Servicios - 542043-2018

08/12/2018    S237

Polska-Poznań: Rowery

2018/S 237-542043

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu
Adres pocztowy: ul. Matejki 59
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL418 Poznański
Kod pocztowy: 60 -770
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Michał Flis
E-mail: zamowienia@ztm.poznan.pl
Faks: +48 618346147

Adresy internetowe:

Główny adres: www.ztm.poznan.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Uruchomienie systemu rowerów publicznych w Poznaniu oraz zarządzanie i utrzymanie tego systemu w okresie od dnia uruchomienia do dnia 31.12.2022 r.

Numer referencyjny: 2018/S 153-351083
II.1.2)Główny kod CPV
34430000 Rowery
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest uruchomienie systemu rowerów publicznych w Poznaniu oraz zarządzanie i utrzymanie tego systemu w okresie od dnia uruchomienia do dnia 31.12.2022 r., w tym:

Część I: uruchomienie, zarządzanie i utrzymanie systemu 3 generacji składającego się ze 109 stacji rowerowych i 1 200 rowerów,

Część II: uruchomienie, zarządzanie i utrzymanie systemu 4 generacji (system bezstacyjny) składającego się z 500 rowerów oraz rozbudowa systemu o 100 rowerów w każdym kolejnym roku obowiązywania umowy.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 25 097 796.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Uruchomienie, zarządzanie i utrzymanie systemu 3 generacji

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34430000 Rowery
42961100 System kontroli dostępu
35120000 Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa
48151000 Komputerowy system sterujący
48220000 Pakiety oprogramowania dla internetu i intranetu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Poznań

II.2.4)Opis zamówienia:

Uruchomienie, zarządzanie i utrzymanie systemu 3 generacji składającego się ze 109 stacji rowerowych i 1 200 rowerów

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Relokacje / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Prawem opcji objęte jest:

a) Zwiększenie wielkości usługi zarządzania i utrzymania PRM w odniesieniu do okresu funkcjonowania systemu w poszczególnych latach, tj. wydłużenie okresu funkcjonowania systemu w poszczególnych latach maksymalnie o 3 miesiące, z wyjątkiem pierwszego roku funkcjonowania PRM, w którym zwiększenie może wynieść maksymalnie 1 miesiąc. Wydłużenie okresu funkcjonowania PRM może być realizowane w odniesieniu do wszystkich rowerów lub tylko części floty – jednak nie mniej niż 300 rowerów.

b) Zmiana lokalizacji stacji rowerowych lub stojaków rowerowych ponad ilość określoną w § 11 ust. 4 wzoru umowy Maksymalna liczba stacji/stojaków, dla których Zamawiający może zlecić zmianę lokalizacji ponad zakres zamówienia podstawowego to 20/300 w całym okresie obowiązywania Umowy. Wraz ze zmianą lokalizacji stacji/stojaków Wykonawca zobowiązany jest dokonać aktualizacji mających związek z tymi zmianami: na terminalu, stronie internetowej oraz w aplikacji

Regulacje dotyczące prawa opcji zawarte są w § 4 Wzoru Umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Uruchomienie, zarządzanie i utrzymanie systemu 4 generacji (system bezstacyjny) składającego się z 500 rowerów oraz rozbudowa systemu o 100 rowerów w każdym kolejnym roku obowiązywania umowy

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42961100 System kontroli dostępu
35120000 Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa
48151000 Komputerowy system sterujący
48220000 Pakiety oprogramowania dla internetu i intranetu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Poznań

II.2.4)Opis zamówienia:

Uruchomienie, zarządzanie i utrzymanie systemu 4 generacji (system bezstacyjny) składającego się z 500 rowerów oraz rozbudowa systemu o 100 rowerów w każdym kolejnym roku obowiązywania umowy

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Relokacje / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Rowery elektryczne / Waga: 15
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Prawem opcji objęte jest:

a) Zwiększenie wielkości usługi zarządzania i utrzymania PRM4G w odniesieniu do okresu funkcjonowania systemu w poszczególnych latach, tj. wydłużenie okresu funkcjonowania systemu w poszczególnych latach maksymalnie o 1 miesiąc. Wydłużenie okresu funkcjonowania PRM4G może być realizowane w odniesieniu do wszystkich rowerów lub tylko części floty – jednak nie mniej niż 300 rowerów.

b) Zwiększenie wielkości usługi zarządzania i utrzymania PRM4G w odniesieniu do liczby rowerów oraz stref postoju rowerów funkcjonujących w systemie w poszczególnych latach. Maksymalna liczba rowerów, o którą Zamawiający może zwiększyć zamówienie w ramach prawa opcji wynosi 500 w całym okresie obowiązywania umowy. W przypadku zwiększenia liczby rowerów w ramach prawa opcji zwiększeniu ulega też liczba funkcjonujących stref postoju rowerów, w ilości: 1 strefa na każde 5 rowerów, o które zwiększone zostało zamówienie podstawowe. Elementy PRM4G uruchomione w następstwie skorzystania z prawa opcji muszą być w pełni spójne z systemem PRM4G (podstawowym) zarówno pod względem funkcjonalnym jak i wizualnym.

c) Zmniejszenie wielkości usługi zarządzania i utrzymania PRM4G w odniesieniu do liczby rowerów oraz stref postoju rowerów funkcjonujących w systemie w poszczególnych latach. Zmniejszenie liczby rowerów może dotyczyć nie więcej niż o 20 % rowerów funkcjonujących w systemie w poszczególnych latach. Liczba stref postoju rowerów ulega zmniejszeniu w ilości: 1 strefa na każde 5 rowerów, o które zmniejszone zostało zamówienie podstawowe.

Regulacje dotyczące prawa opcji zawarte są w załączniku w § 4 Wzoru Umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 153-351083
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Uruchomienie, zarządzanie i utrzymanie systemu 3 generacji składającego się ze 109 stacji rowerowych i 1200 rowerów

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
07/11/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: NB Poznań Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5252763013
Adres pocztowy: ul. Przasnyska 6B
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-756
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 23 915 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 11 620 800.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Procentowa część: 90 %
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Dostarczenie oraz utrzymanie, bieżąca obsługa systemu

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

Uruchomienie, zarządzanie i utrzymanie systemu 4 generacji (system bezstacyjny) składającego się z 500 rowerów oraz rozbudowa systemu o 100 rowerów w każdym kolejnym roku obowiązywania umowy

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
16/11/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: NB Poznań Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5252763013
Adres pocztowy: ul. Przasnyska 6B
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-756
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 28 042 200.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 13 476 996.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Procentowa część: 90 %
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Dostarczenie oraz utrzymanie, bieżąca obsługa systemu

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym

Powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach

Stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/12/2018