Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 557203-2019

25/11/2019    S227

Hungría-Budapest: Servicios de estudios

2019/S 227-557203

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap
Número de identificación fiscal: EKRSZ_32140183
Dirección postal: Kunigunda útja 64.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU11 Budapest
Código postal: 1037
País: Hungría
Persona de contacto: Közbeszerzés Közbeszerzés
Correo electrónico: kozbeszerzes@mtva.hu
Teléfono: +36 13533200
Fax: +36 14280209
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.mtva.hu
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001454932019/reszletek
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001454932019/reszletek
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Nézettségmérés és adatbázis szolgáltatás

Número de referencia: EKR001454932019
II.1.2)Código CPV principal
79311000 Servicios de estudios
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Keretmegállapodás nézettségmérési és adatbázis szolgáltatás tárgyban

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72320000 Servicios relacionados con bases de datos
79311000 Servicios de estudios
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU110 Budapest
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

II.2.4)Descripción del contrato:

A közbeszerzés tárgya: műszeres televíziós nézettségmérési szolgáltatás (adatbázis és mérési eredmények) biztosítása 12 hónapra nyújtott szolgáltatás teljesítéséig, az alábbiak szerint.

Ajánlatkérő (AK) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 136. § (3) bekezdése alapján a törvényben meghatározott forrásaiból köteles a közszolgálati médiaszolgáltató (Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.) tevékenységét, feladatainak ellátását támogatni. Előbbi támogatási feladata alapján AK köteles elősegíteni a közszolgálati médiaszolgáltatónak az Mttv. 100/A. § (1) bekezdésében, valamint 100/B. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségét, amely alapján a közszolgálati médiaszolgáltató köteles évente stratégiai tervet készíteni, illetve a szolgáltatásainak közszolgálati jellegét és értékét, médiapiac sokszínűségére gyakorolt hatását megvizsgálni, amelynek részét képezi a közszolgálati médiaszolgáltatás nézettségi és egyéb médiafogyasztási adatainak elemzése is. Az együttműködési megállapodás alapján AK folyamatosan beszerzi, és a közszolgálati médiaszolgáltató rendelkezésére bocsátja a közszolgálati médiaszolgáltatás programjainak nézettségére vonatkozó adatokat és adatbázisokat, valamint az ezek feldolgozásához szükséges szoftver(eke)t abból a célból, hogy a közszolgálati médiaszolgáltató az Mttv-ben rögzített előbbi feladatait hatékonyan és gazdaságosan elláthassa. Előbbiek alapján AK a nyertes ajánlattevő (AT) által szolgáltatott nézettségmérési adatok, adatbázis és mérési eredmények megismerését és használatát biztosítja a közszolgálati médiaszolgáltató részére. AT-k az ajánlatukat – különösen az ajánlati ár meghatározása tekintetében – az előbbi körülményekre tekintettel kötelesek összeállítani.

A nyertes AT feladata a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap által támogatott közszolgálati médiaszolgáltató műsorszolgáltatásai (M1, M2, M4, M5, a Duna és Duna World vagy ezen csatornák későbbi utódai) tekintetében, a magyarországi televíziós háztartásokban lakó 4 éven felüli népesség televízió nézésének legalább 1120 háztartásból álló panel mintán történő műszeres mérése automatikus műsorrögzítési rendszerrel, az egyes háztartásokban működő valamennyi televízió készüléken, a sugárzási platformtól függetlenül, valamint ilyen irányú mérések adatainak gyűjtése olyan produkciós szoftver segítségével, amely automatikusan állítja elő az adatokat, illetőleg biztosítja, hogy az adatok visszamenőlegesen is elérhetőek legyenek, ezen adatokból adatbázis készítése, annak kezelése, feldolgozása és karbantartása, valamint biztosítása AK, valamint általa a közszolgálati médiaszolgáltató részére. AK elvárása, hogy a napi produkcióba kerülő háztartások száma minden esetben legalább 1 008 háztartás legyen (a minimálisan 1120 háztartásból álló teljes panelmintából).

A nyertes AT percenkénti nézettségi adatok gyűjtésére köteles a nap 24 órájában, az év minden napján, illetőleg az adatfelvételt következő munkanapokon köteles az előző napi mérés eredményeit összegező online adatszolgáltatásra.

