Servicios - 541594-2018

08/12/2018    S237    - - Servicios - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Lom: Barreras de seguridad

2018/S 237-541594

Anuncio de licitación

Servicios

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Agentsiya „Mitnitsi“ — Mitnitsa Lom
0006275970056
ul. „Dunavska“ No. 44
Lom
3600
Bulgaria
Persona de contacto: Svetlana Ilieva, Vladimir Yordanov
Teléfono: +359 971-66406
Correo electrónico: Svetlana.Ilieva@customs.bg
Fax: +359 971-66801
Código NUTS: BG31

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.customs.bg

Dirección del perfil de comprador: http://www.customs.bg/bg/page/358

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.customs.bg/bg/page/358
Puede obtenerse más información en otra dirección:
Агенция „Митници“ — Митница Лом
0006275970056
ул. „Дунавска“ № 44
Лом
3600
Bulgaria
Persona de contacto: Даниела Методиева
Teléfono: +359 971-66807
Correo electrónico: Daniela.Metodieva@customs.bg
Fax: +359 971-66801
Código NUTS: BG31

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.customs.bg

Dirección del perfil de comprador: http://www.customs.bg/bg/page/358

Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Otra actividad: митническа

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка и монтаж на пътни съоръжения (бариери, мантинели и оградни пана)

II.1.2)Código CPV principal
34928300
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Предмет на възлагане с настоящата поръчка е: „Доставка и монтаж на пътни съоръжения — бариери“, които следва да бъдат доставени и монтирани на входно-изходните трасета за леки, товарни автомобили и автобуси на определените за целта места: ГКПП „Оряхово — ферибот“, МП „Връшка чука“ и МП „Брегово“, съгласно схемите, посочени в техническата спецификация.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 14 000.00 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34928300
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG31
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Входно-изходните трасета за леки, товарни автомобили и автобуси, на определените за целта места: ГКПП „Оряхово — ферибот“, МП „Връшка чука“ и МП „Брегово“

II.2.4)Descripción del contrato:

Предметът и обемът на обществената поръчка включват изпълнението на следните дейности:

— доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация — свързване към съществуващи ел. мрежи на 7 (седем) броя бариери.

Изпълнението на монтажните работи, включени в предмета на поръчката, съобразно своите характеристики, значимост, сложност и рискове при експлоатацията не изисква одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж за монтаж на инсталации, съоръжения и уредби съгласно разпоредбата на чл. 147, ал. 1, т. 2 от Закона за устройство на територията.

След изтичането на срока на договора монтираните бариери остават собственост на възложителя.

Прогнозната стойност на поръчката, определена в съответствие с разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗОП към датата на решението за нейното откриване и при спазване на правилата на чл. 21, ал. 1 от ЗОП и чл. 27 от ППЗОП, е в размер на 14 000 (четиринадесет хиляди) BGN без ДДС.

Предвидената опция в съответствие с разпоредбата на чл. 21, ал. 1 от ЗОП е включена при определяне на прогнозната стойност на поръчката.

Прогнозната стойност се състои от:

— 14 000 (четиринадесет хиляди) BGN без ДДС за доставка и монтаж на пътни съоръжения (бариери) с размери, посочени в техническата спецификация;

Срокът, за който се възлага обществената поръчка, е 27 (двадесет и седем) месеца от влизане на договора в сила, който срок включва:

— срок за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на бариерите — до 3 (три) месеца от подписване на договора,

— гаранционен срок — 24 (двадесет и четири) месеца от датата на приемно-предавателния протокол за доставка на същите.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Срок за изпълнение на доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация на бариерите (Sd) / Ponderación: 20 точки
Criterio relativo al coste - Nombre: Обща цена за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 7 (седем) броя бариери (Pd) / Ponderación: 80 точки
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 14 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 27
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Изпълнението на настоящата обществена поръчка не изисква притежаването на годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, респективно участниците не попълват информация в еЕЕДОП, а изпълнителят не представя документи за годност (правоспособност).

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Възложителят не поставя изискване към икономическото и финансовото състояние на участниците, с оглед на което участникът не трябва да посочва никаква информация в еЕЕДОП, част IV „Критерий за подбор“, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, респективно при условията на чл. 67, ал. 6 от ЗОП не трябва да представя нито 1 от документите, предвидени в чл. 62 от ЗОП.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Възложителят не поставя изискване към техническите и професионални способности на участниците, с оглед на което участникът не трябва да посочва никаква информация в еЕЕДОП, част IV „Критерий за подбор“, раздел В „Техническите и професионални способности“, респективно при условията на чл. 67, ал. 6 от ЗОП не трябва да представя нито 1 от документите, предвидени в чл. 64 от ЗОП.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.1)Información sobre una profesión concreta
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Възложителят ще отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когато са възникнали преди или по време на процедурата обстоятелствата, посочени в чл. 54, ал. 1, и следните обстоятелства, предвидени в чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП, по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТ. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата и участници, за които са налице следните обстоятелства:

а) участници, които са свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

За обезпечаване изпълнението на договора за възлагането на обществената поръчка определеният за изпълнител представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 21/01/2019
Hora local: 17:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 22/01/2019
Hora local: 10:00
Lugar:

Митница Лом, гр. Лом, ул. Дунавска № 44, ет. 2, заседателна зала на публично заседание

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Право да присъстват имат участниците в процедурата, техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Гаранцията за изпълнение на договора се представя под формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да представи гаранция за изпълнение на договора и в случай на изменение, с което се извършват допълнителни дейности по договора. Изпълнителят трябва за осигури гаранционен срок на бариерите не по-малък от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на протокола за приемане на работата без забележки. Срокът за отстраняване на гаранционните повреди не трябва да бъде по-дълъг от 5 (пет) календарни дни.

Предложената от участниците цена трябва да включва всички разходи за изпълнение на доставките, предмет на възлагане, в това число, но не само: режийни разходи, транспорт, персонал, организационни разходи, разходи за разрешителни, удостоверения и/или лицензи, изисквани за изпълнение на такъв вид дейност (когато е приложимо), други разходи, които участват при формирането на цената на доставката, в това число всички нормативно определени разходи съгласно данъчното, трудовото и социално-осигурителното законодателство, монтажа и въвеждането в експлоатация, както и печалба.

За предаването на доставените бариери и за удостоверяване датата на тяхната доставка се подписват приемно-предавателни протоколи от упълномощените представители на възложителя и изпълнителя.

Плащането на дължимите суми се извършва по посочена от изпълнителя банкова сметка в 30 (тридесет)-дневен срок след представяне на приемно-предавателен протокол, придружен от оригинал на фактура или авансово, в срок до 1 (един) работен ден след представяне от изпълнителя, съгласувано с възложителя, обезпечение за 100 % от стойността на авансовото плащане.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

I. Съгл. разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба срещу решението за откриване на процедурата се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП. Жалбата се подава до КЗК с копие до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/12/2018