Suministros - 541225-2018

08/12/2018    S237    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Zoetermeer: Gereedschap

2018/S 237-541225

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
RDW
4443194
Europaweg 205
Zoetermeer
2711 ER
Nederland
Contactpersoon: Peter van der Wijk
Telefoon: +31 793458281
E-mail: pvanwijk@rdw.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rdw.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Verkeer en Transport

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

EA Technisch Materiaal RDW

Referentienummer: 4131
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44510000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De wenst RDW één (1) leverancier te contracteren voor de levering van technische materialen. Deze leverancier dient te beschikken over een online platform waarop de geautoriseerde RDW medewerkers bestellingen kunnen plaatsen. Deze bestellingen dienen op een RDW locatie te worden afgeleverd of bij meerdere locaties van de leverancier in het land te kunnen worden opgehaald. Deze locaties dienen ook over een (beperkt) magazijn te beschikken met populaire producten waarbij ook ter plekke informatie kan worden ingewonnen bij een medewerker van de leverancier. De leverancier dient in staat te zijn om incidenteel ook zogenaamde specials te kunnen bestellen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 200 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

NL

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De raming van de waarde van de opdracht is gebaseerd op de verwachte uitgaven aan de technische materialen, exclusief eventuele specials. Deze bedragen en aantallen zijn indicatief en gebaseerd op historische getallen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend door inschrijver.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 1
Prijs - Weging: 1
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De initiële looptijd van de raamovereenkomst is twee jaar met de optie de raamovereenkomst onder gelijke voorwaarden met twee (2) x één (1) jaar te verlengen. Hierbij is het aan de RDW om te bepalen of gebruik wordt gemaakt van de optie tot verlenging.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 114-258851
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

EA Technisch Materiaal RDW

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Technische Unie B.V.
33235014
Bovenkerkerweg 10 - 12
Amstelveen
1185 XE
Nederland
Telefoon: +31 205450345
E-mail: m.vreeswijk@technischeunie.com
NUTS-code: NL

Internetadres: http://www.technischeunie.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 200 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 200 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Postbus 20302
's-Gravenhage
2500 EH
Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Den-Haag

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Klachtenmeldpunt aanbesteden RDW
Zoetermeer
Nederland
E-mail: inkoopfc@rdw.nl

Internetadres: http://www.rdw.nl

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank 's-Gravenhage
Postbus 20302
's-Gravenhage
2500 EH
Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Den-Haag

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/12/2018