Suministros - 541211-2018

08/12/2018    S237

Polska-Poznań: Produkty farmaceutyczne

2018/S 237-541211

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ortopedyczno - Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Adres pocztowy: ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-545
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Pietrzyk
E-mail: zamowienia.publiczne@orsk.ump.edu.pl
Tel.: +48 618310142/ +48 618310242
Faks: +48 618310107
Adresy internetowe:
Główny adres: www.orsk.ump.edu.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa produktów leczniczych

Numer referencyjny: DZPS/APT/07/18
II.1.2)Główny kod CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych, określonych w Załączniku nr 3 do SIWZ, w którym podano szacunkową ilość produktów.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 11 931 268.73 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Antybiotyki I

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ortopedyczno – Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny

im. W. Degi UM w Poznaniu

61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Amikacinum 500mg roztwór do infuzji w opakowaniach gotowych do podania x 10 fl. 100ml op. 30

2 Amikacinum inj. im./iv. 500mg/2ml x 1 szt. op. 100

3 Amoxicilin

Clavulanic acid 1 tabl. powl. zawiera 250mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej op. 21 tabl.powl. op. 3

4 Amoxicilin

Clavulanic acid 1 tabl. powl. zawiera 500mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej; op. 21 tabl.powl. op. 80

5 Amoxicilin

Clavulanic acid 1 tabl. powl. zawiera 875mg amoksycylinyw postaci trójwodzianu oraz 125mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej; op. 14 tabl.powl. op. 40

6 Amoxicilin

Clavulanic acid Inj.im./iv.fiol.s.subst. 1 fiolka 1,2g zawiera 1,0g amoksycyliny w postaci soli sodowej i 0,2g kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej. X 1 fiol. op. 800

7 Amoxicilin

Clavulanic acid syrop, 457mg/5ml fl. 70 ml op. 10

8 Ampicillin proszek do sporz. roztworu do wstrzykiwań, 1 fiolka zawiera 1g ampicyliny op. 100

9 Ampicillin + Sulbactam proszek do przygotowania roztworu do iniekcji 1 fiolka zawiera 1g ampicyliny i 0,5 g sulbaktamu x 1 fiol. op. 250

10 Cefamandolum 1000mg x1 fiolka op. 150

11 Ceftazidime inj. 1g x 1 fiol. op. 40

12 Cefuroxime axetil 125mg/5ml fl. 50ml op. 25

13 Cefuroxime axetil 250mg x 10 tabl op. 5

14 Cefuroxime axetil 250mg/ 5ml granulat 50ml op. 25

15 Cefuroxime axetil 500mg x 10 tabl op. 45

16 Clarithromycin 500mg x 28 tabl. op. 10

17 Clarithromycin granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 250mg/5ml opakowanie 100ml op. 8

18 Clindamycin 150mg x 16 kaps. op. 10

19 Clindamycin 300mg x 16 kaps lub tabl op. 75

20 Clindamycin 300mg/2ml x 5 amp op. 200

21 Clindamycin 600mg/4ml x 5 amp op. 400

22 Clindamycin granulat do p. syropu, 75mg/5 ml op. 30

23 Cloxacyclinum fiolka 1g op. 185

24 Doxycycline 100mg x 10 kaps op. 20

25 Doxycycline 100mg/5ml inj.iv. x 10 amp. op. 6

26 Fosfomycin Granulat do p. roztworu doustnego 3g sasz (1 saszetka zawiera 3g fosfomycyny w postaci połączenia z trometamolem) op 1 sasz. 8g op. 80

27 Garamycin implant gąbka kolagenowa z gentamycyną 130mg 10x10x0,5cm 1 szt. Zarejestrowany jako produkt leczniczy ze wskazaniem do leczenia zakażeń kości i tkanek miękkich. op. 110

28 Garamycin gąbka hemostatyczna kolagenowa z gentamycyną 32,5 mg 5x5x0,5 cm op. 5

29 Gentamicin 0,3 % krople do oczu, flak. 5ml op. 10

30 Gentamicin 360 mg roztwór do infuzji w opakowaniach gotowych do podania x 10 fl. op. 30

31 Gentamicin roztwór do wstrzykiwań i inf.(1 ampułka 2ml zawiera 80mg gentamycyny w postaci siarczan) x 10 amp. op. 80

32 Imipenem, Cilastatin sodium 1 butelka zawiera 500mg imipenemu w postaci monowodzianu i 500mg cilastatyny w postaci soli sodowej x 10 fiolek op. 10

