Suministros - 541124-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento negociado sin convocatoria de licitación 

Polonia-Katowice: Equipo audiovisual y de televisión

2018/S 237-541124

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Biblioteka Śląska
276878007
pl. Rady Europy 1
Katowice
40-021
Polonia
Persona de contacto: Beata Lazarowicz
Teléfono: +48 32-20-83-875
Correo electrónico: beata.lazarowicz@bs.katowice.pl
Fax: +48 32-20-83-720
Código NUTS: PL22A

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.bs.katowice.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Ocio, cultura y religión

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa sprzętu audiowizualnego wraz z akcesoriami w ramach projektu pn. Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej Biblioteki Śląskiej, współfinansowanego ze środków Minist

Número de referencia: DDB.201.12.2018
II.1.2)Código CPV principal
32320000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu audiowizualnego wraz z akcesoriami w ramach projektu pn. Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej Biblioteki Śląskiej,

Współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zakres zamówienia obejmuje: sprzęt audiowizualny wraz z akcesoriami (rzutniki multimedialne, zestaw nagłaśniający, głośniki komputerowe, ekrany projekcyjne).

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 9 883.33 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL22A
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Katowice

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu audiowizualnego wraz z akcesoriami w ramach projektu pn. Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej Biblioteki Śląskiej,

Współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zakres zamówienia obejmuje: sprzęt audiowizualny wraz z akcesoriami (rzutniki multimedialne, zestaw nagłaśniający, głośniki komputerowe, ekrany projekcyjne).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wartość zamówienia jest wyższa od kwoty wskazana w art. 11. ust. 8 ustawy PZP. Zamówienie jest częścią większego zamówienia, którego Zamawiający udziela w oddzielnych procedurach przetargowych. W sekcji II.1.7) podano szacunkową wartość przedmiotowego zamówienia.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Adjudicación de un contrato sin publicación previa de una convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea en los casos enumerados a continuación
  • No se han presentado ofertas u ofertas/solicitudes de participación adecuadas en respuesta a un procedimiento abierto
Explicación:

Podstawa prawna:

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie przepisów art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą.

Uzasadnienie faktyczne:

W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Zamawiający w dniu 17.10.2018 r. wszczął postępowanie pn. Dostawa sprzętu audiowizualnego wraz z akcesoriami w ramach projektu pn. Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej Biblioteki Śląskiej, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oznaczone numerem DDB.201.9.2018. Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20.10.2018 r. pod numerem 2018/S 203-461687. Do terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta złożona przez spółkę ApparIT Sp. z o.o. Oferta wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy. Zamawiający odrzucił

Ofertę, gdyż treść oferty nie odpowiadała treści Specyfikacji Istotnych Warunków, w szczególności Opisowi Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający wymagał aby wykonawcy wraz z ofertą przedstawił formularz cenowy, celem potwierdzenia, że oferowany sprzęt spełnia wymagania Zamawiającego. Wykonawca do oferty nie dołączył przedmiotowego dokumentu, tym samym nie wykazał zamawiającemu, że treść oferty odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w szczególności nie wykazał, że oferowany sprzęt odpowiada wymaganiom zawartym w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Postępowanie zostało unieważnione w dniu 6.11.2018 r.

Biorąc pod uwagę powyższe zostały wypełnione przesłanki wskazane w art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 226-517123
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
28/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
ApparIT Sp. z o.o.
Kutnowska 1-3
Wrocław
53-135
Polonia
Código NUTS: PL514
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 15 370.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/12/2018