Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 555521-2019

22/11/2019    S226

Chequia-Praga: Servicios de formación de personal

2019/S 226-555521

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 199-483884)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Número de identificación fiscal: 00551023
Dirección postal: Na Poříčním právu 376/1
Localidad: Praha 2
Código NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Código postal: 128 01
País: Chequia
Persona de contacto: Mgr. Hana Vaculíková
Correo electrónico: hana.vaculikova@mpsv.cz
Teléfono: +420 950193344
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.mpsv.cz/cs/
Dirección del perfil de comprador: https://nen.nipez.cz/profil/MPSV

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Vzdělávání v oblasti sociální práce s osobami ohroženými ztrátou bydlení včetně problematiky dávek na bydlení

Número de referencia: VZ 25/2019
II.1.2)Código CPV principal
79632000 Servicios de formación de personal
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

CPV: 79632000-3, 80420000-4.

Předmětem plnění veřejné zakázky je vytvoření metodik pro školení pracovníků Úřadu práce ČR, pracovníků obcí a neziskového sektoru v oblasti sociální práce s osobami ohroženými ztrátou bydlení, včetně problematiky dávek na bydlení. Zároveň bude vybraný dodavatel toto školení rovněž realizovat. V rámci zakázky bude úspěšně proškoleno minimálně 500 pracovníků Úřadu práce ČR, obcí a neziskového sektoru, jejichž agendou je podpora osob ohrožených ztrátou bydlení. Školení bude probíhat prezenční a distanční formou (e-learning) v rozsahu: 24 hodin prezenční formy a 20 hodin distanční formy, tj. celkem 44 hodin školení na jednoho účastníka. Cílem školení bude představit metody práce s klienty ohroženými ztrátou bydlení, předat komplexní poznatky a vědomosti o profesionální práci s těmito klienty.

Přesná specifikace předmětu plnění je uvedena ve Smlouvě, která je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
18/11/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 199-483884

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
En lugar de:
Fecha: 19/11/2019
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 30/12/2019
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Podmínky pro otevírání nabídek
En lugar de:
Fecha: 19/11/2019
Hora local: 10:01
Léase:
Fecha: 30/12/2019
Hora local: 10:01
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Odůvodnění prodloužení lhůty pro podání nabídek je uvedeno v dokumentu Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1 ze dne 18.11.2019, jež je uveřejněn na profilu zadavatele.

Zadavatel Vysvětlením a změnou zadávací dokumentace č. 1 ze dne 18.11.2019 upravil přílohu č. 1 Nabídkového formuláře a ustanovení čl. 3.4 Smlouvy.