Suministros - 553742-2019

Submission deadline has been amended by:  39351-2020
22/11/2019    S226

Polonia-Varsovia: Servicios de impresión y servicios conexos

2019/S 226-553742

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Agencja Mienia Wojskowego
Dirección postal: ul. Nowowiejska 26A
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-911
País: Polonia
Persona de contacto: Monika Niewiadomska
Correo electrónico: dzp.bp@amw.com.pl
Fax: +48 223149900
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.amw.com.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://amw.eb2b.com.pl/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://amw.eb2b.com.pl/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina nacional o federal
I.5)Principal actividad
Otra actividad: zarządzanie mieniem Skarbu Państwa

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dzierżawa urządzeń drukujących wraz z dostawą licencji, usługi wsparcia, usługi serwisowe i dostawy materiałów eksploatacyjnych

Número de referencia: DZP-BP.7720.501.2019
II.1.2)Código CPV principal
79800000 Servicios de impresión y servicios conexos
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego u Zamawiającego „Centralnego Systemu Zarządzania Drukiem w AMW”, zwanego CSZD, poprzez:

1) dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek (17 urządzeń wielofunkcyjnych A4, 67 urządzeń wielofunkcyjnych A3, 23 drukarek A4),

2) dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń dzierżawionych,

3) serwis urządzeń dzierżawionych,

4) dostawa licencji do posiadanego przez Zamawiającego CSZD (rozbudowa systemu o 84 licencje),

5) zapewnienie wsparcia producenta i wsparcia merytorycznego dla posiadanych i nowo dostarczonych licencji CSZD (53 licencje Zamawiającego i 84 nowo dostarczone).

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79800000 Servicios de impresión y servicios conexos
79823000 Servicios de impresión y entrega
30120000 Fotocopiadoras, máquinas offset e impresoras
50310000 Mantenimiento y reparación de máquinas de oficina
30192113 Cartuchos de tinta
48773000 Paquetes de software de utilidades de impresión
72260000 Servicios relacionados con el software
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Brak głównego miejsca lub lokalizacji realizacji (brak miejsca w rubryce na wymienienie wszystkich miejscowości, szczegóły w SIWZ).

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego u Zamawiającego „Centralnego Systemu Zarządzania Drukiem w AMW”, zwanego CSZD, poprzez:

1) dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek (17 urządzeń wielofunkcyjnych A4, 67 urządzeń wielofunkcyjnych A3, 23 drukarek A4),

2) dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń dzierżawionych,

3) serwis urządzeń dzierżawionych,

4) dostawa licencji do posiadanego przez Zamawiającego CSZD (rozbudowa systemu o 84 licencje),

5) zapewnienie wsparcia producenta i wsparcia merytorycznego dla posiadanych i nowo dostarczonych licencji CSZD (53 licencje Zamawiającego i 84 nowo dostarczone).

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Skrócenie terminu dostawy / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Czas rozwiązania problemu / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Prędkość wydruku dla urządzenia wielofunkcyjnego A3 / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Zużycie energii podczas prac kopiowania dla urządzenia wielofunkcyjnego A3 / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający w SIWZ dokonał wyodrębnienia terminów obowiązywania umowy, dostawy urządzeń dzierżawionych i dostawy licencji i wsparcia producenta. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków formularza ogłoszenia nie jest możliwe przedstawienie pełnego opisu.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub wykonują należycie co najmniej dwie dostawy biurowych urządzeń drukujących wraz z obsługą serwisową, o wartości każdej z dostaw min. 1 000 000, 00 zł brutto (słownie złotych: jeden milion 00/100).

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany za spełniony, jeżeli wartość dostaw urządzeń drukujących i obsługi serwisowej na dzień złożenia oświadczenia w przedmiocie spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie odpowiadała wartości określonej w warunku.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Oświadczenia i dokumenty składane w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1) oświadczenie JEDZ;

2) zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego zasoby oraz dokumenty, które zostaną załączone do zobowiązania tego podmiotu (jeżeli dotyczy);

2) wykaz dostaw oraz dowody potwierdzające należyte wykonanie.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 8 do SIWZ "Wzór umowy"

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 31/12/2019
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 31/12/2019
Hora local: 09:15
Lugar:

Ul. Nowowiejska 26A, 00-911 Warszawa (sala przetargowa)

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

Przesłanki wykluczenia: art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp).

Oświadczenia i dokumenty składane w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:

1) oświadczenie JEDZ,

2) oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej,

3) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,

4) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec Wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

5) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

6) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 lub 6 składa dokumenty wymienione w § 7 ust.1 pkt 1 lub pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust.1 pkt 1 lub pkt 2 lit. b rozporządzenia zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 3, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

W przypadku, gdy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 1,3,4, 5, 6 dotyczących tych podmiotów. Zamawiający przewiduje zastosowanie art. 24aa ustawy Pzp. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 60 000,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy 00/100). Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy (do kwoty nie wyższej niż 1 316 617,78 zł). Termin związania ofertą - 60 dni, Tryb - przetarg nieograniczony, Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanej dalej RODO, Zamawiający informuje, że (pełna treść klauzuli ze względu na ograniczoną liczbę znaków formularza jest dostępna w SIWZ).

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587701
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587701
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587701
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
19/11/2019