A szolgáltatás nyújtása során biztosítani kell AK döntési lehetőségét arra vonatkozóan, hogy hozzájárul-e a méréssel érintett csatornák nézettségi adatainak nyilvánosságra hozatalához. AK az előbbieknek megfelelő adatbázis adatait 2020.03.01. napjától kezdődően kéri rögzíteni, függetlenül a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási keretmegállapodás megkötésének időpontjától. Nyertes AT-nek biztosítania kell, hogy a vállalkozási keretmegállapodás megkötésének időpontját megelőző nézettségmérési adatok utólagos rögzítése technikailag kivitelezhető. A kötendő szerződés összesen 12 havi nézettségmérési adat beszerzésére irányul.

Nyertes AT-nek a szerződés időtartama alatt legalább egy alkalommal koincidencia vizsgálatot kell lefolytatnia, amely a panel háztartások 40 %-ára terjed ki.

További információ közbeszerzési dokumentumokban.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az olyan gazdasági szereplő (GSZ), akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Az eljárásból kizárásra kerül az az AT, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1)]

A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az AT, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő GSZ nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. [Kbt. 64. §]

Igazolási mód:

AT-nek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) szerint, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös AT-k képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) szerint, a közös AT-k a Korm. rendelet 3. § (5) szerint kötelesek az EEKD-t benyújtani.

Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további AT-(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő (AK) felhívása alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8., 10. és 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

AK nem kéri az érintett AT-(k)től a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha AK a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az AK az igazolások hitelességét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybevételével be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót [Kbt. 67. § (4)]. A „Kbt. 67. § (4) bek” megnevezésű nyilatkozat-űrlap tekintetében AK felhívja a figyelmet, hogy a jelen eljárásban alkalmazott kizáró okok megjelölésével („Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése”) a nyilatkozatokat az AT-nek ki kell egészítenie, enélkül a nyilatkozatokban foglaltak nem megfelelőek.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)].

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Az ajánlattevőnek (AT) az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1.§ (1) bekezdésének megfelelően, a Kr. II. Fejezetében (5. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak (EEKD) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlap benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az ajánlatkérő az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását (elegendő az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozatot kitölteni).

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a Kr. 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Kr. IV. Fejezetében (19. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy megfelel(nek) az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek.

Az ajánlatkérő nem kér részletes igazolásokat, ha a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően hozzáfér a Kr. IV. Fejezetben nem említett alkalmasságot igazoló adatbázisokhoz és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.

A Kr. szerinti - az Ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására történő - részletes igazolás módja:

P1) AT-nek az ajánlati feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, közbeszerzés tárgyából (műszeres televíziós nézettségmérés, és az erre alapuló adatbázis szolgáltatás) származó áfa nélkül számított árbevételéről szóló - adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt - nyilatkozat, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak

Ha AT a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról. [Kr. 19. § (3)].

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrizheti.

Az alk. követelményekre vonatkozó közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, amíg az igazolásokban foglalt tény, adat tartalma valós [Kr. 1.§(7)]

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Alkalmatlan az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból, ha

P1) nem rendelkezik az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében legalább nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) 170 000 000 HUF, a közbeszerzés tárgya szerinti (műszeres televíziós nézettségmérés, és az erre alapuló adatbázis szolgáltatásból származó) árbevétellel, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. [Kbt. 65. § (1) a), Kr. 19. § (1) bek. c) pont]

A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetőleg az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Utóbbi esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, azzal, hogy az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. [Kbt. 65. § (6)-(8)]

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Az ajánlattevőnek (AT) az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1.§ (1) bek.-nek megfelelően, a Kr. II. Fejezetében (5.§) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak (EEKD) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlap benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az AK az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását (elegendő az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozatot kitölteni).

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további AT(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő (AK) felhívása alapján a Kr. 1.§ (2) bek.-nek megfelelően, a Kr. IV. fej-ben (21-22.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek [Kbt. 69. § (4), alkalmazható ettől eltérően a Kbt. 69. § (7) is].

AK nem kéri az érintett AT(k)től a Kr. IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az AK a Kbt. 69.§ (11) bek-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a IV. Fejezetben nem említett, a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.