33 Meropenemum inj.iv.1g x 10 fiol. op. 15

34 Meropenemum inj.iv.0,5g x10 fiol. op. 20

35 Piperacillin + Tazobactamum 4,5g inj.im./iv. Proszek do przygotowania roztworu op. x 10 fiol. op. 20

36 Rifampicin 300mg x 100 kaps op. 5

37 Teicoplaminum 200mg x 1 fiolka op. 5

38 Vancomycin 1000mg x 1fiolka op. 600

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Antybiotyki II

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY

im. W. Degi UM w Poznaniu

61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Ciprofloxacinum 200 mg roztwór do infuzji w opakowaniach gotowych do podania op. 1300

2 Metronidazole 500mg roztw.do wlewów i.v.100 ml op. 1500

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Antybiotyki III

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY

im. W. Degi UM w Poznaniu

61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Cefazolin inj. im./iv. (proszek do p. roztworu)1g x 1 fiolka.Z zarejestrowanym wskazaniem do profilaktyki okołooperacyjnej. op. 6500

2 Ceftriakson inj. 1g x 1 fiolka op. 1000

3 Cefuroximum 1,5g inj. im./iv. (proszek do p. roztworu) x 1 fiolka. Z zarejestrowanym wskazaniem do profilaktyki okołooperacyjnej op. 2000

4 Cefuroximum 750mg inj. im./iv. (proszek do p. roztworu) x 1 fiolka.Z zarejestrowanym wskazaniem do profilaktyki okołooperacyjnej op. 12000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Leki psychotropowe i odurzające

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY

im. W. Degi UM w Poznaniu

61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Alprazolam 0,25mg x 30 tabl. op. 20

2 Buprenorphine plaster uwaln. 70μg buprenorfiny/1h w 72h x 5 plastrów op. 5

3 Buprenorphine plaster uwaln.35μg buprenorfiny/1h w 72h x 5 plastrów op. 25

4 Buprenorphine plaster uwaln.52,5μg buprenorfiny/1h w 72h x 5 plastrów op. 7

5 Buprenorphine 0,2 mg/ tabletki podjęzykowe x 60 tabl. op. 5

6 Clonazepam 0,5mg x 30 tabl. op. 10

7 Clonazepam 2mg x 30 tabl. op. 12

8 Clonazepam inj. 1mg/1ml x 10 amp op. 10

9 Clorazepate dipotassium 10mg x 30 kaps. op. 5

10 Clorazepate dipotassium 5mg x 30 kaps. op. 80

11 Diazepam 5mg x 20 tabl. op. 15

12 Diazepam 2mg x 20 tabl. op. 6

13 Diazepam inj.10mg/2ml x 50 amp. op. 3

14 Diazepam wlewka doodbytnicza 5mg/2,5ml x 5 szt. op. 3

15 Diazepam zawiesina 2mg/5ml flakon 100g op. 6

16 Estazolam 2mg x 20 tabl. op. 120

17 Fentanyl inj. (roztwór)0,05mg/ml x 50 amp.a 2ml op. 80

18 Fentanyl inj.(roztwór)0,05mg/ml x 50 amp.a 10ml op. 130

19 Fentanyl plastry 0,025mg/h op.x 5 szt. op. 3

20 Fentanyl plastry 0,05mg/h op.x 5 szt. op. 4

21 Fentanyl plastry 0,1mg/1h op.x 5 szt. op. 5

22 Ketanest 10mg/ml op.fiol.20ml x 5 szt. op. 2

23 Lorazepam 2,5mg x 25 draż. op. 30

24 Lorazepam 1mg x 25 draż. op. 10

25 Midazolam 7,5mg x 10 tabl.powl. op. 500

26 Midazolam inj. i.m./i.v. 15 mg/3ml x 5 amp. op. 200

27 Morphine inj. 10mg/1ml x 10amp. op. 150

28 Morphine inj. 2mg/2ml x 10amp. do podania podpajęczynówkowo i zewnątrzoponowo op. 5

29 Oxycodoni hydrochloridum 10 mg x 60 tabl. o przedłużonym uwalnianu op. 6

30 Phenobarbital 15mg x 10 czopków op. 15

31 Remifentanil 2mg x 5 fiolek op. 33

32 Zolpidem 10mg x 20 tabl. powl. op. 200

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Płyny I

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY

im. W. Degi UM w Poznaniu

61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Aqua pro injectione inj. iv. butelka stojąca z 2-ma portami 500 ml op. 1400

