Suministros - 541169-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento negociado sin convocatoria de licitación 

Bulgaria-Svilengrad: Gas natural

2018/S 237-541169

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Obshtina Svilengrad
000903825
bul. „Balgariya“ No. 32
Svilengrad
6500
Bulgaria
Persona de contacto: inzh. Grozdenka Dyulgerova
Teléfono: +359 379-74308
Correo electrónico: obshtina@svilengrad.bg
Fax: +359 379-74371
Código NUTS: BG422

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.svilengrad.bg

Dirección del perfil de comprador: https://svilengrad.nit.bg/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Доставка на природен газ за нуждите на ОбА Свиленград, дейност „Социални услуги“, дейност ДГ, ДЯ, ЗК, дейност „Спорт и туризъм“, общинска библиотека и ОП БО

II.1.2)Código CPV principal
09123000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Периодични доставки на природен газ в стандартни кубични метри за нуждите на следните обекти: общинска администрация, общинска библиотека, Общинско предприятие „Благоустрояване и озеленяване“, многофункционална спортна зала, стадион „Колодрума“, детска градина „Слънце“, детска градина „Снежанка“, детска градина „Радост“, детска градина „Зорница“ и детска ясла „Пролет“, Център за настаняване от семеен тип и Дневен център за пълнолетни деца с увреждания — седмична грижа.

Общо прогнозно количество природен газ — нм3 за 12 месеца — 133 365 нм3.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 167 940.00 BGN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09123000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG422
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Община Свиленград

II.2.4)Descripción del contrato:

Периодични доставки на природен газ в стандартни кубични метри за нуждите на следните обекти: общинска администрация, общинска библиотека, Общинско предприятие „Благоустрояване и озеленяване“, многофункционална спортна зала, стадион „Колодрума“, детска градина „Слънце“, детска градина „Снежанка“, детска градина „Радост“, детска градина „Зорница“ и детска ясла „Пролет“, Център за настаняване от семеен тип и Дневен център за пълнолетни деца с увреждания — седмична грижа.

Общо прогнозно количество природен газ — нм3 за 12 месеца — 133 365 нм3.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Adjudicación de un contrato sin publicación previa de una convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea en los casos enumerados a continuación
  • Las obras, suministros o servicios únicamente puede proporcionarlos un determinado operador económico por alguna de las siguientes razones:
    • protección de derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial
Explicación:

Съгласно чл. 39, ал. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) преносът и търговията с природен газ е дейност, която подлежи на лицензиране, а съобразно чл. 43, ал. 2, т. 1 и 2а и ал. 6 от същия Закон за 1 обособена територия на страната се издава само 1 лицензия за разпределение и снабдяване с природен газ от крайни снабдители. Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗЕ лицензиите се издават от Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР). КЕВР е издала на „Свиленград — Газ“ АД лицензия за снабдяване с природен газ от краен снабдител за територията на община Свиленград № Л-301-12/6.4.2009 год. за срок от 35 години и лицензия за осъществяване на дейности по разпределение на природен газ на територията на община Свиленград № Л-301-08/6.4.2009 год. за срок от 35 години. Предвид гореизложеното изпълнението на настоящата обществена поръчка за периодични доставки на природен газ следва да бъде възложено на „Свиленград — Газ“ АД, тъй като дружеството единствено притежава изключителни права за извършване на дейностите за разпределение и снабдяване с природен газ на територията на община Свиленград. Предвид гореизложеното, касаещо обезпечаване на необходимостта от снабдяване с природен газ за нуждите на ОбА Свиленград, дейност „Социални услуги“, дейност ДГ, ДЯ, ЗК, дейност „Спорт и туризъм“, общинска библиотека и ОП БО, е избрана процедура на договаряне без предварително обявление на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП, тъй като „Свиленград — Газ“ АД е единствен възможен изпълнител на настоящата поръчка и възлагането ѝ на друго лице би довело до нарушаване на изключителни права, придобити по силата на административен акт — издадените от КЕВР лицензии.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 89.1
Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
06/12/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Свиленград — Газ АД
200462966
пл. „Свилена“, х-л „Свилена“, ет. 1, ап. 2
Свиленград
6500
Bulgaria
Teléfono: +359 379-71687
Correo electrónico: sv.gaz@abv.bg
Fax: +359 379-71687
Código NUTS: BG422
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 167 940.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 2-9884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 2-9807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/12/2018