Suministros - 542384-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Radnevo: Partes de locomotoras o material móvil

2018/S 237-542384

Anuncio de adjudicación de contrato – sectores especiales

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
„Mini Maritsa-iztok“ EAD
833017552
ul. „Georgi Dimitrov“ No. 13
Radnevo
6260
Bulgaria
Persona de contacto: Krasimira Georgieva — ekspert „Targoviya“, otdel 2Targovski“
Teléfono: +359 41783305-3248
Correo electrónico: k-georgieva@marica-iztok.com
Fax: +359 41783363
Código NUTS: BG344

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.marica-iztok.com/

Dirección del perfil de comprador: http://www.marica-iztok.com/offers2/dostavka-na-kalodki-za-elektricheski-lokomotiv-kalaena-kompozitciia-i-tiagovi-akumulatorni-baterii-1446.html

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.6)Principal actividad
Prospección y extracción de carbón y otros combustibles sólidos

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка на калодки за електрически локомотив, калаена композиция и тягови акумулаторни батерии

Número de referencia: 46/2018
II.1.2)Código CPV principal
34631000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Доставка чрез покупка на калодки за електрически локомотив, калаена композиция и тягови акумулаторни батерии по 3 (три) обособени позиции, както следва:

1. Обособена позиция № 1 „Доставка на калодка електровозна“. Количество: 47 500 кг.

2. Обособена позиция № 2 „Доставка на калаена композиция К16 и К83“. Количество: калаена композиция К16 — 1 500 кг; калаена композиция К83 — 750 кг.

3. Обособена позиция № 3 „Доставка на тягови акумулаторни батерии“. Количество: батерия акумулаторна тягова 24V PzS 120Ah — 42 броя.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на калаена композиция К16 и К83.

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34631000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG344
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

DDP складова база на възложителя — отдел „Логистика и контрол“, град Раднево съгласно Инкотермс 2010

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка чрез покупка на калаена композиция К16 и К83 съгласно изисквания и условия, посочени в техническа спецификация на поръчката.

Количество:

— калаена композиция К16 — 1 500 кг, и

— калаена композиция К83 — 750 кг.

Доставки ще се извършват по заявка на възложителя.

Срок на изпълнение на всяка отделна заявка (доставка) — до 30 календарни дни след получаване на заявката на възложителя.

Брой заявки — не повече от 2 заявки за срока на действие на договора.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Участниците могат да подават оферти за 1, 2 или всички обособени позиции. Прогнозната стойност на поръчката по обособена позиция № 2 е 63 500,00 BGN без ДДС и е максималният финансов ресурс, осигурен от възложителя. Предложенa обща стойност, която надхвърля прогнозната стойност по обособена позиция № 2, ще бъде отстранявана като неотговаряща на предварително обявените условия на възложителя.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 115-262580
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio periódico indicativo

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 2
Denominación:

Доставка на калаена композиция К16 и К83.

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

С решение № МТ-04-4205/19.11.2018 г. на ИД на основание чл. 110, ал. 1, т. 2, предложение последно от ЗОП и протоколи и доклад от работата на комисията e прекратена обособена позиция № 2 „Доставка на калаена композиция К16 и К83“ от обществената поръчка с реф. № 46/2018 г.

Мотиви:

Единствената подадена оферта е неподходяща — не отговаря на предварително обявеното условие на възложителя, посочено в обявление за поръчка — раздел II.2) „Описание“ за обособена позиция номер 2 — точка II.2.14) „Допълнителна информация“ и в точка 1.5 на документацията за участие. Участникът е предложил цена за изпълнение на об. поз. № 2 от предмета на поръчката в размер на 99 862,50 BGN без ДДС, която стойност надхвърля предварително обявената прогнозна стойност на об. поз. № 2 в размер на 63 500,00 BGN без ДДС, посочена в обявление за поръчка и документацията за участие. Мотивите за прекратяване са подробно описани в цитирано решение, което може да бъде намерено в електронната преписка в профила на купувача.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

На обжалване подлежат актовете, действията и бездействията на възложителя, посочени в чл. 196 от ЗОП, като подаването на жалба е обвързано със сроковете по чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
„Мини Марица-изток“ ЕАД
ул. „Георги Димитров“ № 13
Раднево
6260
Bulgaria
Teléfono: +359 417833054664
Correo electrónico: marya.chanova@marica-iztok.com
Fax: +359 41783363

Dirección de internet: http://www.marica-iztok.com

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/12/2018