Suministros - 541170-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Cracovia: Equipo informático diverso

2018/S 237-541170

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Województwo Małopolskie
ul. Basztowa 22
Kraków
31-156
Polonia
Persona de contacto: Edyta Ryszka, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Biuro Prawne i Zamówień Publicznych, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Teléfono: +48 126303278
Correo electrónico: przetargi@umwm.pl
Fax: +48 126303158
Código NUTS: PL213

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.malopolska.pl

Dirección del perfil de comprador: http://bip.malopolska.pl/umwm/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa sprzętu i oprogramowania wraz z wdrożeniem w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego i w Jednostkach Organizacyjnych

Número de referencia: CF-IX.272.1.2018
II.1.2)Código CPV principal
30236000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania ze wsparciem a także z instalacją, konfiguracją i wdrożeniem oraz ich integracją z systemami istniejącymi w infrastrukturze informatycznej Zamawiającego z podziałem na części. Zamawiający dopuszcza w każdym wypadku produkty równoważne zgodne z wymaganiami funkcjonalnymi sprecyzowanymi w siwz. Dostarczony przedmiot umowy musi pochodzić z legalnego kanału sprzedaży producentów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji u producentów na etapie odbioru produktów źródła pochodzenia dostaw.

2. Zamówienie składa się z 4 części.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 2 347 252.71 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa sprzętu i oprogramowania wraz z wdrożeniem w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30236000
30213300
30213100
48820000
48710000
48730000
30231310
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Kraków

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Część I

a) Laptop typ 1 – 214 szt.

b) Laptop typ 2 – 23 szt.

c) Laptop typ 3 – 40 szt.

d) Monitor – 116 szt.

e) Stacja dokująca (replikator portów) – 23 szt.

f) Serwer – 2 szt.

2. Szczegółowy opis dostarczanego sprzętu znajduje się w dokumencie „Opis Przedmiotu Zamówienia”, który stanowi załącznik nr 5 do siwz.

3. Warunki realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 4a (dla części I) do siwz.

4. Jeśli w opisach występują: nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem zastosowania, materiałów, funkcjonalności, konstrukcji itp.

5. Zamówienie w części I będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach:

1. Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 (PT RPO WM),

2. Funduszu Spójności oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (PO PT),

3. Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Budżetu Państwa w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Schemat I: Wzmocnienie systemu wdrażania (PT PROW),

4. Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz Budżetu Państwa w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014– 2020 (PT PO RYBY),

5. Projekt zintegrowany LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa mało[polskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” / LIFE-IP MALOPOLSKA/LIFE14 IPE PL 021.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji i wsparcia producenta / Ponderación: 12
Criterio de calidad - Nombre: Parametry techniczne laptopa / Ponderación: 23
Criterio de calidad - Nombre: Parametry techniczne stacji dokującej / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Kwalifikacje / Ponderación: 15
Precio - Ponderación: 40
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Zamówienie w części I będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektów, które są podane w pkt. II.2.4 Ogłoszenia.

II.2.14)Información adicional

Zamówienie należy wykonać w terminie 60 dni od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do 27.12.2018 roku.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa sprzętu i oprogramowania wraz z wdrożeniem w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30213200
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Kraków

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Część II

a) Tablet – 40 szt.

2. Szczegółowy opis dostarczanego sprzętu znajduje się w dokumencie „Opis Przedmiotu Zamówienia”, który stanowi załącznik nr 5 do siwz.

3. Warunki realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 4b (dla części II) do siwz.

4. Jeśli w opisach występują: nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem zastosowania, materiałów, funkcjonalności, konstrukcji itp.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Parametry dostarczanych tabletów / Ponderación: 60
Precio - Ponderación: 40
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamówienie należy wykonać w terminie 30 dni od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do 27.12.2018 roku.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa sprzętu i oprogramowania wraz z wdrożeniem w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30236000
30213300
30213100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Kraków

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Część III

a) Laptop typ 1 – 2 szt.

b) Laptop typ 2 – 2 szt.

c) Stacja robocza – 1 szt.

2. Szczegółowy opis dostarczanego sprzętu znajduje się w dokumencie „Opis Przedmiotu Zamówienia”, który stanowi załącznik nr 5 do siwz.

3. Warunki realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 4c (dla części III) do siwz.

4. Jeśli w opisach występują: nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem zastosowania, materiałów, funkcjonalności, konstrukcji itp.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Parametry dostarczanego sprzętu / Ponderación: 30
Precio - Ponderación: 50
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamówienie należy wykonać w terminie 30 dni od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do 27.12.2018 roku.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa sprzętu i oprogramowania wraz z wdrożeniem w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30121200
30232110
30216130
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Kraków

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Część IV

a) Urządzenie wielofunkcyjne (skaner) typ 1 – 10 szt.

b) Urządzenie wielofunkcyjne (skaner) typ 2 – 3 szt.

c) Czytnik kodów kreskowych – 24 szt.

d) Drukarka kodów kreskowych – 15 szt.

2. Szczegółowy opis dostarczanego sprzętu znajduje się w dokumencie „Opis Przedmiotu Zamówienia”, który stanowi załącznik nr 5 do siwz.

3. Warunki realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 4d (dla części IV) do siwz.

4. Jeśli w opisach występują: nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem zastosowania, materiałów, funkcjonalności, konstrukcji itp.

5. Zakup w części IV jest finansowany w ramach projektu „Zintegrowany system informatyczny – bezpieczeństwo i chmura prywatna”.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Prędkość skanowania minimum 160 stron A4 na minutę / Ponderación: 30
Precio - Ponderación: 50
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Zakup w części IV jest finansowany w ramach projektu „Zintegrowany system informatyczny – bezpieczeństwo i chmura prywatna”.

II.2.14)Información adicional

Zamówienie należy wykonać w terminie 30 dni od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do 27.12.2018 roku.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 175-396510
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Dostawa sprzętu i oprogramowania wraz z wdrożeniem w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
30/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 3
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
P.H.U. EVERCOM Paweł Nogowicz
ul. Codzienna 8C
Warszawa
03-668
Polonia
Teléfono: +48 226780112
Fax: +48 226780175
Código NUTS: PL911
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 906 008.03 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 968 100.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

Dostawa sprzętu i oprogramowania wraz z wdrożeniem w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
28/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Integrated Solutions Sp. z o.o.
ul. Kasprzaka 18/20
Warszawa
01-211
Polonia
Teléfono: +48 500941464
Fax: +48 225563992
Código NUTS: PL911
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 102 363.15 PLN
Valor total del contrato/lote: 73 538.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 3
Lote nº: 3
Denominación:

Dostawa sprzętu i oprogramowania wraz z wdrożeniem w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 4
Lote nº: 4
Denominación:

Dostawa sprzętu i oprogramowania wraz z wdrożeniem w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
28/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
ARCUS S.A.
ul. Kolejowa 5/7
Warszawa
01-217
Polonia
Código NUTS: PL911
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 311 993.24 PLN
Valor total del contrato/lote: 293 333.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://uzp.gov.pl

VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

2. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie

3. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/12/2018