Nem Mo-on letelepedett gazdasági szereplők esetén az AK az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

A Kr. szerinti - az AK Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására történő - részletes igazolás módja:

M1) Az AT alkalmassága igazolható az AF feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti (műszeres televíziós nézettségmérésre, és az erre alapuló adatbázis szolgáltatásra irányuló) referenciáinak ismertetésével, megjelölve a szerződést kötő másik felet (és az információt adó személy nevét/elérhetőségét); a referencia tárgyát és mennyiségét (különösen: mérési gyakoriság, mintanagyság, olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont (év/hó/nap bontásban)), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [Kr. 21. § (3) a)]

M2) A teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség (műszeres nézettségméréshez és adatfeldolgozáshoz szükséges komplex rendszer) leírásával olyan részletességgel, amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható. [Kr. 21. § (3) i) pont]

A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással vagy - amennyiben a szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 5. § (1) a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, ill. nem magyarországi szervezetek esetén nem a 2014/24/EU irányelv szerinti ajánlatkérő - AT/alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással is kell igazolni. [Kr. 22.§ (1)-(2)]

Az alkalmassági követelményre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [Kr. 1.§ (7)].

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból ha:

M1) az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) összességében nem rendelkezik, a közbeszerzés tárgya szerinti műszeres televíziós nézettségmérésre, és az erre alapuló adatbázis szolgáltatásra irányuló olyan referenciával (referenciákkal), amely(ek)

— percenkénti nézettségi adatok gyűjtésére irányultak a nap 24 órájában, legalább 840 háztartásból álló teljes panel mintán és ezen belül a napi produkcióba kerülő háztartások száma minden esetben legalább 756 háztartás,

— legalább egymást követő 9 hónap folyamatos (megszakítás nélküli) időtartamot foglalt magában.

M2) ha nem rendelkezik a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges megfelelő műszeres nézettségméréshez és adatfeldolgozáshoz szükséges komplex rendszerrel, az alábbiak szerint:

— a kiválasztott háztartásokba telepítendő műszer,

— ajánlatkérőnél telepítendő adatfeldolgozó, és az adatlekérdezést lehetővé tevő szoftverek,

— a rendszer működését biztosító hardware és hálózati eszközök,

— automatikus műsorrögzítési rendszer,

— olyan produkciós szoftver, amely automatikusan állítja elő az adatokat, illetőleg biztosítja, hogy az adatok visszamenőlegesen is elérhetőek legyenek,

— teljes nézettségi, műsorcím és reklámfilm adatbázis előállításához szükséges háttérrendszer és biztonsági rendszer.

Az M1) alkalmassági követelményhez kapcsolódva AK közli, hogy a bemutatott referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három éven (36 hónapon) belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja (szállítás befejezése) erre az időszakra esik, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) a) pontjában foglaltakra. Előbbiekkel összhangban Ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának napjától számítva legfeljebb hat éven belül megkezdett és három éven belül befejezett teljesítéseket veszi figyelembe.

A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 65. § (6)-(7)]

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Teljesítés igazolása Kbt. 135.§ (1) szerint.

Ajánlatkérő az ellenértéket a teljesítést követően havonta utólag, a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében, a 2013. évi V. tv. (Ptk) 6:130. § (1)-(2) bek. szerint, a számla kézhezvételének napját követő 30 napos fizetési határidővel, átutalással történik.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF

Követelések esetleges beszámítása Kbt. 135.§ (6) bekezdése szerint.

Fizetési késedelem esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § (1) bekezdései szerinti késedelmi kamatok és a 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalányok érvényesek.

Szerződést megerősítő biztosítékok: késedelmi/hibás teljesítési kötbér: 150 000 Ft/nap, de legfeljebb a teljes vállalkozói díj 5 %-a, meghiúsulási kötbér: a szerződés hátralévő időtartamára vonatkozó teljes vállalkozói díj 5 %-a (elállás vagy felmondás esetén)

Részletes feltételek közbeszerzési dokumentumokban.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 20/12/2019
Hora local: 08:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Húngaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 1 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 20/12/2019
Hora local: 10:00
Lugar:
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdése és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.

Az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, két órával később kezdi meg [424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2)]

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

1) Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes szabályok a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (http://nekszt.hu) látja el. Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas és http://nekszt.hu/tamogatas/ címeken.

2) Közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben érhetők el a „Közbeszerzési dokumentáció / További közbeszerzési dokumentumok” menüpont alatt, Ajánlatkérő (AK) ezen a felületen tart kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel/ajánlattevőkkel (AT)

Az ajánlatot (annak részeként a felhívás és a KD által előírt nyilatkozatokat) az EKR-en keresztül kell benyújtani elektronikus formában (amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre, ott a nyilatkozatot ezen űrlap használata mellett kell benyújtani)

3) Ajánlathoz csatolni kell

— felolvasólapot az összesített ajánlati árral (nettó HUF)

— az összesített ajánlati árat alátámasztó részletes árajánlatot (KD-ben foglaltak szerint)

— a Kbt. 66.§(2) és 66.§(6), adott esetben 65.§(7) bekezdések szerinti nyilatkozatokat

— közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodást

EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös AT-k/kapacitás nyújtók képviseletében az AT teszi meg (a más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott felel azért, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak/adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös AT-k Kbt. 35. § (6) szerinti egyetemleges felelősségét)

— AT (alvállalkozó/kapacitás nyújtó) aláírási címpéldányát/ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját

— amennyiben az ingyenes elektronikus adatbázisból AK számára nem elérhető: cégkivonatát vagy annak elérhetőségét (URL)/adott esetben változásbejegyzés iratait, vagy nemleges nyilatkozatot

4) AK az eljárásban való részvételt 1 000 000 Ft összegű ajánlati biztosíték adásához köti, amit az ajánlattételi határidőig kell rendelkezésre bocsátani a Kbt. 54.§ szerint (közös ajánlattételi esetén ajánlati biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátani) [Kbt. 35.§(5)]

Befizetés helye: 1037 Budapest, Kunigunda u. 64., Pénztár.

AK fizetési számlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11794008-20541884-00000000.

Befizetés igazolásának módja: befizetés/átutalás igazolása vagy igényérvényesítést lehetővé tevő pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia-okirat vagy készfizető kezességet biztosító okirat, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény azzal, hogy az olyan nyilatkozatot, amely közvetlenül követelés érvényesítésének alapjául szolgál, azt úgy kell benyújtani, hogy elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek [424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § (4)]

5) Kiegészítés a II.1.6) ponthoz: Tekintettel a beszerezni kívánt szolgáltatások egységességére és egymásra épülésére (műszeres nézettségmérésen alapuló elemzések és adatbázis) a részajánlattétel biztosítása a gazdasági észszerűséggel nem összeegyeztethető [Kbt. 61. § (4)]

6) Kiegészítés II.2.5) ponthoz: AK jelen eljárásban a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza, mivel az AK igényeinek a II.2.4) pontban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő eszköz és szolgáltatás felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja [Kbt. 76. § (5)]

További információk a VI.4.3) pontban, részletes információk a KD-ban.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1) Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint

2) A jelen eljárás eredményeként megkötött keretmegállapodás alapján a beszerzés megvalósítására a Kbt. 105. § (1) bek. a) pontja alapján kerül sor. Ennek során a keretmegállapodásban részes ajánlattevőket ajánlattételi, illetve szerződéskötési kötelezettség terheli. [Kbt. 104. § (3)]

3) Kiegészítő tájékoztatás nyújtása a Kbt. 56.§ szerint, kizárólag az EKR-en keresztül

4) Hiánypótlás és felvilágosítás kérés a Kbt. 71.§ szerint azzal, hogy Ajánlatkérő jelen eljárás tekintetében alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését

5) Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az AT-k műszaki és szakmai alkalmassági feltételeit/igazolását, a III.1.3) pontjai tekintetében [321/2015.(X. 30.) Kr. 30.§(4)]

6) Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44.§ szerint

7) AK a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé és kötelezővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását [Kbt. 35.§(8)]

8) AK jelen eljárás tekintetében nem alkalmazza a Kbt. 75.§(2) e) pontja szerinti eredménytelenségi okot [Kbt. 75.§(6)]

9) Valamennyi időpont/határidő tekintetében a közép-európai idő (CET) szerinti időpontok irányadók.

10) Az AF-ben és KD-ban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., a Ptk. és a 424/2017. (XII. 19.) Kr. előírásai, valamint a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni.

11) AK által az eljárás lefolytatásával megbízott FAKSZ-ok: dr. Daczuk Balázs (00313) és dr. Illényi Péter Tamás (00316) (elérhetőségi adatok a KD-ban)

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
20/11/2019