2 Glucosum roztwór 10 % inj. iv.butelka stojąca z 2-ma portami 500ml op. 1000

3 Glucosum roztwór 5 % inj. iv. butelka stojąca z 2-ma portami 500ml op. 500

4 Glucosum roztwór 5 % inj. iv. butelka stojąca z 2-ma portami 250ml op. 400

5 NaCl 0,9 % do przepłukiwań ran butelka plastikowa stojąca umożliwiająca swobodne wylewanie bez użycia dodatkowych elementów, 500ml op. 3300

6 Natrium chloratum roztwór 0,9 % inj. iv. butelka stojąca z 2-ma portami 250ml op. 6000

7 Natrium chloratum roztwór 0,9 % inj. iv. butelka stojąca z 2-ma portami 100ml op. 27000

8 Natrium chloratum roztwór 0,9 % inj. iv. butelka stojąca z 2-ma portami 500ml op. 4000

9 Płyn wieloelektrolitowy fizjologiczny, izotoniczny roztwór inj. iv. butelka stojąca z 2-ma portami 1000 ml op. 7000

10 Płyn wieloelektrolitowy fizjologiczny, izotoniczny roztwór inj. iv. Butelka stojąca z 2-ma portami 500 ml op. 16000

11 Solutio Ringeri roztwór inj. iv. butelka stojąca z 2-ma portami 500ml op. 200

12 Kolec/kolce do wstrzykiwań i wielokrotnego pobierania leków z filtrem bakteryjnym, kompatybilny/e z zaoferowanymi opakowaniami płynów w butelkach z portami. szt. 7000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Płyny Ia

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY

im. W. Degi UM w Poznaniu

61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147

II.2.4)Opis zamówienia:

NaCl 0,9 % do przepłukiwań ran butelka plastikowa stojąca umożliwiająca swobodne wylewanie bez użycia dodatkowych elementów, 500ml, jałowa butelka pakowana w dodatkową folię op. 1200

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Płyny II

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY

im. W. Degi UM w Poznaniu

61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147

II.2.4)Opis zamówienia:

Żelatyna 3 lub 4 %, częściowo zhydrolizowana, o średniej masie cząsteczkoej 26500-30000 Da, roztwór zbilansowany z osoczem jonami Na, K, Mg, Cl, roztwór inj. iv. butelka plastikowa stojąca lub worek z 2-ma samouszczelniającymi się portami, 500 ml op. 5000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Płyny III

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY

im. W. Degi UM w Poznaniu

61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Dekstran 40 000 j.m. -10 % roztwór inj. iv., fl. lub worek 250ml op. 450

2 Glucosum 5 % et Natrium chloratum 0,9 % 2:1 roztwór inj. iv. butelka lub worek 250ml op. 200

3 HES 6 %, średnia masa cząsteczkowa: 130000 Da, stopień podstawienia: 0,38-0,45 roztwór inj. iv. butelka plastikowa stojąca z 2-ma portami 250ml op. 50

4 HES 6 %, średnia masa cząsteczkowa: 130000 Da, stopień podstawienia: 0,38-0,45 roztwór inj. iv. butelka plastikowa stojąca z 2-ma portami 500ml op. 50

5 Mannitol roztwór 20 % inj. iv. flakon lub worek 250ml op. 60

6 Natrium chloratum 0,9 % płyn do przepłukiwań jałowy worek 3000ml op. 2500

7 Natrium chloratum 0,9 % inj. iv. worek lub butelka 1000ml op. 100

8 Płyn pediatryczny wyrównawczy izotoniczny inj.iv. fl. 250ml op. 1600

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Leki różne

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY

im. W. Degi UM w Poznaniu

61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Acenocoumarol 4mg x 60 tabl. op. 5

