Suministros - 541046-2018

08/12/2018    S237    - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Elektryczność

2018/S 237-541046

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Centralny Ośrodek Sportu
ul. Łazienkowska 6a
Warszawa
00-449
Polska
Osoba do kontaktów: Renata Kalińska
Tel.: +48 225298768
E-mail: przetargi@cos.pl
Faks: +48 225298916
Kod NUTS: PL911

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.cos.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Sport
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: sport

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej do COS w 2019 r.

Numer referencyjny: N/ZP/15/2018
II.1.2)Główny kod CPV
09310000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do Centralnego Ośrodka Sportu (COS Warszawa, COS-OPO w Giżycku, COS-OPO w Spale, COS-OPO w Szczyrku, COS-OPO w Wałczu, COS-OPO we Władysławowie i COS-OPO w Zakopanem). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 6 484 865.47 PLN / Najdroższa oferta: 7 124 350.46 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do Centralnego Ośrodka Sportu (COS Warszawa, COS-OPO w Giżycku, COS-OPO w Spale, COS-OPO w Szczyrku, COS-OPO w Wałczu, COS-OPO we Władysławowie i COS-OPO w Zakopanem). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Dostawy energii elektrycznej od 1.1.2019 do 31.12.2019 r. w szacunkowej ilości 15 246,525 MWh dla wszystkich COS-OPO i COS w Warszawie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 173-392080
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej do COS w 2019 r.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
03/12/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej
al. M.J. Piłsudskiego 51
Skarżysko-Kamienna
26-110
Polska
Kod NUTS: PL72
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Najtańsza oferta: 6 484 865.47 PLN / Najdroższa oferta: 7 124 350.46 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/12/2018