Servicios - 555547-2019

22/11/2019    S226

België-Brussel: Afstandsbedieningsuitrusting

2019/S 226-555547

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 207-505116)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Expertise Elektromechanica, Verkeerskunde en Telematica
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_17471
Postadres: Koning Albert II-laan 20, bus 4
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: els.vandenheede@mow.vlaanderen.be
Telefoon: +32 92762774
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.wegenenverkeer.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=356752

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Centraal bewakings- en bedieningssysteem voor winterdienst gebonden toepassingen

Referentienummer: AWV VK-MDM/19C01-F02_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38820000 Afstandsbedieningsuitrusting
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Centraal bewakings- en bedieningssysteem voor winterdienst gebonden toepassingen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/11/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 207-505116

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 28/11/2019
Plaatselijke tijd: 09:45
Te lezen:
Datum: 05/12/2019
Plaatselijke tijd: 09:45
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 28/11/2019
Plaatselijke tijd: 09:45
Te lezen:
Datum: 05/12/2019
Plaatselijke tijd: 09:45
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Zie document 'wijzigingsbericht 1'.