Suministros - 541260-2018

08/12/2018    S237    - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Wrocław: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

2018/S 237-541260

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 225-514186)

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
ul. Borowska 213
Wrocław
50-556
Polska
Osoba do kontaktów: Zofia Widomska-Brycka
E-mail: zwidomska@usk.wroc.pl
Kod NUTS: PL514

Adresy internetowe:

Główny adres: www.usk.wroc.pl

Adres profilu nabywcy: www.usk.wroc.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopii na okres 12 miesięcy

Numer referencyjny: USK/DZP/PN-308/2018
II.1.2)Główny kod CPV
33141000 - CA50
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Sprzęt do diatermii (firmy ERBE) w zabiegach - ECPW, TURB, TURP, endoskopowe tamowanie krwawień z przewodu pokarmowego

Sprzęt do endoskopowych zabiegów w zakresie urologii - kruszenie i usuwanie kamieni z układu moczowego

Sprzęt do endoskopowych zabiegów w zakresie urologii - TURB, TURB, cystoskopia, cystolitotrypsja, uretrotomia optyczna - sprzęt do diagnostyki wysokospecjalistycznej górnego odcinka przewodu pokarmowego - EUS

Sprzęt do protezowania dróg żółciowych oraz zamykania perforacji w zakresie górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego

Sprzęt do kruszenia i usuwania złogów z dróg żółciowych i trzustkowych - ECPW Sprzęt do zabiegów w zakresie dróg żółciowych i trzustkowych - ECPW

Sprzęt do zabiegów w zakresie urologii - kruszenia i usuwania złogów z układu moczowego

Włókna kompatybilne z laserem Green Light HPS

Proteza do protezowania przełyku oraz włókno do lasera Green Light HPS

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/12/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 225-514186

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.2
Zamiast:
33141000
Powinno być:
33141000 - CA50
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Wzór umowy

Zmiana postanowień umowy, odstąpienia od umowy w §10

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron na piśmie pod rygorem nieważności.

2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zachodzi jedna z przesłanek, o których mowa w art. 144 ust. 1-1e ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Dopuszcza się zmianę umowy w sytuacji, gdy:

a) nastąpi zmniejszenie finansowania procedury medycznej przez NFZ, a procedura ta jest bezpośrednio związana z przedmiotem zamówienia wynikającym z niniejszej umowy; w takiej sytuacji zmniejszeniu ulegnie cena jednostkowa przedmiotu umowy, natomiast od zgodnej woli stron zależeć będzie, czy proporcjonalnemu zmniejszeniu ulegnie wartość umowy przy jednoczesnym pozostawieniu ilości produktów w niezmienionej formie, czy też wartość umowy pozostanie bez zmian z jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniem ilości produktów,

b) wystąpi siła wyższa, która w bezpośredni sposób wpłynie na okoliczności realizacji umowy,

c) nastąpi zmiana numerów katalogowych produktów, przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego,

d) wystąpi gwałtowna dekoniunktura lub inne nieprzewidziane okoliczności, niezależne od żadnej ze Stron (gospodarcze, polityczne, społeczne, atmosferyczne itp.), które w bezpośredni sposób wpłyną na okoliczności realizacji umowy.

4. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie przedmiotowym, to jest zastąpienie produktu objętego umową odpowiednikiem w przypadku:

a) zaprzestania wytwarzania przez producenta asortymentu objętego umową,

b) wygaśnięcia świadectwa rejestracji,

c) przedłożenia przez wykonawcę oferty korzystniejszej dla Zamawiającego.

5. Zmiana, o której mowa w ust. 4, będzie dopuszczalna pod warunkiem, że odpowiednik: będzie spełniał wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nie będzie miał niższych parametrów od zaoferowanego w ofercie oraz będzie znajdował zastosowanie co najmniej w tych samych wskazaniach co asortyment objęty umową i przy cenie nie wyższej niż cena asortymentu objętego umową.

6. Zmiany, o których mowa wyżej mogą dotyczyć nadto sposobu konfekcjonowania asortymentu.

7. W sytuacji, kiedy w okresie trwania umowy nie zostanie zamówiony cały asortyment nią określony, a zaistnieje okoliczność uzasadniona potrzebami Zamawiającego, strony dopuszczają możliwość przedłużenia czasu trwania umowy na okres pozwalający wykorzystać asortyment w ilości niezbędnej dla funkcjonowania Zamawiającego związanego z jego działalnością, jednak na okres nie dłuższy niż 4 miesiące od terminu określonego w § 5.

8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.