Suministros - 541299-2018

08/12/2018    S237

Polonia-Cracovia: Material médico fungible

2018/S 237-541299

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 199-450220)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Número de identificación fiscal: 0000039390
Dirección postal: ul. Wielicka 265
Localidad: Kraków
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Código postal: 30-663
País: Polonia
Persona de contacto: Sekcja ds Zamówień Publicznych
Correo electrónico: zp@usdk.pl
Teléfono: +48 126583979
Fax: +48 126581081
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.szpitalzdrowia.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa wyrobów medycznych oraz drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Número de referencia: EZP-271-2-62/2018
II.1.2)Código CPV principal
33140000 Material médico fungible
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiot zamówienia stanowią dostawy wyrobów medycznych oraz drobnego sprzętu medycznego z uwzględnieniem bieżących potrzeb zamawiającego w ilościach i asortymencie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki nr 3/1-3/26 do SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
04/12/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 199-450220

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.1.4
En lugar de:

Przedmiot zamówienia stanowią dostawy wyrobów medycznych oraz drobnego sprzętu medycznego z uwzględnieniem bieżących potrzeb zamawiającego w ilościach i asortymencie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki nr 3/1-3/26 do SIWZ.

Léase:

Przedmiot zamówienia stanowią dostawy wyrobów medycznych oraz drobnego sprzętu medycznego z uwzględnieniem bieżących potrzeb zamawiającego w ilościach i asortymencie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki nr 3/1-3/25 do SIWZ.

Número de apartado: II.1.5
Localización del texto que se va a modificar: Szacunkowa całkowita wartość
En lugar de:

Wartość bez VAT: 12 564 484.10 PLN

Léase:

Wartość bez VAT: 12 348 484.10 PLN

Número de apartado: II.1.6
Localización del texto que se va a modificar: Informacje o częściach
En lugar de:

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 26

Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 26

Léase:

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 25

Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 25

Número de apartado: II.2.1
Lote nº: 25
Localización del texto que se va a modificar: Nazwa:
En lugar de:

Hemostatyki.

Część nr: 25

Léase:

Strzykawki jednorazowego użytku

Część nr: 25

Número de apartado: II.2.6
Localización del texto que se va a modificar: Szacunkowa wartość
En lugar de:

Wartość bez VAT: 216 000.00 EUR

Léase:

Wartość bez VAT: 451 840.00 PLN

Número de apartado: II.2.14
Lote nº: 25
Localización del texto que se va a modificar: Informacje dodatkowe
En lugar de:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 4 320.00 PLN.

Léase:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 9 036.80 PLN.

Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 07/12/2018
Hora local: 10:45
Léase:
Fecha: 21/12/2018
Hora local: 10:45
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 07/12/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 21/12/2018
Hora local: 11:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Zamawiający informuje, że w niniejszym sprostowaniu wprowadził następujące zmiany:

1. Zlikwidował zadanie nr 25 Hemostatyki, w to miejsce wprowadził zadanie „Strzykawki jednorazowego użytku” (dotychczasowy numer 26), które otrzymało nr 25.

2. Dla zadania nr 25 „strzykawki jednorazowego użytku” zmienił szacunkową wartość z 216 000.00 EUR na 451 840.00 PLN.

3. Dla zadania nr 25 wadium wynosi obecnie 9 036.80 PLN.

4. Zamawiający przesunął termin składania ofert na: 21.12.2018 r. godz. 10:45, a termin otwarcia ofert na: 21.12.2018 r. godz. 11:00