Suministros - 541256-2018

08/12/2018    S237    Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Poznań: Produkty farmaceutyczne

2018/S 237-541256

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 200-454115)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Adres pocztowy: ul. Przybyszewskiego 49
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 60-355
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Łuczkowska
E-mail: dzp@spsk2.pl
Tel.: +48 618691759
Faks: +48 618691847

Adresy internetowe:

Główny adres: www.spsk2.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Program terapeutyczny 2019/2020

Numer referencyjny: DZP/156/2018
II.1.2)Główny kod CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Programy terapeutyczne - 29 pakietów asortymentowych

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/12/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 200-454115

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 05/12/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 14/12/2018
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 03/02/2019
Powinno być:
Data: 11/02/2019
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 05/12/2018
Czas lokalny: 11:15
Powinno być:
Data: 14/12/2018
Czas lokalny: 11:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: