Suministros - 541104-2018

08/12/2018    S237    - - Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-Велико Търново: Електрическа енергия

2018/S 237-541104

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
„Многопрофилна областна болница за активно лечение „Д-р Стефан Черкезов“ АД
104510514
ул. „Ниш“ № 1
Велико Търново
5000
България
Лице за контакт: Здравка Михайлова
Телефон: +359 62-640922
Електронна поща: mobal_sch@yahoo.com
Факс: +359 62-640829
код NUTS: BG321

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://mobaltarnovo.nit.bg

Адрес на профила на купувача: https://mobaltarnovo.nit.bg/proczeduri-po-zop/tok-2018/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за захранване на обекти, собственост на „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД“

II.1.2)Основен CPV код
09310000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за захранване на обекти, собственост на „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД.

Изпълнителят извършва доставка за период от 12 (дванадесет) месеца на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за 8 броя обекти на ниско напрежение за нуждите на „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД.

Прогнозно количество електроенергия за срок от 1 година: около 1 903 123 (един милион деветстотин и три хиляди сто двадесет и три) kWh/год.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 190 122.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09310000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321
Основно място на изпълнение:

„МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ АД, гр. Велико Търново

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за захранване на обекти, собственост на „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД.

Изпълнителят извършва доставка за период от 12 (дванадесет) месеца на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за 8 броя обекти на ниско напрежение за нуждите на „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД.

Прогнозно количество електроенергия за срок от 1 година: около 1 903 123 (един милион деветстотин и три хиляди сто двадесет и три) kWh/год.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: ТП — икономическа стабилност на балансиращата група — брой членове в балансираща група на участника / Тежест: 20
Цена - Тежест: 80
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Критерият „брой членове в балансираща група“ е заложен поради факта, че по-ниските разходи за балансиране и големият брой членове на балансиращата група от своя страна увеличават финансовата стабилност на координатора. Това респективно повишава надеждността и сигурността на балансиращата група и нейните членове и минимизира риска от отстраняване от пазара на балансиращата енергия.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 184-415813
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: ОП-185
Наименование:

Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за захранване на обекти, собственост на „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
22/11/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
„Енерго-Про Енергийни услуги“ ЕООД
131512672
бул. „Владислав Варненчик“ № 258, Варна тауърс, кула Г
Варна
9009
България
Телефон: +359 52577109
Електронна поща: market@energo-pro.bg
Факс: +359 52577340
код NUTS: BG331
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 190 122.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
06/12/2018