Suministros - 541319-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Wroclaw: Máquinas, aparatos, equipo y productos consumibles eléctricos; iluminación

2018/S 237-541319

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 235-536895)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Politechnika Wrocławska
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
Wrocław
50-370
Polonia
Persona de contacto: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia o sygn. ZP/BZP/428/2018 komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej ewa.kowalek@pwr.edu.pl
Teléfono: +48 713204392
Correo electrónico: ewa.kowalek@pwr.edu.pl
Código NUTS: PL514

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://przetargi.pwr.edu.pl/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa systemu do przetapiania proszków metali, pozwalający na wytwarzanie obiektów wielkogabarytowych i małogabarytowych. ZP/BZP/428/2018

Número de referencia: ZP/BZP/428/2018
II.1.2)Código CPV principal
31000000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do przetapiania proszków metali, pozwalający na wytwarzanie obiektów wielkogabarytowych i małogabarytowych.

Kod CPV: 31000000-6 maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne: oświetlenie,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ - OPZ.

Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SIWZ.

Zamówienie obejmuje dostawę, montaż, instalację, uruchomienie i instruktaż oraz sprawdzenie poprawności działania w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

Wymagany termin realizacji przedmiotu umowy wynosi do 8 tygodni od daty zawarcia umowy, jako data początkowa dostawy. Zamawiający w kryteriach oceny ofert preferuje skrócenie tego terminu.

Szczegóły dotyczące terminu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się we wzorze umowy, stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 2 do SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/12/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 235-536895

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: VI.3
En lugar de:

3. Oferta musi składać się z:

3.1. oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI pkt 1 SIWZ;

2.2. formularza ofertowego Wykonawcy – Załącznik nr 1 do SIWZ (zawierającego nazwę, producenta, model, typ oferowanego urządzenia i oprogramowania);

3.3. wykazania zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z pkt 7 poniżej (jeżeli dotyczy);

3.4. pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy)

Pełnomocnictwo musi zostać złożone w formie elektronicznej podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Natomiast w przypadku, gdy Wykonawca będzie dysponował jedynie pełnomocnictwem w formie pisemnej, składa je w formie elektronicznego poświadczenia zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, które notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 97 § 2 Prawa o notariacie). Wówczas do oferty w formie elektronicznej należy załączyć odpis pełnomocnictwa sporządzony przez notariusza w formie elektronicznej.

Léase:

3. Oferta musi składać się z:

3.1. oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI pkt 1 SIWZ;

3.2. formularza ofertowego Wykonawcy – Załącznik nr 1 do SIWZ (zawierającego nazwę, producenta, model, typ oferowanego urządzenia);

3.3. wykazania zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z pkt 7 poniżej (jeżeli dotyczy);

3.4. pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwo musi zostać złożone w formie elektronicznej podpisane elektronicznym podpisem

Kwalifikowanym. Natomiast w przypadku, gdy Wykonawca będzie dysponował jedynie pełnomocnictwem w formie pisemnej, składa je w formie elektronicznego poświadczenia zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, które notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 97 § 2 Prawa o notariacie). Wówczas do oferty w formie elektronicznej należy załączyć odpis pełnomocnictwa sporządzony przez notariusza w formie elektronicznej.

Zmiana dotyczy tylko zapisu pkt 3.2. (pkt 2.2 przed zmianą)

VII.2)Otras informaciones adicionales: