Suministros - 541347-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Anuncio de transparencia previa voluntaria - Adjudicación de contrato sin publicación previa 

Polonia-Sopot: Electricidad

2018/S 237-541347

Anuncio de transparencia previa voluntaria

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.
ul. Władysława IV 9
Sopot
81-703
Polonia
Persona de contacto: Dominik Boratyński
Teléfono: +48 587404347
Correo electrónico: d.boratynski@strefa.gda.pl
Fax: +48 585559711
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.strefa.gda.pl/

Dirección del perfil de comprador: http://www.strefa.gda.pl/

I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Spółka zarządzająca specjalną strefą ekonomiczną
I.5)Principal actividad
Asuntos económicos y financieros

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o.

Número de referencia: DOP/3/11/2018
II.1.2)Código CPV principal
09310000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r., poz. 220, 791, 1081, 1387).

2. Dostawy energii elektrycznej mają się odbywać do 7 punktów poboru energii zlokalizowanych na terenie województwa pomorskiego.

3. Planowana wysokość łącznego zużycia energii elektrycznej w okresie realizacji zamówienia dla poszczególnych punktów poboru jest szacowana w wysokości 11 545,979 MWh.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 4 272 012.23 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wszystkie punkty poboru energii w ramach przedmiotowego zamówienia zlokalizowane są na terenie województwa pomorskiego.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r., poz. 220, 791, 1081, 1387).

2. Dostawy energii elektrycznej mają się odbywać do 7 punktów poboru energii zlokalizowanych na terenie województwa pomorskiego.

3. Planowana wysokość łącznego zużycia energii elektrycznej w okresie realizacji zamówienia dla poszczególnych punktów poboru jest szacowana w wysokości 11 545,979 MWh.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Serwis posprzedażny / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Pomoc techniczna / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Adjudicación de un contrato sin publicación previa de una convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea en los casos enumerados a continuación
  • El contrato no entra en el ámbito de aplicación de la Directiva
Explicación:

Uzasadnienie prawne:

Art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) - Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

10. Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Zakup energii elektrycznej na potrzeby Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej w dniu 26.10.2018 r. (numer ogłoszenia nadany przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej: 2018/S 209-476858 z dnia 30.10.2018 r.) W wyznaczonym terminie nie zostały złożone żadne oferty. Z uwagi na fakt, iż Zamawiający winien podpisać umowę w pierwszej połowie grudnia, aby mieć zagwarantowaną dostawę energii elektrycznej w 2019 r. nie jest możliwe powtórne ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Terminy ustawowe określone dla tego trybu uniemożliwiłyby zawarcie umowy o udzielenie zamówienia publicznego w wymaganym czasie. W związku z powyższym Zamawiający podjął decyzję o wszczęciu w dniu 15.11.2018 r. postępowania na tożsamy przedmiot zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia. Starając się o zachowanie jak największej konkurencyjności postępowania - zaproszenie do negocjacji zostało skierowane do 12 podmiotów zajmujących się dostawami energii elektrycznej. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pierwotne warunki zamówienia nie zostały zmienione w znaczący sposób.

IV.1.3)Información sobre el acuerdo marco
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de adjudicación del contrato:
06/12/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Energa-Obrót SA
al. Grunwaldzka 472
Gdańsk
80-309
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista/concesionario será una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 5 396 590.58 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/12/2018