Suministros - 541360-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Modificación de un contrato / concesión durante su periodo de vigencia - Procedimiento abierto 

República Checa-Olomouc: Mobiliario

2018/S 237-541360

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Olomoucký kraj
60609460
Jeremenkova 40a
Olomouc
779 00
República Checa
Persona de contacto: Ing. Jaromír Zikmund
Teléfono: +420 8585508526
Correo electrónico: j.zikmund@olkraj.cz
Código NUTS: CZ071

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.olkraj.cz

Dirección del perfil de comprador: http://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilOlomouckykraj

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 – Modernizace laboratoří elektrotechniky a strojírenství na SPŠ Přerov, Havlíčkova 2“, Část 1 – Nábytkové vybavení dodatek č. 1

II.1.2)Código CPV principal
39100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

„Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 – Modernizace laboratoří elektrotechniky a strojírenství na SPŠ Přerov, Havlíčkova 2“, Část 1 – Nábytkové vybavení dodatek č. 1

II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ071
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž vybavení učebnového a laboratorního do učeben elektrotechniky a strojírenství Střední průmyslové školy, Přerov, Havlíčkova 2, Část 1 – Nábytkové vybavení.

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 02/08/2018
Fin: 05/10/2018
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 152-348783

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: 197/2018
Denominación:

„Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 – Modernizace laboratoří elektrotechniky a strojírenství na SPŠ Přerov, Havlíčkova 2“, Část 1 – Nábytkové vybavení dodatek č.1

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
02/08/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Český nábytek, a.s.
26063395
Chomutovická 1444/2
Praha 4
149 00
República Checa
Correo electrónico: admin@ceskvnabvtek.cz
Código NUTS: CZ010
El contratista/concesionario es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 566 550.00 CZK

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
República Checa
Teléfono: +420 542167111
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
República Checa
Teléfono: +420 542167111
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: https://www.uohs.cz/

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
04/12/2018

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
39100000
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ071
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2, ČESKÁ REPUBLIKA.

VII.1.4)Descripción del contrato:

Předmětem dodatku č.1 na předmětnou akci je změna dodávky stolů s nástavbou a proto jsou tyto méně dodávky nutné k řádnému dokončení díla.

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 02/08/2018
Fin: 30/11/2018
VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 259 562.03 CZK
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Český nábytek, a.s.
26063395
Chomutovická 1444/2
Praha 4
149 00
República Checa
Correo electrónico: admin@ceskvnabvtek.cz
Código NUTS: CZ010
El contratista/concesionario es una PYME: sí
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

Pro zdárné dokončení díla je nutné provést tyto změny podle § 222, odst. 6 zákona 134/2016 Sb.: Technická vybavenost 2. NP – Laboratoř ELE 1/7.

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podría prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las circunstancias que hicieron necesaria la modificación y explicación de la naturaleza imprevista de estas circunstancias:

V průběhu realizace díla vyvstaly komplikace, kvůli kterým není možné dodávku dokončit jako celek v dohodnutém termínu.

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 566 550.00 CZK
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 306 987.97 CZK