Servicios - 541623-2018

08/12/2018    S237    - - Servicios - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Suecia-Estocolmo: Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes

2018/S 237-541623

Anuncio de licitación

Servicios

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Försäkringskassan
202100-5521
Stockholm
103 51
Suecia
Persona de contacto: Helen Dahlberg
Correo electrónico: helen.dahlberg@forsakringskassan.se
Código NUTS: SE

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.forsakringskassan.se

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afduwjyepb&GoTo=Docs
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afduwjyepb&GoTo=Tender
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Skötsel av växter

Número de referencia: Dnr 016595-2018
II.1.2)Código CPV principal
77310000
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Växtskötselservice med växtgaranti för växter för inomhusbruk i form av enstaka växer i kruka till mer omfattande arrangemang tex växtväggar. Leverans ska ske året om till Försäkringskassans kontor i hela landet.Ramavtalet kommer att delas upp geografiskt i områden Norr, Väst, Syd samt Gotland

Ny inköp av växter för komplettering och borttagning av växtgrupper sker till samtliga befintliga kontor kontinuerligt över året vilket kommer att kunna påverka behovet av växtskötsel.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
03120000
03451000
77300000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SE
II.2.4)Descripción del contrato:

Växtskötselservice med växtgaranti för växter för inomhusbruk i form av enstaka växer i kruka till mer omfattande arrangemang t.ex. växtväggar. Leverans ska ske året om till Försäkringskassans kontor i hela landet.

Ramavtalet kommer att delas upp geografiskt i områden Norr, Väst, Syd samt Gotland

Omfattning av uppdraget samt volym

Försäkringskassan köper in växtkötsel till sina befintliga växter på kontor runt om i landet. Volymen på antal växter med behov av växtskötsel kan fluktuera från år till år och är beroende av omstruktureringar inom myndigheten.

Den nedan angivna avtalsvolymen innebär en uppskattad volym baserad på omsättning av befintliga avtal och innebär endast ett riktvärde. Det verkliga utfallet kan bli såväl högre som lägre och några garanterade volymer lämnas inte. Inför avtalsstart kommer samtliga kontors växter att räknas och deras stitta över och antingen bytas ut eller tas bort

Under avtalstiden kan förändringar komma att ske utifrån politiska beslut, verksamhets-/organisationsförändringar m.m. som kan påverka behovet, volymerna, antalet avtalsanvändare eller leveransställen.

Beställningsvolymen under den sammanlagda avtalstiden uppskattas till cirka 6 000 000 SEK / ca 1 500 000 SEK per år.

Ny inköp av växter för komplettering och borttagning av växtgrupper sker till samtliga befintliga kontor kontinuerligt över året vilket kommer att kunna påverka behovet av växtskötsel.

Anbudets giltighetstid

Leverantören ska vara bunden av sitt anbud till och med 2019-06-30. För det fall upphandlingen blir föremål för överprövning i domstol och ovannämnda datum passeras, ska leverantören vara bunden av sitt anbud till och med det senare datum som infaller 30 dagar efter det att lagakraftvunnet avgörande av överprövningen föreligger.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/02/2019
Fin: 31/01/2023
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

2 förlängning á 12 månader

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.1)Información sobre una profesión concreta
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 14/01/2019
Hora local: 23:59
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Sueco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 30/06/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 15/01/2019
Hora local: 00:00

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Förvaltningsrätten
Stockholm
Suecia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/12/2018