2 Acetylcysteine 200mg x 20 tabl. mus.-sasz. op. 70

3 Acetylsalicylic acid 75mg x 60 tabl. powl. op. 130

4 Acetylsalicylic acid 300mg x 20 tabl. rozp. op. 30

5 Aciclovir 200mg x 30 tabl. op. 25

6 Adrenalinum 0,1 % inj. (roztwór) 1ml x 10 amp. op. 60

7 Albumina ludzka 20 % inj.iv. fl. lub worek 100ml op. 200

8 Albumina ludzka 20 % inj.iv. fl. lub worek 50ml op. 140

9 Alfacalcidol 1μg x 100 kaps. op. 7

10 Alfacalcidol 0,25μg x 100 kaps. op. 2

11 Allantoin 2 % maść 30g op. 130

12 Allantoin puder leczniczy 100g op. 15

13 Allopurinol 100mg x 50 tabl. op. 35

14 Allopurinol 300mg x 30 tabl. op. 15

15 Aluminium acetotartrate żel 75g tuba op. 110

16 Ambroxol hydrochloride inj. im./iv. 15mg/2ml x 10 amp. op. 30

17 Ambroxol hydrochloride syrop 30mg/5ml 120ml op. 40

18 Amiloridum hydrochloricum+Hydrochlorothiazide tabl. (2,5mg amilorydu i 25mg hydrochlorotiazydu) x 50 tabl. op. 5

19 Amiloridum hydrochloricum+Hydrochlorothiazide tabl. (5mg amilorydu i 50mg hydrochlorotiazydu) X 50 szt. op. 15

20 Amiodarone 200mg x 60 tabl.powl. op. 25

21 Amiodarone inj. 50mg/ml x 5 amp./3ml op. 25

22 Amitriptyline hydrochloride 10mg x 60 draż. op. 5

23 Amitriptyline hydrochloride 25mg x 60 draż. op. 5

24 Amlodipine 5mg.x 30 tabl. op. 140

25 Amlodipine 10mg x 30 tabl. op. 60

26 Antazoline inj. 100mg/2ml x 10 amp. op. 3

27 Aqua ad iniectabilia inj. i.m./i.v. 10ml x 100 amp. plastik op. 70

28 Arcalen maść 30g op. 45

29 Ascorbic acid + Calcium lactate gluconate + Colecalciferol 1 torebka proszku musującego zawiera 500mg wapnia w postaci laktoglukonianu, 250j.m. cholekalcyferolu i 60mg kwasu askorbowego. x 30 tor. 5,4g op. 150

30 Atorvastatin 20mg x 30 tabl. powl. op. 250

31 Atropine inj. 0,5mg/ml x 10 amp.1ml op. 330

32 Azathioprinum 50mg x 50 tabl., wymagane tabletki powlekane op. 20

33 Baclofen 10mg x 50 tabl. op. 45

34 Baclofen 25mg x 50 tabl. op. 35

35 Bebilon Pepti 1 DHA mleko od urodzenia proszek op. 450 g op. 5

36 Bebilon Pepti 2 DHA mleko po 5 miesiącu proszek op. 450 g op. 5

37 Betahistine dihydrochloride 16mg x 100 tabl. op. 30

38 Betahistine dihydrochloride 8mg x 100 tabl. op. 20

39 Betamethasoni dipropionas + Batamethasoni natrii phospas inj 7mg betametazonu/1ml, zawiesina, podanie dostawowe x 5 amp. op. 200

40 Betaxolol 20mg x 30 tabl.powl. op. 20

41 Bisacodylum 10mg czopki x 5 szt. op. 85

42 Bisacodylum 5mg x 40 tabl. powl. op. 5

43 Bisoprololum 1,25mg x 56 tabl.powl. op. 50

44 Bisoprololum 5mg x 56 tabl. powl. op. 140

45 Bromhexine hydrochloride 8mg x 40 tabl. op. 8

46 Budesonid płyn do inhalacji 0,25 mg/ml, 2ml, 20amp op. 65

47 Budesonid płyn do inhalacji 0,5 mg/ml, 2ml, 20amp op. 35

48 Budesonidum aerozol do nosa 50μg/dawkę 200 dawek op. 15

49 Bupivacaine hydrochloride inj. 0,5 % roztwór 10ml x 10 amp op. 20

50 Bupivacaine hydrochloride inj. 0,5 % roztwór 20ml x 5 fiol op. 550

51 Bupivacaine hydrochloride roztwór do podawania podpajęczynówkowego, 5mg/ml chlorowodorku bupiwakainy + 80mg jednow. Glukozy/1ml, 5 amp a 4ml. op. 550

