring og validering af det tilbudte udstyr på sterilcentralen på DNV-Gødstrup. Der er option på indkøb af yderligere 1 stk. 15 DIN enkeltkammermaskine, 1 sæt vaskevogne til sterilcontainere inkl. låg samt kasser inkl. låg, 1 generel indsats til vask af instrumenter, 2 MIS/MIC indsatse til vask af rørformede hulheder samt 3 transportvogne til instrumentracks.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Kapacitet / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Funktionalitet og kvalitet / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Tid / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 40
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 17
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Der er option på indkøb af yderligere 1 stk. 15 DIN enkeltkammermaskine, 1 sæt vaskevogne til sterilcontainere inkl. låg samt kasser inkl. låg, 1 generel indsats til vask af instrumenter, 2 MIS/MIC indsatse til vask af rørformede hulheder samt 3 transportvogne til instrumentracks.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Udbuddet gennemføres via Byggeweb/RIB, og udbudsmaterialet findes ved at søge på udbudsnummer TN436980 i feltet »Udbudsportal«. Der henvises til pkt. I.3) »Kommunikation«. Tilbuddet skal afleveres elektronisk i henhold til specifikationerne på Byggeweb/RIB-software, http://www.rib-software.dk

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Tilbudsgiver bedes angive følgende regnskabsoplysninger for de 3 seneste disponible regnskabsår, under hensyntagen til, hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed:

— Årlig omsætning,

— Egenkapital,

— Soliditetsgrad.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

- Årlig omsætning:

Mindstekrav: Tilbudsgivers årlige omsætning skal i hvert af de 3 senest tilgængelige regnskabsår være mindst 20 000 000 DKK ekskl. moms.

- Egenkapital:

Mindstekrav: Tilbudsgivers egenkapital skal i hvert af de 3 seneste tilgængelige regnskabsår være positiv.

- Soliditetsgrad:

Mindstekrav: Tilbudsgivers soliditetsgrad skal i hvert af de seneste 3 tilgængelige regnskabsår være minimum 14%.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Mindstekrav: Tilbudsgiver skal vedlægge mindst 3 referencer fra de seneste 3 år, der dokumenterer erfaring med levering, montering og idriftsætning af vaske- og desinfektionsudstyr til farmaceutisk industri og/eller offentlige eller private hospitaler og/eller den kommunale sundheds- og plejesektor.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Der henvises til kontraktvilkår, som fremgår af udbudsmaterialet, herunder leverandørkontrakten.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 11/01/2019
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Danés
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 3 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 11/01/2019
Hora local: 12:00

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

Tilbudsgiver skal anvende Fælles Europæisk Udbudsdokument (ESPD) som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde samt opfylder minimumskrav vedrørende egnethed. Udfyldelse sker ved import af den i udbudsmaterialet vedlagte skabelon via: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome

Se i øvrigt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om udfyldning af ESPD.

Der henvises til udbudsmaterialet Konkurrencebetingelser for krav til udfyldelse af ESPD.

Såfremt tilbuddet afgives af en sammenslutning af virksomheder (konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk ansvar samt solidarisk hæftelse for alle forpligtelser. Der skal udpeges en ansvarlig befuldmægtiget tilbudsgiver, der tegner sig for alle de bydende ved tilbuddet og i det efterfølgende aftaleforhold. Alle konsortiedeltagere skal aflevere særskilt udfyldt ESPD. Såfremt særskilt udfyldt ESPD ikke er afleveret for hver deltager i konsortiet, indebærer det ikke, at tilbuddet er ukonditionsmæssig, men manglende oplysninger kan have betydning for vurderingen af konsortiets egnethed. Alternativt kan der efter ordregivers vurdering indhentes manglende ESPD. Tilbud afgivet af et konsortium skal vedlægges en udfyldt og underskrevet konsortieerklæring, hvori konsortiedeltagerne erklærer, at de hæfter solidarisk og direkte i forhold til bygherre. Samtidig skal det fremgå af erklæringen, hvilken konsortiedeltager, der med bindende virkning, kan føre afklarende drøftelser og indgå aftaler med bygherre.

Hvis tilbudsgiver - under henvisning til udbudslovens § 144, stk. 1 - i forbindelse med afgivelse af tilbud baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske formåen og/eller tekniske og faglige formåen, skal der udfyldes særskilte ESPD’er, inkl. rubrikkerne, som fremkommer, når det angives, at den økonomiske aktør deltager i udbudsprocessen sammen med andre, for samtlige enheder.

Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være tilbudsgiverteamets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle virksomheder i tilbudsgiverteamet, er tilbuddet ikke nødvendigvis ukonditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen.

Tilbuddet skal vedlægges en erklæring, hvor de enheder, som tilbudsgiver baserer sin formåen på, binder sig til at stille de angivne ressourcer til rådighed for tilbudsgiveren

Ad. pkt. IV.2.4. Data- og produktblad accepteres tillige på engelsk.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Klagenævnet for udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Dinamarca
Teléfono: +45 35291095

Dirección de internet: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til lov nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverstildelingsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet, skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Der henvises i øvrigt til Klagenævnet for Udbuds hjemmeside http://klfu.dk

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Dinamarca
Teléfono: +45 41715000
Correo electrónico: kfst@kfst.dk

Dirección de internet: http://www.kfst.dk/

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/12/2018