Suministros - 541356-2018

08/12/2018    S237    Suministros - Modificación de un contrato / concesión durante su periodo de vigencia - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Sofía: Medicamentos diversos

2018/S 237-541356

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Glavna direktsiya „Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto“ — MVR
Número de identificación fiscal: 129010164
Dirección postal: ul. „Pirotska“ No. 171A
Localidad: Sofiya
Código NUTS: BG411 София (столица)
Código postal: 1309
País: Bulgaria
Persona de contacto: Sashka Stoyanova; Radka Savova
Correo electrónico: skstoyanova.160@mvr.bg
Teléfono: +359 296010291 / 296010341
Fax: +359 28688115

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.mvr.bg/gdpbzn

Dirección del perfil de comprador: https://www.mvr.bg/gdpbzn/дирекцията/профил-на-купувача

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Доставка на препарати за йодна профилактика“

II.1.2)Código CPV principal
33690000 Medicamentos diversos
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411 София (столица)
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Fin: 10/12/2018

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 158-361866

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: 1983опд-75
Denominación:

„Доставка на препарати за йодна профилактика“

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
33690000 Medicamentos diversos
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411 София (столица)
VII.1.4)Descripción del contrato:

Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на 3 876 000 (три милиона осемстотин седемдесет и шест хиляди) броя таблетки калиев йодид — препарати за йодна профилактика на населението.

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Fin: 10/12/2019
VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 829 464.00 BGN
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Рамкофарм ООД
Número de identificación fiscal: 831134861
Dirección postal: район Лозенец, ул. Плачковица № 5A
Localidad: София
Código NUTS: BG411 София (столица)
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Correo electrónico: ogi@mail.techno-link.com
Teléfono: +359 8688052 / 8689058
Fax: +359 8680075
El contratista/concesionario es una PYME: sí
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podría prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las circunstancias que hicieron necesaria la modificación y explicación de la naturaleza imprevista de estas circunstancias:

Продължава от VII.2.1):

(3) Акредитивът по ал. 2 е усвоим поетапно срещу предоставяне на оригинална фактура за всяка доставка, заверена от представител на възложителя. Оригиналната фактура се издава от изпълнителя въз основа на двустранно подписан приемно-предавателен протокол за извършена доставка. Всяка от страните поема за своя сметка дължимите от нея банкови разноски по обслужване на акредитива“.

С решение на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, обективирано в протокол № 4 от 5.11.2018 г., се предоставят финансови средства в размер на 995 356,00 BGN за закупуване от МВР на таблетките, предмет на договора. Предвид осигурените финансови средства в края на бюджетната година се налага сключване на допълнително споразумение към договора, което да гарантира и осигури изпълнението му, което обаче не може да се осъществи, без да се актуализират сроковете за изпълнение и начина на плащане за бюджетната година в случая с акредитив.

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 829 464.00 BGN
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 829 464.00 BGN