52 Calcii gluconas 10 % inj. (roztwór) op. 10 amp. X 10ml op. 20

53 Calcitonin (salmon synthetic) 100j.m.inj.1ml x 5 amp. op. 15

54 Calcium syrop 150ml op. 40

55 Calcium dobesilate 250mg x 30 tabl. op. 5

56 Calcium lactate 177-180mg Ca ++, 14tabl. mus. op. 250

57 Captopril 25mg x 30 tabl. op. 20

58 Captopril 12,5mg x 30 tabl. op. 30

59 Carbamazepine 200mg x 50 tabl.o zmod. uwaln. op. 15

60 Carbamazepine 400mg x 30 tabl.o zmod.uwaln. op. 15

61 Carbamazepine 200mg x 50 tabl. op. 15

62 Carbo medicinalis 200mg x 20 tabl. op. 5

63 Carvedilol 6,25mg x 30 tabl. op. 70

64 Carvedilol 25mg x 30 tabl. op. 20

65 Cerutin tabl.powl.x 125 szt. op. 75

66 Cetirizinum 10mg x 20 tabl.powl. op. 80

67 Cetirizinum 5mg/5ml, syrop x 100ml op. 5

68 Cetirizinum 10mg/ml, krople doustne x 10 ml op. 12

69 Chloroquine diphosphate 250mg x 30 tabl. op. 25

70 Chlorpromazinum inj. iv. 50mg/2ml x 10 amp. op. 5

71 Chlorprothixene 15mg x 50 tabl.powl. op. 15

72 Chlorquinald

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Propofol

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY

im. W. Degi UM w Poznaniu

61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147

II.2.4)Opis zamówienia:

Propofolum inj.iv.(emulsja) 10 mg/ml x 5 fiolek 20ml op. 2300

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Paracetamol

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY

im. W. Degi UM w Poznaniu

61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Paracetamolum 500mg/50ml x 10 fiol. lub butelek z portami op. 400

2 Paracetamolum 1000mg/100ml x 10 fiol. lub butelek z portami op. 1600

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Metamizol

Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY

im. W. Degi UM w Poznaniu

61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Metamizol 1mg/2 ml x 5 amp op. 3000

2 Metamizol 2,5mg/5 ml x 5 amp op. 750

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Heparyny drobnocząsteczkowe I

Część nr: 13
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY

im. W. Degi UM w Poznaniu

61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Heparyna małocząsteczkowa (Enoxaparinum natricum) ampulko-strzykawka 100mg/ml á 0,2ml (opakowania po 10 szt.) op. 50

2 Heparyna małocząsteczkowa (Enoxaparinum natricum) ampułko-strzykawka 100mg/ml á 0,4ml (opakowania po 10 szt.) op. 400

3 Heparyna małocząsteczkowa (Enoxaparinum natricum) ampułko-strzykawka 100mg/ml á 0,6ml (opakowania po 10 szt.) op. 180

4 Heparyna małocząsteczkowa (Enoxaparinum natricum) ampułko-strzykawka 100mg/ml á 0,8ml (opakowania po 10 szt.) op. 50

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Heparyny drobnocząsteczkowe II

Część nr: 14
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY

im. W. Degi UM w Poznaniu

61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Nadroparinum calcicum dawka 0,3 ml ampułkostrzykawki x 10 szt. op. 70

2 Nadroparinum calcicum dawka 0,4 ml ampułkostrzykawki x 10 szt. op. 250

3 Nadroparinum calcicum dawka 0,6 ml ampułkostrzykawki x 10 szt. op. 210

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Botox

Część nr: 15
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY

im. W. Degi UM w Poznaniu

61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147

II.2.4)Opis zamówienia:

Botulinum toxin inj.i.m.100j.m. (liofilizat) op. 370

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sandoglobulina

Część nr: 16
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY

im. W. Degi UM w Poznaniu

61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147

II.2.4)Opis zamówienia:

Botulinum toxin inj.i.m.100j.m. (liofilizat) op. 370

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Aclasta

Część nr: 17
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY

im. W. Degi UM w Poznaniu

61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147

II.2.4)Opis zamówienia:

Zoledronic acid roztw.do inf. 5mg x 1 amp. op. 100

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Etanercept

Część nr: 18
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY

im. W. Degi UM w Poznaniu

61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147

II.2.4)Opis zamówienia:

Etanercept inj.sc. 50mg x 4 ampułkostrzykawki + 4 kompresy nasączone środkiem odkażającym do skóry op. 650

