Suministros - 541359-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Modificación de un contrato / concesión durante su periodo de vigencia - Procedimiento abierto 

Polonia-Poznań: Equipamiento médico

2018/S 237-541359

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Szpitalna 27/33
Poznań
60-572
Polonia
Persona de contacto: Kierownik Działu Zamówień Publicznych, mgr Radosław Jankowski; Specjalista ds. Zamówień Publicznych, mgr Agnieszka Fabian
Teléfono: +48 618491375
Correo electrónico: przetargispsk5@wp.pl
Fax: +48 618491562
Código NUTS: PL415

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.skp.ump.edu.pl/pl/ogłoszenia/przetargi

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa wyposażenia w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń Budynku Głównego Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - Etap II (na Bloki Operacyjne i ...)

Número de referencia: sygn. postępowania: PN 22/18
II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zakup i dostawa (wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu) wyposażenia wg załącznika do SIWZ.

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

Zakup i dostawa (wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu) wyposażenia wg załącznika do SIWZ.

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 12/10/2018
Fin: 30/11/2018
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 199-450972

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: 1
Lote nº: 1
Denominación:

Zakup i dostawa (wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu) wyposażenia wg załącznika do SIWZ.

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
12/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Lucjan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Toruńska 39
Solec Kujawski
86-050
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista/concesionario es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 583 994.00 PLN

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polonia

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały w Dziale VI (art. 179-198g) ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
Warszawa
Polonia

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
05/12/2018

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
33100000
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
39100000
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
VII.1.4)Descripción del contrato:

Zakup i dostawa (wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu) wyposażenia wg załącznika do SIWZ.

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 12/10/2018
Fin: 10/12/2018
VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 583 994.00 PLN
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Lucjan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Toruńska 39
Solec Kujawski
86-050
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista/concesionario es una PYME: sí
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

Ze względu na zmianę terminu zakończenia robót budowlano-instalacyjnych przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Budopol - Poznań Sp. z o.o. z dnia 30.8.2018 r. na dzień 10.12.2018 r. (Aneks nr 2 do umowy DZP-59/16 z dnia 26.9.2018 r.), wystąpiły znaczne utrudnienia w montażu wyposażenia, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

W związku z powyższym zmienia się termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy z dnia 30.11.2018 r. na dzień 10.12.2018 r.

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podría prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las circunstancias que hicieron necesaria la modificación y explicación de la naturaleza imprevista de estas circunstancias:

Ze względu na zmianę terminu zakończenia robót budowlano-instalacyjnych przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Budopol - Poznań Sp. z o.o. z dnia 30.8.2018 r. na dzień 10.12.2018 r. (Aneks nr 2 do umowy DZP-59/16 z dnia 26.9.2018 r.), wystąpiły znaczne utrudnienia w montażu wyposażenia, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W związku z powyższym zmienia się termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy z dnia 30.11.2018 r. na dzień 10.12.2018 r.

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 583 994.00 PLN
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 583 994.00 PLN