Suministros - 541356-2018

08/12/2018    S237    Доставки - Изменение на договор за поръчка или концесия по време на тяхното изпълнение - Открита процедура 

България-София: Разни медикаменти

2018/S 237-541356

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ — МВР
Национален регистрационен номер: 129010164
Пощенски адрес: ул. „Пиротска“ № 171А
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1309
Държава: България
Лице за контакт: Сашка Стоянова; Радка Савова
Електронна поща: skstoyanova.160@mvr.bg
Телефон: +359 296010291 / 296010341
Факс: +359 28688115

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.mvr.bg/gdpbzn

Адрес на профила на купувача: https://www.mvr.bg/gdpbzn/дирекцията/профил-на-купувача

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на препарати за йодна профилактика“

II.1.2)Основен CPV код
33690000 Разни медикаменти
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Мястото на доставка е централна складова база на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, находяща се в с. Локорско, Столична община.

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на 3 876 000 (три милиона осемстотин седемдесет и шест хиляди) броя таблетки калиев йодид — препарати за йодна профилактика на населението.

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 10/12/2018
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 158-361866

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: 1983опд-75
Наименование:

„Доставка на препарати за йодна профилактика“

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
14/08/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: Рамкофарм ООД
Национален регистрационен номер: 831134861
Пощенски адрес: район Лозенец, ул. Плачковица № 5A
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: ogi@mail.techno-link.com
Телефон: +359 8688052 / 8689058
Факс: +359 8680075
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 829 464.00 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Налице са обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, както и непредвидени обстоятелства за възложителя ГДПБЗН. Изменението не води до промяна на предмета на договора, не променя цялостния характер на поръчката и са изпълнени едновременно условията по чл. 116, ал. 1, т. 3 и чл. 116, ал. 1, т. 6, букви „а“ и „б“ от Закона за обществените поръчки.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Настоящето обявление не подлежи на обжалване.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/12/2018

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
33690000 Разни медикаменти
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Мястото на доставка е централна складова база на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, находяща се в с. Локорско, Столична община.

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на 3 876 000 (три милиона осемстотин седемдесет и шест хиляди) броя таблетки калиев йодид — препарати за йодна профилактика на населението.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 10/12/2019
VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 829 464.00 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: Рамкофарм ООД
Национален регистрационен номер: 831134861
Пощенски адрес: район Лозенец, ул. Плачковица № 5A
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: ogi@mail.techno-link.com
Телефон: +359 8688052 / 8689058
Факс: +359 8680075
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

1. Чл. 4, ал. 2 се изменя така:

„(2) Срокът за изпълнение и срока на договора е до 135 календарни дни, считано от датата на получаване на писмено уведомление за осигурено финансиране, но не по-късно от 10.12.2019 г.“.

2. Чл. 4, ал. 3 се отменя.

3. Чл. 7 се изменя така:

„Чл. 7 Възложителят плаща на изпълнителя стойността на доставените количества препарати за йодна профилактика по този договор на база офертираните единични цени в лв. без ДДС за една вторична опаковка в една от следните форми на плащане:

(1) За всяка доставка в срок от 30 (тридесет) календарни дни, след подписване на приемно-предавателен протокол и предоставяне на оригинална фактура. Текстът на фактурата се съгласува предварително с представител на възложителя.

(2) С акредитив — неотменяем, документарен, делим, непрехвърляем, със срок на валидност срока на изпълнение на договора плюс 30 работни дни.

Продължава в VII.2.2).

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Продължава от VII.2.1):

(3) Акредитивът по ал. 2 е усвоим поетапно срещу предоставяне на оригинална фактура за всяка доставка, заверена от представител на възложителя. Оригиналната фактура се издава от изпълнителя въз основа на двустранно подписан приемно-предавателен протокол за извършена доставка. Всяка от страните поема за своя сметка дължимите от нея банкови разноски по обслужване на акредитива“.

С решение на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, обективирано в протокол № 4 от 5.11.2018 г., се предоставят финансови средства в размер на 995 356,00 BGN за закупуване от МВР на таблетките, предмет на договора. Предвид осигурените финансови средства в края на бюджетната година се налага сключване на допълнително споразумение към договора, което да гарантира и осигури изпълнението му, което обаче не може да се осъществи, без да се актуализират сроковете за изпълнение и начина на плащане за бюджетната година в случая с акредитив.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 829 464.00 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 829 464.00 BGN