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Cimzia

Część nr: 19
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY

im. W. Degi UM w Poznaniu

61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147

II.2.4)Opis zamówienia:

Certolizumab Pegol inj.s.c. 0,2g/1ml x 2 ampułkostrzykawki op. 300

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Humira

Część nr: 20
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY

im. W. Degi UM w Poznaniu

61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147

II.2.4)Opis zamówienia:

Adalimumab 40mg/0,8ml x 2 ampułkostrzykawki op. 925

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Mabthera

Część nr: 21
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY

im. W. Degi UM w Poznaniu

61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Rituximab 100mg/10 ml; 2 fiol.10 ml op. 30

2 Rituximab 500mg fiol. 50ml op. 330

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Infliximab

Część nr: 22
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY

im. W. Degi UM w Poznaniu

61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147

II.2.4)Opis zamówienia:

Infliximab 100mg proszek do inf.x 1 fiol. op. 600

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Roactemra

Część nr: 23
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY

im. W. Degi UM w Poznaniu

61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Tocilizumab 200mg/10ml fiolka op. 130

2 Tocilizumab 400mg/20ml fiolka op. 285

3 Tocilizumab 80mg/4ml fiolka op. 682

4 Tocilizumab 162 mg/0,9 ml amp.strz op. 60

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Simponi

Część nr: 24
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY

im. W. Degi UM w Poznaniu

61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147

II.2.4)Opis zamówienia:

Golimumab inj. 0,05g/0,5ml x 1 wstrzykiwacz op. 350

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Surowce recepturowe

Część nr: 25
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY

im. W. Degi UM w Poznaniu

61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Aphtin płyn 20 % 10 g op. 5

2 Argentum nitricum 10g op. 4

3 Benzinum płyn 1000ml op. 55

4 Calcium chloratum 100g op. 4

5 Dimetykon 350 płyn 100g op. 3

6 Ethanolum 96 % 1000ml lub 800g op. 10

7 Euceryna S podłoże maściowe 1 kg op. 12

8 Formalinum 10 % 1kg op. 40

9 Glucosum 75 g op. 100

10 Glycerolum 86 % 100g op. 5

11 Hydrocortisonum 10g op. 3

12 Borasol 3 % 200g op. 100

13 Borasol 3 % 500g op. 100

14 Lanolinum anhydricum 250g op. 6

15 Neomycinum 5g op. 10

16 Oleum cacao 100g op. 1

17 Paraffinum liquidum 4 kg op. 20

18 Paraffinum solidum 5kg tafle op. 70

19 Woda utleniona 3 % 100g op. 120

20 Woda utleniona 3 % 500g op. 100

21 Saccharum album (sacharoza) 1kg op. 6

22 Spir.skażony hibitanem 0,5 % 1000ml op. 55

23 Talcum (Rp.) prosz. op. 500g op. 3

24 Vaselinum album 1000g op. 6

25 Zincum oxydatum 250g op. 3

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dezynfekcja I

Część nr: 26
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY

im. W. Degi UM w Poznaniu

61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Octenisept aerozol 250ml 411

2 Octenisept butelka 1000ml 200

3 Octenilin saszetka 30ml 3581

4 Preparat bezbarwny do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi• skład: na bazie propanolu, difenylolu, nadtlenku wodoru

• bez związków amoniowych i pochodnych chlorheksydyny

• spektrum działania: B (w tym Tbc, MRSA), F, V (Adeno, Rota, Herpes simplex, Vaccinia, Papowa, HBV, HCV, HIV)

• przedłużony efekt działania do 4 godzin

• dobra przyczepność folii operacyjnych po wyschnięciu preparatu

• nie wpływa negatywnie na gojenie się ran.

Bezbarwny opakowanie 1000ml 1100

5 Preparat bezbarwny do dezynfekcji skóry przed iniekcjami i punkcjami, pobieraniem krwi

• skład: na bazie propanolu, difenylolu, nadtlenku wodoru

• bez związków amoniowych i pochodnych chlorheksydyny

• spektrum działania: B (w tym Tbc, MRSA), F, V (Adeno, Rota, Herpes simplex, Vaccinia, Papowa, HBV, HCV, HIV)

• przedłużony efekt działania do 4 godzin.

