Suministros - 540991-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Varna: Mobiliario (incluido el de oficina), complementos de mobiliario, aparatos electrodomésticos (excluida la iluminación) y productos de limpieza

2018/S 237-540991

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Obshtina Varna
000093442
bul. General Kolev No. 92, et. 5
Varna
9000
Bulgaria
Persona de contacto: Veselina Mincheva
Teléfono: +359 52820838
Correo electrónico: op@varna.bg
Fax: +359 52820846
Código NUTS: BG331

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.varna.bg

Dirección del perfil de comprador: http://it.varna.bg:4481/ZopView.aspx?DosieID=673

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Изработка, доставка и монтаж на мебели за нуждите на община Варна и второстепенните разпоредители с бюджет с ЕИК 000093442**** по обособени позиции

Número de referencia: 00081-2018-0018
II.1.2)Código CPV principal
39000000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

При изпълнение на поръчката следва да се извърши изработка, доставка и монтаж на мебели, метални шкафове и столове съгласно техническите спецификации по обособени позиции № 1 и № 2 и предоставен от Възложителя списък на обектите, неразделна част от документация за участие.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 80 000.00 BGN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Изработка, доставка и монтаж на метални шкафове и столове за нуждите на община Варна и второстепенните разпоредители с бюджет с ЕИК 000093442****

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG331
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

На територията на община Варна

II.2.4)Descripción del contrato:

За Обособена позиция № 2: „Изработка, доставка и монтаж на метални шкафове и столове за нуждите на община Варна и второстепенните разпоредители с бюджет с ЕИК 000093442****“. Ориентировъчните общи количества на основни артикули, както следва: Метален архивен шкаф — 32 бр.; офис стол с подлакътници — 20 бр.; офис стол с подлакътници, изк. кожа — 290 бр.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Гаранционен срок на предлаганите изделия, изчислен като общ показател (в месеци) / Ponderación: 3 %
Precio - Ponderación: 97 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

На основание чл. 21, ал. 1 от Закона за обществените поръчки Възложителят предвижда следната опция: при наличие на финансов ресурс, след изтичане срока на договора и при несключен договор по новооткрита процедура със същия предмет, Възложителят може да удължи с до 12 месеца договора, сключен след проведената настояща „открита“ процедура.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

*Забележка:

1. Твърдо договорени единични цени на предлаганите изделия – 77 %:

2. Предлагана отстъпка от каталога – 20 %.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Изработка, доставка и монтаж на мебели за нуждите на община Варна и второстепенните разпоредители с бюджет с ЕИК 000093442****

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG331
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

На територията на община Варна

II.2.4)Descripción del contrato:

За Обособена позиция № 1: „Изработка, доставка и монтаж на мебели за нуждите на община Варна и второстепенните разпоредители с бюджет с ЕИК 000093442****“: Ориентировъчните общи количества на основни артикули, както следва: Бюро с изтеглящ се плот — 36 бр.; Бюро с изтеглящ се плот и допълнителен плот — 61 бр.; Етажерка с 5 рафта — 83 бр.; Етажерка с 6 рафта — 64 бр.; Вратички затварящи 2 рафта (2 междурафтия) — 246 бр.; Контейнер с 3 чекмеджета — 48 бр.; Контейнер с 4 чекмеджета — 76 бр.; Гардероб — 31 бр.; Маса 800/800 — 21 бр.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Гаранционен срок на предлаганите изделия, изчислен като общ показател / Ponderación: 3 %
Precio - Ponderación: 97
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

На основание чл. 21, ал. 1 от Закона за обществените поръчки Възложителят предвижда следната опция: при наличие на финансов ресурс след изтичане срока на договора и при несключен договор по новооткрита процедура със същия предмет Възложителят може да удължи с до 12 месеца договора, сключен след проведената настояща „открита“ процедура.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 078-173622
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: Д18001729ВН
Lote nº: 2
Denominación:

Изработка, доставка и монтаж на метални шкафове и столове за нуждите на община Варна и второстепенните разпоредители с бюджет с ЕИК 000093442****

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Офис експрес сървис“ АД
201380867
ул. „Уста Кольо Фичето“ № 17
Варна
9000
Bulgaria
Teléfono: +359 29708260
Correo electrónico: office@abv.bg
Fax: +359 29708260
Código NUTS: BG331
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 80 000.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 ЗОП.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
05/12/2018