Suministros - 541037-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Leszno: Reactivos de laboratorio

2018/S 237-541037

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Kiepury 45
Leszno
64-100
Polonia
Persona de contacto: Magdalena Główczyńska
Teléfono: +48 655253764
Correo electrónico: przetargi@wsz.leszno.pl
Fax: +48 655268294
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.wsz.leszno.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Sukcesywne dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatury z zakresu biochemii, immunochemii

Número de referencia: DZ-751-46/18
II.1.2)Código CPV principal
33696500
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatury z zakresu biochemii, immunochemii dla potrzeb Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie w asortymencie, ilościach i parametrach określonych w ust. 3.3. SIWZ

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 3 305 000.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
38430000
38434000
38434500
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników wraz z dzierżawą systemów zintegrowanych do analiz immuno-biochemicznych na okres 44 miesięcy

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Parametry techniczne / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado
Justificación:

Wznowienie postępowania unieważnionego zgodnie z Wyrokiem KIO - Pilna potrzeba zamówienia.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 140-320069
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Sukcesywne dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatury z zakresu biochemii, immunochemii

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
06/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.
ul. Postępu 21b
Warszawa
02-676
Polonia
Código NUTS: PL

Dirección de internet: www.wsz.leszno.pl

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 3 305 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 3 301 423.79 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda:

Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności

Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 18.5. do SIWZ.

Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie: 82 500,00 PLN

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu (JEDZ) - w formie elektronicznej - Wypełniając jednolity dokument, należy kierować się wskazówkami zawartymi w Instrukcji wypełniania jednolitego dokumentu dostępnej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf.

Wypełniony „Formularz ofertowy” z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 18.1 do SIWZ

Wypełniony „Formularz asortymentowo-cenowy” - Załącznik nr 18.2.1 do SIWZ

Wypełniony „Formularz parametrów ocenialnych” - Załącznik nr 18.2.2 do SIWZ

Wypełniony „Formularz wymaganych/oferowanych parametrów technicznych” - z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 18.2.3 do SIWZ

Wykonawca zobowiązany jest do podania faktycznych- oferowanych nazwy przedmiotu zamówienia oraz do wypełnienia wszystkich pól i pozycji. Należy zwrócić uwagę na wydrukowanie całej treści opisu zawartego w „Formularzu wymaganych/oferowanych parametrów”.

Nie dopuszcza się wprowadzania przez wykonawcę jakichkolwiek zmian merytorycznych w treści wzorów załączonych dokumentów. Jeżeli dojdzie do modyfikacji treści SIWZ każdy Wykonawca musi zmienić opis zamówienia zgodnie z modyfikacją specyfikacji dotyczącą przedmiotu zamówienia.

Pełnomocnictwo /jeżeli dotyczy/

Dowód wniesienia wadium.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) Dokumentów charakteryzujących oferowane produkty (np. firmowe materiały informacyjne producenta, katalogi, ulotki, foldery, opisy techniczne lub inne posiadane dokumenty), zawierające szczegółowe dane, które umożliwią potwierdzenie spełniania wymagań ustalonych przez Zamawiającego oraz będą podstawą dokonania oceny zgodności złożonej oferty przez Wykonawcę z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcę do poświadczenia autentyczności ww. materiałów.

Deklaracja zgodności lub inne dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
Polonia

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/12/2018