Bezbarwny opakowanie 250 ml 69

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dezynfekcja II

Część nr: 27
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY

im. W. Degi UM w Poznaniu

61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Preparat o przedłużonym działaniu do dezynfekcji i odtłuszczania skóry przed operacjami, iniekcjami i punkcjami, oparty o mieszankę trzech alkoholi i nadtlenku wodoru. Barwiony rozpuszczalnymi w wodzie barwnikami. Nie zawierający fenolu i pochodnych oraz jodu i jego związków.• spektrum działania: B, Tbc, V, F,• czas dezynfekcji od 15 sekund - 2 minut.• Przebadany klinicznie i dermatologicznie. Opakowanie 1 litr 700

2 Bezbarwny preparat o przedłużonym działaniu do dezynfekcji i odtłuszczania skóry przed iniekcjami i punkcjami, oparty o mieszankę trzech alkoholi i nadtlenku wodoru. Nie zawierający fenolu i pochodnych oraz jodu i jego związków.§ czas działania; od 15 sekund do 2 minut,§ spektrum działania: B(Tbc)V, F. Przebadany klinicznie i dermatologicznie. Opakowanie 350 ml 450

3 Preparat do dezynfekcji wyrobów medycznych, w tym zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych.

§ skład: alkohol izopropylowy (max - 70 %), chlorhexydyna9max.2 %).

§ spektrum działania: B, Tbc, F (C. albicans), V (HIV, HBV, HCV, Rota) - do 1 minuty.

Działanie przedłużone do 24 godzin. Opakowanie 250 ml 80

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wyroby medyczne

Część nr: 28
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY

im. W. Degi UM w Poznaniu

61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Aquacel Ag opatrunek lecznicz 10 x 10 cm x 1 szt. op. 300

2 Aquacel Ag opatrunek lecznicz 5 x 5 cm x 1 szt. op. 300

3 Granuflex Extra Thin opatrunek leczniczy 15 x 15 cm x 1 szt. op. 200

4 Granuflex opatrunek leczniczy 20 x 20 cm x 1 szt. op. 50

5 Granuflex Paste opatrunek leczniczy tuba 30 g op. 20

6 Granugel opatrunek leczniczy w żelu tuba 15 g op. 20

7 Lignocainum -Cathegel żel z lignocainą jałowy 12,5 g x 25 szt. op. 3750

8 Żel do USG 500 ml op. 600

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 073-161672
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Antybiotyki I

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
08/08/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: „URTICA” Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź
Adres pocztowy: ul. Krzemieniecka 120
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 54-613
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: „PGF S.A.”
Adres pocztowy: ul. Zbąszyńska 3
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 91-342
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 85 989.48 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 87 444.54 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

Antybiotyki II

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
08/08/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Farmacol Logistyka Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Rzepakowa 2
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-541
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 8 143.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 844.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 3
Nazwa:

Antybiotyki III

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
08/08/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Farmacol Logistyka Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Rzepakowa 2
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-541
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 44 435.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 69 025.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 4
Nazwa:

Leki psychotropowe i odurzające

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
08/08/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Farmacol Logistyka Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Rzepakowa 2
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-541
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 43 063.10 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 41 511.34 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 5
Nazwa:

Płyny I

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
08/08/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Bialmed Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. M. Konopnickiej 11a
Miejscowość: Biała Piska
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 12-230
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 133 760.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 133 968.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 6
Nazwa:

PŁYNY Ia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
31/07/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Aesculap Chifa Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Tysiąclecia 14
Miejscowość: Nowy Tomyśl
Kod NUTS: PL418 Poznański
Kod pocztowy: 64-300
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 5 400.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 5 400.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 7
Nazwa:

PŁYNY II

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
14/08/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Bialmed Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. M. Konopnickiej 11a
Miejscowość: Biała Piska
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 12-230
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 84 250.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 84 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 8
Nazwa:

PŁYNY III

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
31/07/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Bialmed Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. M. Konopnickiej 11a ul. M. Konopnickiej 11a
Miejscowość: Biała Piska
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 12-230
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 53 198.30 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 53 602.60 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 9
Nazwa:

Leki różne

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
08/08/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Farmacol Logistyka Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Rzepakowa 2
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-541
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 785 788.36 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 779 970.18 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 10
Nazwa:

Propofol

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
08/08/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Lek S.A.
Adres pocztowy: ul. Podlipie 16
Miejscowość: Stryków
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Kod pocztowy: 95-010
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 41 170.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 39 100.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 11
Nazwa:

