Suministros - 541210-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Sofía: Configuraciones informáticas

2018/S 237-541210

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Ministerstvo na okolnata sreda i vodite
000697371
bul. „Knyaginya Mariya Luiza“ No. 22
Sofiya
1000
Bulgaria
Persona de contacto: Aleksandar Milichin
Teléfono: +359 29406690
Correo electrónico: tgadzhanova@moew.government.bg
Fax: +359 29807041
Código NUTS: BG411

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.moew.government.bg/

Dirección del perfil de comprador: http://www.moew.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/292/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Medio ambiente

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на МОСВ — ЦА“, включваща 2 (две) обособени позиции

II.1.2)Código CPV principal
30211400
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Предмет на настоящата поръчка е доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на МОСВ — ЦА, включваща 2 (две) обособени позиции, както следва:

— обособена позиция № 1 „Доставка на компютърна техника“, и

— обособена позиция № 2 „Доставка на периферна техника“.

Целта на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за доставка и гаранционно обслужване на:

— 80 броя компютърни конфигурации тип 1, всяка от които включваща компютър с операционна система, клавиатура, мишка и монитор,

— 20 броя компютърни конфигурации тип 2, всяка от които включваща компютър с операционна система, клавиатура, мишка и монитор,

— 40 броя мултифункционални устройства (МФУ) А4, B/W, Lan, duplex, scan, copy, print,

— 3 броя МФУ А3, B/W, Lan, duplex, scan, copy, print.

Техническите характеристики на оборудването се съдържа в техническата спецификация към документацията за участие в обществената поръчка.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 152 662.05 BGN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

„Доставка на компютърна техника“

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30211400
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Мястото на доставката е сградата на МОСВ с адрес гр. София 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ № 22

II.2.4)Descripción del contrato:

Обособена позиция № 1 „Доставка на компютърна техника“ и обособена позиция № 2 „Доставка на периферна техника“.

Целта на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за доставка и гаранционно обслужване на:

— 80 броя компютърни конфигурации тип 1, всяка от които включваща компютър с операционна система, клавиатура, мишка и монитор,

— 20 броя компютърни конфигурации тип 2, всяка от които включваща компютър с операционна система, клавиатура, мишка и монитор.

Техническите характеристики на оборудването се съдържа в техническата спецификация към документацията за участие в обществената поръчка.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Гаранционното обслужване на доставената компютърна техника е с продължителност минимум 36 (тридесет и шест) месеца.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

„Доставка на периферна техника“

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30232110
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Мястото за изпълнение на доставката е на територията на Република БЪЛГАРИЯ на адреса на МОСВ, гр. София 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ № 22.

II.2.4)Descripción del contrato:

Предмет на настоящата поръчка е доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на МОСВ — ЦА, включваща 2 (две) обособени позиции, както следва:

— обособена позиция № 1 „Доставка на компютърна техника“, и

— обособена позиция № 2 „Доставка на периферна техника“.

Целта на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за доставка и гаранционно обслужване на:

— 40 броя мултифункционални устройства (МФУ) А4, B/W, Lan, duplex, scan, copy, print,

— 3 броя МФУ А3, B/W, Lan, duplex, scan, copy, print.

Техническите характеристики на оборудването се съдържа в техническата спецификация към документацията за участие в обществената поръчка.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 118-267824
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: Д-31-23
Lote nº: 1
Denominación:

„Доставка на компютърна техника“

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
22/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 6
Número de ofertas recibidas de PYME: 6
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Кю Електроник ЕООД
175154262
Младост, ул. Самоковско шосе, № 2Л, ТЦ „Боила“, ет. 4, оф. 8.3
София
1138
Bulgaria
Teléfono: +359 29175603
Correo electrónico: office@qelectronic.com
Fax: +359 29175561
Código NUTS: BG411

Dirección de internet: http://www.qelectronic.com/

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 124 000.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: Д-31-22
Lote nº: 2
Denominación:

„Доставка на периферна техника“

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
22/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 3
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Контракс АД
175415627
район Изгрев, ул. „Тинтява“ № 13
София
1113
Bulgaria
Teléfono: +359 29609777
Correo electrónico: sales@kontrax.bg
Fax: +359 29609797
Código NUTS: BG411

Dirección de internet: https://www.kontrax.bg/bg/

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 28 662.05 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/12/2018