Suministros - 541214-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Bydgoszcz: Medios de diagnóstico

2018/S 237-541214

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
pl
ul. Seminaryjna 1
Bydgoszcz
85-326
Polonia
Persona de contacto: mgr Ksenia Sondej
Teléfono: +48 523256795
Correo electrónico: zampub@kpcp.pl
Fax: +48 523256609
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.kpcp.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dzierżawa analizatora immunologicznego wraz z dostawą testów do oznaczeń immunodiagnostycznych oraz akcesoriów i części zużywalnych do analizatora

Número de referencia: 37 Z PN 18
II.1.2)Código CPV principal
33694000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa analizatora immunologicznego wraz z dostawą testów do oznaczeń immunodiagnostycznych oraz akcesoriów i części zużywalnych do analizatora, obejmującego:

— dzierżawę analizatora immunologicznego wraz z kosztami przeglądów technicznych oraz ewentualnych serwisów technicznych,

— testy do oznaczeń immunodiagnostycznych,

— akcesoria i części zużywalne do analizatora.

W rodzajach i ilościach podanych w załączniku nr 1 – Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia.

2. Przedmiot zamówienia objęty pozycjami 1-16 w tabeli Formularza cenowego/Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 211 ze zm.), w szczególności musi być wyrobem medycznym oznakowanym znakiem CE a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana pod nadzorem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE jest umieszczony numer identyfikacyjny właściwej jednostki notyfikowanej.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 223 891.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

ul. Seminaryjna 1, Bydgoszcz

II.2.4)Descripción del contrato:

Dzierżawa analizatora immunologicznego wraz z dostawą testów do oznaczeń immunodiagnostycznych oraz akcesoriów i części zużywalnych do analizatora, obejmującego:

— dzierżawę analizatora immunologicznego wraz z kosztami przeglądów technicznych oraz ewentualnych serwisów technicznych,

— testy do oznaczeń immunodiagnostycznych,

— akcesoria i części zużywalne do analizatora.

W rodzajach i ilościach podanych w załączniku nr 1 – Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, tzn. prawo do:

1) jednostronnego zmniejszenia wielkości zamówienia na każdej z pozycji, łącznie o maksimum 20 % wartości brutto przedmiotu zamówienia, w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego;

2) jednostronnego zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji, z zachowaniem cen jednostkowych zawartych w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia, przy czym zmiana ta nie może zwiększyć całkowitej wartości umowy.

Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Kryteria oceny ofert:

1) cena 60 %,

2) termin realizacji zamówienia 40 %

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 175-396460
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Dzierżawa analizatora immunologicznego wraz z dostawą testów do oznaczeń immunodiagnostycznych oraz akcesoriów i części zużywalnych do analizatora

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
21/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Biomerieux Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Generała Józefa Zajączka 9
Warszawa
01-518
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 230 659.90 PLN
Valor total del contrato/lote: 242 150.74 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Informacje dodatkowe:

1. Termin związania ofertą 60 dni, licząc od daty upływu terminu składania ofert.

2. Kwota wadium wynosi 4 600,00 PLN.

3. Kryterium oceny ofert i jego waga – Cena 60 %, Termin realizacji zamówienia 40 %.

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.

7 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

5. Do oferty w celu wstępnego wykazania braku podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowanie, należy złożyć: Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

Oferty należy pod rygorem nieważności złożyć w formie pisemnej. Wyjątek stanowi JEDZ, który należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt 15 SIWZ.

6. Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie musi dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego:

Przed udzieleniem zamówienia Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego złoży w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualne na dzień złożenia: dokumenty wymagane w pkt. 10 SIWZ (www.kpcp.pl).

7. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia.

7.1 Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 – przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 SIWZ.

7.2 Przed udzieleniem zamówienia Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie

Zamawiającego - w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni - złoży aktualne na dzień złożenia dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, które określone zostały w pkt. 11.2 i 11.3 SIWZ (www.kpcp.pl) tj. dokumenty zgodnie z § 5 pkt. 1-6, 9, §7 i §8 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Szczegółowe informacje na temat oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawców na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia i wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie musi dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego zawiera SIWZ (www.kpcp.pl).

8. Pozostałe dokumenty i oświadczenia jakie musi zawierać oferta Wykonawcy.

8.1 Wypełniony i podpisany Formularz cenowy/ Przedmiot zamówienia (zał. nr 1 SIWZ).

8.2 Wypełniony i podpisany formularz Oferty (zał. nr 2 SIWZ).

8.3 Dowód wniesienia wadium

8.4 Pełnomocnictwo: oryginał lub kopia uwierzytelniona notarialnie – załączyć, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

9. Zamawiający nie zastosuje procedury odwróconej przewidzianej w treści art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl/

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/12/2018