Suministros - 541147-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

República Checa-Praga: Ordenadores portátiles

2018/S 237-541147

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Člověk v tísni, o.p.s.
25755277
Šafaříkova 635/24
Praha 2
120 00
República Checa
Persona de contacto: Mgr. Jana Piknová
Teléfono: +420 224409920
Correo electrónico: piknova@akev.cz
Código NUTS: CZ010

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.clovekvtisni.cz/

Dirección del perfil de comprador: https://nen.nipez.cz/profil/clovekvtisni

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Nevládní nezisková organizace (zadavatel dle § 4 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů)
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Humanitární a rozvojová pomoc

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dodávky zboží v oblasti IT potřeb 2018 – osobní počítače

II.1.2)Código CPV principal
30213100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky zboží v oblasti IT potřeb, konkrétně osobních počítačů, zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení.

Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohody na plnění veřejné zakázky – dodávky osobních počítačů. Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění dodávek zboží pro zadavatele, jehož specifikace je uvedena v „Koši“ výrobků v Příloze č. 3 této zadávací dokumentace. Dodavatelé mohou podat nabídky vždy pouze na celý Koš výrobků pro danou veřejnou zakázku, v opačném případě bude nabídka posouzena jako neúplná a bude vyřazena.

Cílem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s více dodavateli. Veřejné zakázky na základě rámcové dohody budou zadávány postupem s obnovením soutěže.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Oferta más baja: 3 866 474.00 CZK / Oferta más elevada: 5 646 748.00 CZK considerada
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30213100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ010
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Místem dodání je Česká republika. Minimálně u třetiny (1/3) dílčích zakázek bude požadavek na dodání do sídla zadavatele.

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohody na plnění veřejné zakázky – dodávky osobních počítačů. Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění dodávek zboží pro zadavatele, jehož specifikace je uvedena v „Koši“ výrobků v Příloze č. 3 této zadávací dokumentace. Dodavatelé mohou podat nabídky vždy pouze na celý Koš výrobků pro danou veřejnou zakázku, v opačném případě bude nabídka posouzena jako neúplná a bude vyřazena.

Veškeré specifikace a množství jsou uvedeny v příloze č. 3 zadávací dokumentace, která je uveřejněna na profilu zadavatele.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Zadávací řízení se mimo jiné realizuje i pro uspokojení potřeb projektů realizovaných zadavatelem, mimo jiné i projektů realizovaných v rámci OPZ, OP PPR, OP VVV a případně dalších.

II.2.14)Información adicional

Veřejná zakázka není rozdělena na části. Předmětem této veřejné zakázky je zadání původní části A veřejné zakázky, která byla zadávána v zadávacím řízení pod ev. číslem veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek č. Z2018-011558. Zadávací řízení pro část A bylo zrušeno rozhodnutím zadavatele, a tato část veřejné zakázky je proto nyní po úpravě zadávacích podmínek poptávána opakovaně.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 174-394131
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
30/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 5
Número de ofertas recibidas de PYME: 5
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 5
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
empira one s.r.o.
24237981
Anny Letenské 34/7, Vinohrady
Praha
120 00
República Checa
Código NUTS: CZ01
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
IT Děčín s.r.o.
06403638
Teplická 27/29, Děčín IV-Podmokly
Děčín
405 02
República Checa
Código NUTS: CZ042
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
C System CZ a.s.
27675645
Otakara Ševčíka 840/10, Židenice
Brno
636 00
República Checa
Código NUTS: CZ064
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
OCC s.r.o.
27970922
Lidická 198/68, Bolevec
Plzeň
323 00
República Checa
Código NUTS: CZ032
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Alicom s.r.o.
25044419
Komenského 2466/15a
Jablonec nad Nisou
466 01
República Checa
Código NUTS: CZ051
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Oferta más baja: 3 866 474.00 CZK / Oferta más elevada: 5 646 748.00 CZK considerada
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Veřejná zakázka není rozdělena na části. Předmětem této veřejné zakázky je zadání původní části A veřejné zakázky, která byla zadávána v zadávacím řízení pod ev. číslem veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek č. Z2018-011558. Zadávací řízení pro část A bylo zrušeno rozhodnutím zadavatele, a tato část veřejné zakázky je proto nyní po úpravě zadávacích podmínek poptávána opakovaně.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
República Checa
Teléfono: +420 542167111
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
República Checa
Teléfono: +420 542167111
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: https://www.uohs.cz/

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
04/12/2018