Servicios - 542043-2018

08/12/2018    S237    Servicios - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Poznań: Bicicletas

2018/S 237-542043

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu
Dirección postal: ul. Matejki 59
Localidad: Poznań
Código NUTS: PL418
Código postal: 60 -770
País: Polonia
Persona de contacto: Michał Flis
Correo electrónico: zamowienia@ztm.poznan.pl
Fax: +48 618346147

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.ztm.poznan.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Uruchomienie systemu rowerów publicznych w Poznaniu oraz zarządzanie i utrzymanie tego systemu w okresie od dnia uruchomienia do dnia 31.12.2022 r.

Número de referencia: 2018/S 153-351083
II.1.2)Código CPV principal
34430000
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest uruchomienie systemu rowerów publicznych w Poznaniu oraz zarządzanie i utrzymanie tego systemu w okresie od dnia uruchomienia do dnia 31.12.2022 r., w tym:

Część I: uruchomienie, zarządzanie i utrzymanie systemu 3 generacji składającego się ze 109 stacji rowerowych i 1 200 rowerów,

Część II: uruchomienie, zarządzanie i utrzymanie systemu 4 generacji (system bezstacyjny) składającego się z 500 rowerów oraz rozbudowa systemu o 100 rowerów w każdym kolejnym roku obowiązywania umowy.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 25 097 796.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Uruchomienie, zarządzanie i utrzymanie systemu 3 generacji

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34430000
42961100
35120000
48151000
48220000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL415
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Miasto Poznań

II.2.4)Descripción del contrato:

Uruchomienie, zarządzanie i utrzymanie systemu 3 generacji składającego się ze 109 stacji rowerowych i 1 200 rowerów

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Relokacje / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Prawem opcji objęte jest:

a) Zwiększenie wielkości usługi zarządzania i utrzymania PRM w odniesieniu do okresu funkcjonowania systemu w poszczególnych latach, tj. wydłużenie okresu funkcjonowania systemu w poszczególnych latach maksymalnie o 3 miesiące, z wyjątkiem pierwszego roku funkcjonowania PRM, w którym zwiększenie może wynieść maksymalnie 1 miesiąc. Wydłużenie okresu funkcjonowania PRM może być realizowane w odniesieniu do wszystkich rowerów lub tylko części floty – jednak nie mniej niż 300 rowerów.

b) Zmiana lokalizacji stacji rowerowych lub stojaków rowerowych ponad ilość określoną w § 11 ust. 4 wzoru umowy Maksymalna liczba stacji/stojaków, dla których Zamawiający może zlecić zmianę lokalizacji ponad zakres zamówienia podstawowego to 20/300 w całym okresie obowiązywania Umowy. Wraz ze zmianą lokalizacji stacji/stojaków Wykonawca zobowiązany jest dokonać aktualizacji mających związek z tymi zmianami: na terminalu, stronie internetowej oraz w aplikacji

Regulacje dotyczące prawa opcji zawarte są w § 4 Wzoru Umowy.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Uruchomienie, zarządzanie i utrzymanie systemu 4 generacji (system bezstacyjny) składającego się z 500 rowerów oraz rozbudowa systemu o 100 rowerów w każdym kolejnym roku obowiązywania umowy

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
42961100
35120000
48151000
48220000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL415
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Miasto Poznań

II.2.4)Descripción del contrato:

Uruchomienie, zarządzanie i utrzymanie systemu 4 generacji (system bezstacyjny) składającego się z 500 rowerów oraz rozbudowa systemu o 100 rowerów w każdym kolejnym roku obowiązywania umowy

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Relokacje / Ponderación: 25
Criterio de calidad - Nombre: Rowery elektryczne / Ponderación: 15
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Prawem opcji objęte jest:

a) Zwiększenie wielkości usługi zarządzania i utrzymania PRM4G w odniesieniu do okresu funkcjonowania systemu w poszczególnych latach, tj. wydłużenie okresu funkcjonowania systemu w poszczególnych latach maksymalnie o 1 miesiąc. Wydłużenie okresu funkcjonowania PRM4G może być realizowane w odniesieniu do wszystkich rowerów lub tylko części floty – jednak nie mniej niż 300 rowerów.

b) Zwiększenie wielkości usługi zarządzania i utrzymania PRM4G w odniesieniu do liczby rowerów oraz stref postoju rowerów funkcjonujących w systemie w poszczególnych latach. Maksymalna liczba rowerów, o którą Zamawiający może zwiększyć zamówienie w ramach prawa opcji wynosi 500 w całym okresie obowiązywania umowy. W przypadku zwiększenia liczby rowerów w ramach prawa opcji zwiększeniu ulega też liczba funkcjonujących stref postoju rowerów, w ilości: 1 strefa na każde 5 rowerów, o które zwiększone zostało zamówienie podstawowe. Elementy PRM4G uruchomione w następstwie skorzystania z prawa opcji muszą być w pełni spójne z systemem PRM4G (podstawowym) zarówno pod względem funkcjonalnym jak i wizualnym.

c) Zmniejszenie wielkości usługi zarządzania i utrzymania PRM4G w odniesieniu do liczby rowerów oraz stref postoju rowerów funkcjonujących w systemie w poszczególnych latach. Zmniejszenie liczby rowerów może dotyczyć nie więcej niż o 20 % rowerów funkcjonujących w systemie w poszczególnych latach. Liczba stref postoju rowerów ulega zmniejszeniu w ilości: 1 strefa na każde 5 rowerów, o które zmniejszone zostało zamówienie podstawowe.

Regulacje dotyczące prawa opcji zawarte są w załączniku w § 4 Wzoru Umowy.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 153-351083
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Uruchomienie, zarządzanie i utrzymanie systemu 3 generacji składającego się ze 109 stacji rowerowych i 1200 rowerów

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: NB Poznań Sp. z o.o.
Número de identificación fiscal: 5252763013
Dirección postal: ul. Przasnyska 6B
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911
Código postal: 01-756
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 23 915 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 11 620 800.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación
Valor o porcentaje que se prevé subcontratar a terceros
Porcentaje: 90 %
Breve descripción de la parte del contrato que se subcontratará:

Dostarczenie oraz utrzymanie, bieżąca obsługa systemu

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 2
Denominación:

Uruchomienie, zarządzanie i utrzymanie systemu 4 generacji (system bezstacyjny) składającego się z 500 rowerów oraz rozbudowa systemu o 100 rowerów w każdym kolejnym roku obowiązywania umowy

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: NB Poznań Sp. z o.o.
Número de identificación fiscal: 5252763013
Dirección postal: ul. Przasnyska 6B
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911
Código postal: 01-756
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 28 042 200.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 13 476 996.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación
Valor o porcentaje que se prevé subcontratar a terceros
Porcentaje: 90 %
Breve descripción de la parte del contrato que se subcontratará:

Dostarczenie oraz utrzymanie, bieżąca obsługa systemu

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym

Powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach

Stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/12/2018