Suministros - 541279-2018

08/12/2018    S237    - - Доставки - Допълнителна информация - Процедура на договаряне без публикуване на обявление за поръчка 

България-Варна: Медицинско оборудване

2018/S 237-541279

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Доставки

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2018/S 233-532133)

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение „Проф. д-р Д. Стаматов — Варна“ ЕООД
000090065
бул. „Цар Освободител“ № 150
Варна
9000
България
Лице за контакт: Татяна Хинева
Телефон: +359 52613797
Електронна поща: ag_varna@abv.bg
Факс: +359 52613797
код NUTS: BG331

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.agvarna.bg/

Адрес на профила на купувача: http://op.agvarna.bg/?q=page&idd=index

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на „СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов — Варна“ ЕООД — гр. Варна — договаряне без предварително обявление на осн. чл. 79 ал. 1 т. 1 от ЗОП

II.1.2)Основен CPV код
33100000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Настоящата обществена поръчка обхваща периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на „СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов — Варна“ ЕООД след предварителна писмена заявка от страна на възложителя за период от 12 месеца. Предметът на обществената поръчка е обособен в 2 обособени позиции, както следва: ОП № 1 „Ендоскопски торбички“ с 2 номенклатурни единици и ОП 2 № „Пъпни клампи“. По ОП № 1, включваща 2 номенклатурни единици, участниците могат да оферират доставка на стоките само по 1 или и по 2-те номенклатурни единици. Подробно описание на стоките по двете обособени позиции и номенклатурни единици, включително относно качество, количество и други специфични изисквания и изискванията за представяне на мостри, е предоставено в документацията за обществената поръчка и техническата спецификация (приложение № 1 от документацията).

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/12/2018
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 233-532133

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: V.2.1)
Обособена позиция №: 2
Част от текста, която трябва да се промени: Дата на сключване на договора
Вместо:
Дата: 13/09/2018
Да се чете:
Дата: 27/11/2018
Номер на раздел: V.2.3)
Обособена позиция №: 1
Част от текста, която трябва да се промени: Изпълнителят е МСП: (МСП — както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията) не
Вместо:

Изпълнителят е МСП: не

Да се чете:

Изпълнителят е МСП: да

VII.2)Друга допълнителна информация: