Suministros - 541250-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Varna: Desinfectantes

2018/S 237-541250

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 226-516567)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
„UMBAL „Sveta Marina“ EAD
103562052
bul. „Hristo Smirnenski“ No. 1
Varna
9010
Bulgaria
Persona de contacto: Nikolay Nikolov — rakovoditel napravlenie „MDMT i IO“
Teléfono: +359 52302932
Correo electrónico: officeub@mail.bg
Fax: +359 52302932
Código NUTS: BG331

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.svetamarina.com

Dirección del perfil de comprador: http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=36

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Избор на доставчици на дезинфектанти за нуждите на „УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от 3 години

II.1.2)Código CPV principal
24455000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Поръчката се разделя на 19 (деветнадесет) обособени позиции, подробно описани в таблица 2 към документацията. Обособена позиция 19 съдържа в себе си 2 номенклатурни единици. Участието за всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция, е задължително, като оценката ще се формира комплексно — на база сумата от стойностите им.

Всеки участник в процедурата може да участва за 1, няколко или всички обособени позиции.

Възложителят не поставя ограничение за броя на обособените позиции, които ще се възложат на 1 изпълнител.

Не се допуска представяне на варианти в офертата.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
03/12/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 226-516567

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Информация за коригиране или добавяне в съответстващата тръжна документация.

За допълнителна информация, моля, направете справка със съответната тръжна документация.

Възложителят ще предостави на участниците нов редактиран вариант на образец № 7 „Ценово предложение“ от документацията към настоящата обществена поръчка на интернет адрес: http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=4595.