Paracetamol

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
08/08/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Aesculap Chifa Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Tysiąclecia 14
Miejscowość: Nowy Tomyśl
Kod NUTS: PL418 Poznański
Kod pocztowy: 64-300
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 42 600.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 41 600.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 12
Nazwa:

Metamizol

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
14/08/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PROFARM PS Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Słoneczna 96
Miejscowość: Stara Iwniczna
Kod NUTS: PL922 Ciechanowski
Kod pocztowy: 05-500
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 66 210.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 61 050.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 13
Nazwa:

Heparyny drobnocząsteczkowe I

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
31/07/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Bonifraterska 17
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-203
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 45 225.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 45 225.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 14
Nazwa:

Heparyny drobnocząsteczkowe II

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
31/07/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Aspen Pharma Ireland Limited
Adres pocztowy: ul. Omańska 12
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-823
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 24 424.40 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 26 278.70 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 15
Nazwa:

Botox

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
14/08/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ASCLEPIOS S.A.
Adres pocztowy: ul. Hubska 44
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-502
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 190 365.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 186 850.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 16
Nazwa:

Sandoglobulina

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 17
Nazwa:

Aclasta

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
31/07/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Lek S.A.
Adres pocztowy: ul. Podlipie 16
Miejscowość: Stryków
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Kod pocztowy: 95-010
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 161 278.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 161 400.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 18
Nazwa:

Etanercept

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
14/08/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PROFARM PS Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Słoneczna 96
Miejscowość: Stara Iwniczna
Kod NUTS: PL924 Ostrołęcki
Kod pocztowy: 05-500
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 233 791.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 893 750.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 19
Nazwa:

Cimzia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
08/08/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: „URTICA” Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Krzemieniecka 120
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 54-613
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: „PGF S.A.”
Adres pocztowy: ul. Zbąszyńska 3
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 91-342
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 588 888.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 572 742.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 20
Nazwa:

Humira

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
31/07/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Abbie Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Postępu 21 B
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 851 146.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 851 146.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 21
Nazwa:

Mabthera

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
31/07/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Roche Polska Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Domaniewska 39B
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-672
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 449 323.70 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 520 176.20 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 22
Nazwa:

Infliximab

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
14/08/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: EGIS POLSKA DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Komitetu Obrony Robotników 45 D
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-146
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 761 898.89 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 401 994.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 23
Nazwa:

Roactemra

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
31/07/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Roche Polska Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Domaniewska 39B
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-672
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 083 680.90 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 981 845.02 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 24
Nazwa:

Simponi

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
31/07/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Centrala Farmaceutyczna „Cefarm” S.A.
Adres pocztowy: ul. Jana Kazimierza 16
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01- 248
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 086 295.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 976 038.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 25
Nazwa:

Surowce recepturowe

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
08/08/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: „URTICA” Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Krzemieniecka 120
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 54-613
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: „PGF S.A.”
Adres pocztowy: ul. Zbąszyńska 3
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 91-342
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 22 804.21 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 28 180.92 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 26
Nazwa:

Dezynfekcja I

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
31/07/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Schulke Polska Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 132
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-305
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 41 387.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 38 733.10 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 27
Nazwa:

Dezynfekcja II

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
14/08/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Bialmed Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. M. Konopnickiej 11a
Miejscowość: Biała Piska
Kod NUTS: PL6 MAKROREGION PÓŁNOCNY
Kod pocztowy: 12-230
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 21 236.70 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 22 309.20 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 28
Nazwa:

Wyroby medyczne

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
12/11/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Medicus Sp. z o.o. SKA
Adres pocztowy: ul. Browarowa 21
Miejscowość: Tychy
Kod NUTS: PL22C Tyski
Kod pocztowy: 43-100
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 435 517.69 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 255 813.30 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Wybrany w Części nr 28 Wykonawca, tj. Medicus Sp. z o.o. SKA pismem z dnia 21.11.2018 r. poinformowała Zamawiającego, że z uwagi na nie przedłużony termin związania ofertą oraz powzięciem istotnych informacji mających wpływ na decyzję w sprawie podpisania umowy, odstępuje od podpisania umowy. Zamawiający postanowił, że nie będzie wzywał drugiego w kolejności Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów i nie podpisywać umowy z kolejnym Wykonawcą ponieważ minął termin związania ofertą.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/12/2018