Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 554504-2019

22/11/2019    S226

România-Bucureşti: Servicii de analiză de date

2019/S 226-554504

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Institutul Clinic Fundeni
Număr naţional de înregistrare: RO 4204003
Adresă: Str. Fundeni nr. 258
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 022322
Țară: România
Persoană de contact: Cristian Sabou
E-mail: achizitii@icfundeni.ro
Telefon: +40 213172194
Fax: +40 213180444
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.icfundeni.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100079726
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Instituție spitalicească
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de analiză de date privind evaluarea clinică, finanțarea inițială și recomandări pentru îmbunătățirea indicatorilor

Număr de referinţă: 4204003/2019/52310
II.1.2)Cod CPV principal
72316000 Servicii de analiză de date
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Servicii de analiza de date privind evaluarea clinica, finantarea initiala si recomandari pentru imbunatatirea indicatorilor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 619 200.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul Clinic Fundeni.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de anali za de date privind evaluarea clinica, finantarea initiala si recomandari pentru imbunatatirea indicatorilor.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Experiența similară a ofertantului / Pondere: 20
Criteriu privind calitatea - Nume: Beneficiile financiare ale spitalului / Pondere: 25
Criteriu privind calitatea - Nume: Pregătirea și experiența similară a persoanei nominalizate ca expert în finanțarea spitalelor prin metoda DRG / Pondere: 15
Criteriu privind calitatea - Nume: Pregătirea și experiența similară a persoanei nominalizate ca expert în managementul serviciilor de sănătate, manager de proiect / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 25
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

1) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Încadrarea în situatia prevazuta la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica;

2) Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Încadrarea în situatia prevazuta la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica;

3) Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Încadrarea în situatia prevazuta la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la incheierea raportului procedurii de atribuire, conf. art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Aceste documente pot fi:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii,

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare,de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,

— alte documente edificatoare, dupa caz.

Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritatile din tara in care acestia sunt rezidenti prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Certificatele trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor si a asigurarilor sociale, la momentul prezentarii acestora. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana;

4) Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 59 si art.60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va prezenta formularul DUAE completat. Aceasta cerinta va fi indeplinita de fiecare ofertant, tert sustinator, subcontractant participant la procedura de atribuire. Încadrarea în situatia prevazuta la art. 59 si la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

— comitet director, ec. Adriana Cotel, manager,

— conf. dr. Anca Colita, director medical,

— ec. Nicoleta Georgescu, dir. fin. cont.,

— as. med. Niculita Oan […] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Cifra de afaceri anuala generala. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

— Bilantul contabil pentru anul 2019, inregistrat la organele competente pentru confirmarea cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018),

— Alte documente edificatoare – operatorii economici pot prezenta si alte documente în masura în care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare si din motive justificate corespunzator, nu pot prezenta bilanturile contabile (conf. art. 175 din Legea 98/2016). Documentele se vor prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, informatiile din document trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii în ultimii 3 ani, continând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte ca ofertantul a prestat aceste servicii in ultimii 3 ani pentru a ne asigura că operatorii economici participanti la procedura dispun de capacitatea tehnică-profesională si experienta necesare pentru a executa acordul-cadru și pentru a fi protejati față de un eventual risc de nendeplinire corespunzătoare a acestuia.

Diplome de studii si calificari profesionale. Pregătirea și experiența similară a persoanei nominalizate ca expert în finanțarea spitalelor prin metoda DRG.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Ofertantul va face dovada prestarii serviciilor prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. Dovada detinerii drepturilor de autor.

Criterii minime pentru ca oferta să fie considerată conformă: studii superioare în medicină și master în managementul serviciilor de sănătate, curs în finanțare DRG realizat în țară sau în străinătate (certificat de participare sau alt act doveditor), experiență profesională de minim 5 ani în consultanță în management sanitar și servicii similare. Prin servicii similare se înțelege verificare a raportării cazurilor de acuți respectiv verificarea fizică a parametrilor de raportare din foile de observație și recomandări pentru creșterea calității datelor raportate la cazurile de acuți – DRG

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 06/01/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 06/04/2020
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 06/01/2020
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Membrii comisiei de evaluare.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Institutul Clinic Fundeni
Adresă: Șoseaua Fundeni nr. 258, sector 2
Localitate: București
Cod poștal: 022322
Țară: România
E-mail: achizitii@icfundeni.ro
Telefon: +40 213172194
Fax: +40 213180444
Adresă internet: www.icfundeni.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
19/11/2019