Suministros - 541319-2018

08/12/2018    S237    Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Wrocław: Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

2018/S 237-541319

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 235-536895)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Wrocławska
Adres pocztowy: Wybrzeże Wyspiańskiego 27
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-370
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia o sygn. ZP/BZP/428/2018 komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej ewa.kowalek@pwr.edu.pl
E-mail: ewa.kowalek@pwr.edu.pl
Tel.: +48 713204392

Adresy internetowe:

Główny adres: http://przetargi.pwr.edu.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa systemu do przetapiania proszków metali, pozwalający na wytwarzanie obiektów wielkogabarytowych i małogabarytowych. ZP/BZP/428/2018

Numer referencyjny: ZP/BZP/428/2018
II.1.2)Główny kod CPV
31000000 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do przetapiania proszków metali, pozwalający na wytwarzanie obiektów wielkogabarytowych i małogabarytowych.

Kod CPV: 31000000-6 maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne: oświetlenie,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ - OPZ.

Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SIWZ.

Zamówienie obejmuje dostawę, montaż, instalację, uruchomienie i instruktaż oraz sprawdzenie poprawności działania w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

Wymagany termin realizacji przedmiotu umowy wynosi do 8 tygodni od daty zawarcia umowy, jako data początkowa dostawy. Zamawiający w kryteriach oceny ofert preferuje skrócenie tego terminu.

Szczegóły dotyczące terminu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się we wzorze umowy, stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 2 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/12/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 235-536895

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:

3. Oferta musi składać się z:

3.1. oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI pkt 1 SIWZ;

2.2. formularza ofertowego Wykonawcy – Załącznik nr 1 do SIWZ (zawierającego nazwę, producenta, model, typ oferowanego urządzenia i oprogramowania);

3.3. wykazania zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z pkt 7 poniżej (jeżeli dotyczy);

3.4. pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy)

Pełnomocnictwo musi zostać złożone w formie elektronicznej podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Natomiast w przypadku, gdy Wykonawca będzie dysponował jedynie pełnomocnictwem w formie pisemnej, składa je w formie elektronicznego poświadczenia zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, które notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 97 § 2 Prawa o notariacie). Wówczas do oferty w formie elektronicznej należy załączyć odpis pełnomocnictwa sporządzony przez notariusza w formie elektronicznej.

Powinno być:

3. Oferta musi składać się z:

3.1. oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI pkt 1 SIWZ;

3.2. formularza ofertowego Wykonawcy – Załącznik nr 1 do SIWZ (zawierającego nazwę, producenta, model, typ oferowanego urządzenia);

3.3. wykazania zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z pkt 7 poniżej (jeżeli dotyczy);

3.4. pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwo musi zostać złożone w formie elektronicznej podpisane elektronicznym podpisem

Kwalifikowanym. Natomiast w przypadku, gdy Wykonawca będzie dysponował jedynie pełnomocnictwem w formie pisemnej, składa je w formie elektronicznego poświadczenia zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, które notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 97 § 2 Prawa o notariacie). Wówczas do oferty w formie elektronicznej należy załączyć odpis pełnomocnictwa sporządzony przez notariusza w formie elektronicznej.

Zmiana dotyczy tylko zapisu pkt 3.2. (pkt 2.2 przed zmianą)

VII.2)Inne dodatkowe informacje: