Suministros - 541158-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Katowice: Ordenadores personales

2018/S 237-541158

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Biblioteka Śląska
276878007
pl. Rady Europy 1
Katowice
40-021
Polonia
Persona de contacto: Beata Lazarowicz
Teléfono: +48 32-20-83-875
Correo electrónico: beata.lazarowicz@bs.katowice.pl
Fax: +48 32-20-83-720
Código NUTS: PL22A

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.bs.katowice.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Ocio, cultura y religión

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej Biblioteki Śląskiej, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dzie ...

Número de referencia: DDB.201.8.2018
II.1.2)Código CPV principal
30213000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej Biblioteki Śląskiej, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zakres zamówienia obejmuje:

1) sprzęt komputerowy wraz z akcesoriami (komputery stacjonarne i laptopy z oprogramowaniem systemowym, pakietem Microsoft Office, programem antywirusowym oraz akcesoriami, router, pakiety Microsoft Office, urządzenia wielofunkcyjne, drukarka, skaner),

2) sprzęt poligraficzny: wielofunkcyjna wysokonakładowa kolorowa drukarka laserowa format A3,

3) Sprzęt audiowizualny wraz z akcesoriami (rzutniki multimedialne, zestaw nagłaśniający, głośniki komputerowe, ekrany projekcyjne)

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Oferta más baja: 167 396.85 PLN / Oferta más elevada: 228 985.00 PLN considerada
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa sprzętu komputerowego i poligraficznego

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30213000
30232100
30214000
30231300
48000000
38520000
32320000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL22A
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Katowice - Biblioteka Śląska

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej Biblioteki Śląskiej, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zakres zamówienia obejmuje:

1) sprzęt komputerowy wraz z akcesoriami (komputery stacjonarne i laptopy z oprogramowaniem systemowym, pakietem Microsoft Office, programem antywirusowym oraz akcesoriami, router, pakiety Microsoft Office, urządzenia wielofunkcyjne, drukarka, skaner),

2) sprzęt poligraficzny: wielofunkcyjna wysokonakładowa kolorowa drukarka laserowa format A3,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części 1 zawarty został w załączniku nr 6a do SIWZ.

Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie sprzętu zgodnie z opisem wskazanym w załączniku nr 6a do SIWZ, jego rozładunek, wniesienie, rozpakowanie, ustawienie, podłączenie i uruchomienie.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Kg – wydłużenie okresu gwarancji / Ponderación: 20 %
Criterio de calidad - Nombre: Kt – termin realizacji zamówienia / Ponderación: 20 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa sprzętu audiowizualnego wraz z akcesoriami

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
32320000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL22A
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Katowice - Biblioteka Śląska

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej Biblioteki Śląskiej, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zakres zamówienia obejmuje:

1) Sprzęt audiowizualny wraz z akcesoriami (rzutniki multimedialne, zestaw nagłaśniający, głośniki komputerowe, ekrany projekcyjne)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części 2 zawarty został w załączniku nr 6b do SIWZ.

Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie sprzętu zgodnie z opisem wskazanym w załączniku nr 6b do SIWZ, jego rozładunek, wniesienie, rozpakowanie, ustawienie, podłączenie i uruchomienie.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Kg – wydłużenie okresu gwarancji / Ponderación: 20 %
Criterio de calidad - Nombre: Kt – termin realizacji zamówienia / Ponderación: 20 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado
Justificación:

Zamawiający skorzystał z art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Pzp, Pilna potrzeba udzielenia zamówienia związana jest z koniecznością pilnego udzielenia i realizacji zamówienia umożliwiającą jak najszybsze zakończenie realizacji Projektu. Brak realizacji projektu w terminie skutkować będzie utratą dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, co w konsekwencji spowoduje zaprzestanie realizacji projektu, ponieważ Biblioteka Śląska nie dysponuje funduszami własnymi na realizację projektu.

Za możliwością zastosowania przepisu art. 43 ust. 2b przemawia również fakt, że wartość części zamówienia udzielanego w ramach przedmiotowego zamówienia została ustalona na kwotę około 150 tys. złotych netto, konieczność stosowania tzw. „procedury unijnej” wynika z obowiązku sumowania zamówień tego samego rodzaju, charakter i zakres przedmiotu zamówienia

Powoduje, że przygotowanie oferty przez wykonawców nie jest czasochłonne

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 189-426470
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Dostawa sprzętu komputerowego i poligraficznego

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 3
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.
ul. Wolności 8 lok. 4
Radom
26-600
Polonia
Código NUTS: PL921
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 167 396.85 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

Dostawa sprzętu audiowizualnego wraz z akcesoriami

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/12/2018