Suministros - 541054-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Grudziądz: Gasoil

2018/S 237-541054

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 28/30
Grudziądz
86-300
Polonia
Persona de contacto: Aleksandra Cyrankowska
Teléfono: +48 564681300-15
Correo electrónico: mwio@mwio.pl
Fax: +48 564504934
Código NUTS: PL616

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.mwio.pl

Dirección del perfil de comprador: http://www.bip.wodociagi.grudziadz.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Sprzedaż i sukcesywna dostawa oleju napędowego

Número de referencia: ZP10/2018/PN/OZ
II.1.2)Código CPV principal
09134100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Sprzedaż wraz z dostawą do Zamawiającego oleju napędowego „standardowego” (ON) przeznaczonego do tankowania pojazdów i urządzeń spalinowych Zamawiającego, spełniającego wymogi normy PN-EN590+A1:2017-06 oraz wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1680). Parametry techniczne i chemiczne dostarczanego oleju napędowego nie mogą być gorsze niż,określone w wyżej wspomnianej normie oraz w załączniku nr 3 do Rozporządzenia. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje sprzedaż 290 000 litrów (wartość szacunkowa)oleju napędowego wraz z sukcesywnym dostarczaniem do Zamawiającego. Określona przez Zamawiającego ilość oleju napędowego (290 000 litrów) jest ilością szacunkową i w związku z tym może ulec zmianie ±10 %, w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Z tytułu niezrealizowania przez Wykonawcę szacunkowej ilości oleju napędowego, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 061 056.98 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL616
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Miasto Grudziądz

II.2.4)Descripción del contrato:

1) Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą do Zamawiającego oleju napędowego „standardowego” (ON) przeznaczonego do tankowania pojazdów i urządzeń spalinowych Zamawiającego, spełniającego wymogi normy PN-EN590+A1:2017-06 oraz wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1680). Parametry techniczne i chemiczne dostarczanego oleju napędowego nie mogą być gorsze niż,określone w wyżej wspomnianej normie oraz w załączniku nr 3 do Rozporządzenia.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje sprzedaż 290 000 litrów (wartość szacunkowa) oleju napędowego wraz z sukcesywnym dostarczaniem do Zamawiającego.Określona przez Zamawiającego ilość oleju napędowego (290 000 litrów) jest ilością szacunkową i w związku z tym może ulec zmianie ±10 %, w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Z tytułu niezrealizowania przez Wykonawcę szacunkowej ilości oleju napędowego ,Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 2) Miejsce realizacji zamówienia: a) zbiornik naziemny o pojemności 5 000 litrów, wyposażony w urządzenie dozujące, usytuowany na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza, b) zbiornik naziemny o pojemności 5 000 litrów, wyposażony w urządzenie dozujące,usytuowany na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Grudziądzu, przy ul. Hallera 79. 3) Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia: - Dostawa ON będzie odbywać się transportem Wykonawcy. - Dostawa ON będzie odbywać się autocysternami będącymi w dyspozycji Wykonawcy, spełniającymi wymagania określone w ustawie z dnia 19.8.2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 169 ze zm.) wyposażonymi w zalegalizowany sprzęt do pomiaru ilości zrzuconego paliwa do zbiornika Zamawiającego [przy każdej jednostkowej dostawie Wykonawca musi dostarczyć poświadczoną kopię lub oryginał aktualnego świadectwa legalizacji przepływomierza autocysterny]. - Dostawa ON będzie realizowana partiami, na koszt i ryzyko Wykonawcy, według bieżących potrzeb Zamawiającego (3-6 razy w miesiącu) w szacunkowej średniej ilości 4 000 litrów jednorazowo, na podstawie jednostkowego zamówienia składanego Wykonawcy drogą elektroniczną. Wykonawca zrealizuje dostawę jednostkową w ciągu 24 godzin od dnia otrzymania zamówienia, przy czym Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo potwierdzić przyjęcie zamówienia. Składanie zamówień i dostawy następować będą w dni robocze – tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00-14:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. - Do każdej z dostaw jednorazowych Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć atest jakościowy producenta ON – atest powinien być powiązany z dowodem dostawy lub wydania poprzez umieszczenie na nim numeru dostawy lub wydania, powinien zawierać: numer, datę wystawienia, nazwę ON, nazwę jednostki wydającej świadectwo jakości,datę odbioru ON oraz wyniki badań ON. - Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania wyrywkowej kontroli dostarczonego ON pod względem jakości i zgodności z dostarczonym świadectwem jakości, poprzez przekazanie próbki ON do zbadania niezależnemu akredytowanemu laboratorium. -Zamówienie zostanie uznane za zrealizowane dopiero z chwilą przepompowania ON do zbiornika Zamawiającego i potwierdzenia przez niego ilości ON. - Dowodem dostawy ON będzie dokument WZ wystawiony przez Wykonawcę,w którym zostanie wpisana (przez pracownika Zamawiającego) rzeczywista ilość paliwa przyjęta do naziemnego zbiornika paliw. Dokument zostanie podpisany przez pracownika Zamawiającego i kierowcę autocysterny. Wpisana i potwierdzona przez wymienione wyżej osoby ilość przyjętego paliwa, stanowić będzie podstawę wystawienia faktury VAT. - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał kaucję gwarancyjną w wysokości określonej w art. 105a ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) przez cały okres realizacji zamówienia.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Szczegółowe warunki odbioru paliwa, cena i warunki płatności, omówione zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający nie przewiduje przedpłat względnie zaliczek na poczet realizacji przedmiotu zamówienia. Zaoferowana cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z dostawą, w tym koszt transportu paliwa.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 192-433425
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Sprzedaż i sukcesywna dostawa oleju napędowego

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
28/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe „Bespol” Sp. z o.o.
Łasin
Polonia
Código NUTS: PL616
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 061 056.98 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 458 903.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w kwocie: 20 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy i 00/100). Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 2. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawarto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Informacje o ochronie danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO” oraz zgodnie z ustawą z dnia 10.5.2018 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że: 1) Administratorem danych osobowych są Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o., adres: 86-300 Grudziądz, ul. Mickiewicza 28/30, zwana dalej spółką. 2) Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się na adres: iodo@mwio.pl, telefon kontaktowy: (+48) 56 45 04 918. 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sprzedaż i sukcesywna dostawa oleju napędowego”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp. 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. 6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 8) Posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) Nie przysługuje Pani/Panu: - związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/12/2018