Suministros - 541357-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Modificación de un contrato / concesión durante su periodo de vigencia - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Dobrich: Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines

2018/S 237-541357

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Obshtina grad Dobrich
000852932
ul. „Balgariya“ No. 12
Dobrich
9300
Bulgaria
Persona de contacto: Nikolay Velikov
Teléfono: +359 58600050
Correo electrónico: dobrich@dobrich.bg
Fax: +359 58600166
Código NUTS: BG332

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.dobrich.bg

Dirección del perfil de comprador: http://egateway.dobrich.bg/procurement/view/92e44767-d947-4aa1-9695-3cb81099318f/e5805220-d9a2-4808-a1be-06b1781b03da

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Доставка на хранителни продукти“, включваща 9 (девет) обособени позиции (ОП)

II.1.2)Código CPV principal
15000000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

„Месо и месни продукти“

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
15100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG332
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

гр. Добрич

II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

Предметът на обособената позиция включва доставка на месо и месни продукти за за нуждите на социални и здравни заведения на територията на община град Добрич, а именно Домашен социален патронаж, Дом за стари хора, Преходно жилище, целодневни детски градини — 17 бр., детски ясли — 6 бр., и Детска млечна кухня, а така също и хранителни продукти за Общинско предприятие „Обреден дом“ и Общинско предприятие „Център за защита на природата и животните“.

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 22
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 008-012581

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: ДОП-169
Lote nº: 3
Denominación:

„Месо и месни продукти“

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
30/12/2016
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Фууд Деливъри Експрес ЕООД
115755582
ул. Васил Левски № 174
Пловдив
4000
Bulgaria
Teléfono: +359 32295149
Correo electrónico: fdx@abv.bg
Fax: +359 32944344
Código NUTS: BG421
El contratista/concesionario es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 763 880.93 BGN

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Настоящото обявление не подлежи на обжалване.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
04/12/2018

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
15100000
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG332
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

град Добрич

VII.1.4)Descripción del contrato:

Предметът на обособената позиция включва доставка на месо и месни продукти за за нуждите на социални и здравни заведения на територията на община град Добрич, а именно Домашен социален патронаж, Дом за стари хора, Преходно жилище, Целодневни детски градини — 17 бр., детски ясли — 6 бр., и Детска млечна кухня, а така също и хранителни продукти за Общинско предприятие „Обреден дом“ и Общинско предприятие „Център за защита на природата и животните“.

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Fin: 01/03/2019
VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 840 269.03 BGN
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Фууд Деливъри Експрес ЕООД
115755582
ул. Васил Левски № 174
Пловдив
4000
Bulgaria
Teléfono: +359 32295149
Correo electrónico: fdx@abv.bg
Fax: +359 32944344
Código NUTS: BG421
El contratista/concesionario es una PYME: sí
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

С по-ранни изменения: чл. 6 от договор № ДОП-169/30.12.2016 г.: „Общата стойност на договора е в размер до 1 008 322,83 BGN с ДДС“.

С настоящото изменение: чл. 9 от договор № ДОП-169/30.12.2016 г.: „Срокът за изпълнение на договора е до избор на изпълнител след провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка (независимо от нейния вид), но не по-късно от 1.3.2019 г.“.

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podría prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las circunstancias que hicieron necesaria la modificación y explicación de la naturaleza imprevista de estas circunstancias:

На основание § 23 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за обществените поръчки във връзка с чл. 116, ал. 2, във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки и във връзка с одобрен от кмета на община град Добрич доклад с № 93-04-24#4/24.10.2018 г. поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна предмета на договора и са изпълнени едновременно следните условия: увеличението на цената не надхвърля с повече от 50 на 100 стойността на основния договор при няколко последователни изменения, общата им стойност не надхвърля посочения максимален размер и при последователните изменения не се цели заобикаляне на закона.

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 840 269.03 BGN
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 840 269.03 BGN