Suministros - 541131-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Jelenia Góra: Equipamiento y artículos médicos, farmacéuticos y de higiene personal

2018/S 237-541131

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
ul. Ogińskiego 6
Jelenia Góra
58-506
Polonia
Persona de contacto: Jerzy Świątkowski
Teléfono: +48 757537286
Correo electrónico: przetargi@spzoz.jgora.pl
Fax: +48 757543883
Código NUTS: PL515

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.spzoz.jgora.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie angiografu cyfrowego wraz z remontem pracowni badań i zabiegów naczyniowych z podziałem na II etapy

Número de referencia: ZP/PN/36/08/2018
II.1.2)Código CPV principal
33000000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie angiografu cyfrowego wraz z remontem pracowni badań i zabiegów naczyniowych z podziałem na II etapy:

Etap I: Remont pomieszczeń dla potrzeb pracowni badań i zabiegów naczyniowych - wykonana zgodnie z zakresem prac remontowych stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ

Etap II: Dostawa, montaż i uruchomienie angiografu cyfrowego. Dokładny opis Etapu II zamówienia, wymagane parametry techniczne, dodatkowe wymogi oraz ilości określone zostały w załączniku nr 1a do SIWZ

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 2 624 913.29 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
71220000
33100000
45210000
45111000
45410000
45421000
45430000
45330000
45310000
45262700
33111650
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL515
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą w Jeleniej Górze, kod. poczt. 58-506, ul. Ogińskiego 6, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie angiografu cyfrowego wraz z remontem pracowni badań i zabiegów naczyniowych z podziałem na II etapy:

Etap I: Remont pomieszczeń dla potrzeb pracowni badań i zabiegów naczyniowych - wykonana zgodnie z zakresem prac remontowych stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ

Etap II: Dostawa, montaż i uruchomienie angiografu cyfrowego. Dokładny opis Etapu II zamówienia, wymagane parametry techniczne, dodatkowe wymogi oraz ilości określone zostały w załączniku nr 1a do SIWZ

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Parametry techniczne i eksploatacyjne / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości 39 000,00 PLN. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

Zamówienie realizowane jest w ramach dot. celowej przek. przez Województwo Dol. w ramach progr. pn. „ Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego w celu podniesienia jakości usług medycznych świadczonych przez WCSKJ w Jel. Górze.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 173-392050
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie angiografu cyfrowego wraz z remontem pracowni badań i zabiegów naczyniowych z podziałem na II etapy

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
19/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
BFF MEDFinance S.A. (Lider Konsorcjum)
al. Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 76
Łódź
90-330
Polonia
Código NUTS: PL711
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Philips Polska Spółka z o. o. (Członek Konsorcjum)
Al. Jerozolimskie 195 B
Warszawa
02-222
Polonia
Código NUTS: PL911
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 2 624 913.29 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación
Valor o porcentaje que se prevé subcontratar a terceros
Porcentaje: 23 %
Breve descripción de la parte del contrato que se subcontratará:

Prace adaptacyjne oraz dostawa urządzeń

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Podstawy wykluczenia wykonawcy: art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

1. oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do specyfikacji (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia). Wykonawca przesyła przed terminem otwarcia ofert w formie elektronicznej aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: JEDZ), sporządzone zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym KE (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz.

2. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

6. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

7. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

8. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2016 poz. 716).

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy (zamówienie dodatkowe).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający przewiduje możliwość zastos. procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,

Nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 24aa ustawy.

Sposób przygotowania oferty określa szczegółowo pkt. 10 SIWZ.

Zamawiający zwołuje w dniu 14.9.2018 roku o godz. 10:00 zebranie z potencjalnymi wykonawcami w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

— Miejsce zebrania: hol wejścia głównego (obok szatni) - parter segment D. Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej, Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6,

— Udział w zebraniu nie jest obowiązkowy. Koszty udziału w zebraniu ponosi Wykonawca.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie;

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

4. jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Pełne informacje dotyczące RODO w zakresie przedmiotowego postępowania znajdują się w SIWZ i załącznikach do niej zawartych.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/12/2018