Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 557441-2019

Submission deadline has been amended by:  49493-2020
25/11/2019    S227

Polonia-Białystok: Servicios de programación de software de aplicación

2019/S 227-557441

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Dirección postal: ul. Elewatorska 6
Localidad: Białystok
Código NUTS: PL84 Podlaskie
Código postal: 15-620
País: Polonia
Persona de contacto: Małgorzata Tomkiel
Correo electrónico: przetargi@pzdw.wrotapodlasia.pl
Teléfono: +48 856767139
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Nombre oficial: Dotyczy próbki: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Dirección postal: ul. Elewatorska 6, sekretariat – pok. nr 110
Localidad: Białystok
Código postal: 15-620
País: Polonia
Persona de contacto: Małgorzata Tomkiel
Teléfono: +48 856767160
Correo electrónico: przetargi@pzdw.wrotapodlasia.pl
Fax: +48 856767153
Código NUTS: PL84 Podlaskie
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
La comunicación electrónica exige que se utilicen herramientas y dispositivos no disponibles de forma general. Es posible acceder de forma libre, directa, completa y gratuita a estas herramientas y dispositivos, en: https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: administracja samorządowa
I.5)Principal actividad
Otra actividad: zarządzanie drogami wojewódzkimi

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Elektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

II.1.2)Código CPV principal
72212000 Servicios de programación de software de aplicación
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Elektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72268000 Servicios de suministro de software
72263000 Servicios de implementación de software
72265000 Servicios de configuración de software
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
48800000 Sistemas y servidores de información
48820000 Servidores
30234500 Soportes de memoria
79632000 Servicios de formación de personal
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL84 Podlaskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Elektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

„Elektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku” dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

W tej sekcji zostały wpisane:

1. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy.

2. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

I. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji):

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego;

2) informacji banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający może żądać następujących dokumentów:

1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (pełna treść pkt 1) ze względu na ograniczoną ilość znaków dostępna w SIWZ). (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego).

2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia nie zbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego).

3) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego).

II. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane usługi, dostawy okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp, wymagań określonych przez Zamawiającego, Zamawiający może żądać następujących dokumentów, o których mowa w § 13. ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, poz. 1126:

a) opisów, w formie kart katalogowych producentów oferowanego przedmiotu zamówienia wymienionych z punktach 1 (1.1–1.10), 2 (2.1–2.2) oraz 3 (3.1–3.4) formularza cenowego (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego).

III. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (brak podstaw do wykluczenia):

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, należy przedłożyć dokumenty określone w § 5 pkt 1, 4, 5, 6, 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest:

1) wykazanie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 6 000 000 PLN;

2) wykazanie posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 6 000 000 PLN.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zdolności technicznej lub zawodowej:

a) minimalne warunki dotyczące doświadczenia zawodowego:

Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

i. co najmniej 1 usługi polegającej na wdrożeniu oraz zasileniu danymi z wykonanej fotorejestracji pasa drogowego oraz skaningu mobilnego (laserowego) oprogramowania dedykowanego do zarządzania infrastrukturą drogową, przy czym łączna wartość tych usług nie może byś mniejsza niż 100 000 PLN brutto; i

ii. co najmniej 3 usług polegających na świadczeniu opieki technicznej nad systemem do zarządzania infrastrukturą drogową, przy czym łączna wartość tych usług nie może być mniejsza niż 400 000 PLN brutto, i

iii. co najmniej 3 usług polegających na pozyskaniu danych ewidencji dróg z fotorejestracji pasa drogowego oraz skaningu mobilnego (laserowego) i zasileniu danymi oprogramowania dedykowanego do zarządzania infrastrukturą drogową dla sieci dróg minimum 100 km każda, przy czym łączna wartość tych usług nie może być mniejsza niż 400 000 PLN brutto;

b) minimalne warunki dotyczące sprzętu:

Wykonawca wykaże dysponowanie:

i. co najmniej 1 urządzeniem, które będzie wykorzystywał w wykonywaniu zamówienia, do skaningu laserowego pasa drogowego, który umożliwia pozyskanie chmury punktów, w korytarzu o promieniu minimum 20 m oraz który współpracuje z kamerami fotorejestracji, odbiornikiem RTK, odometrem oraz jednostką inercyjną IMU;

c) minimalne warunki dotyczące osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami:

i. kierownik projektu – minimum 1 osoba;

ii. koordynator projektu (zastępca kierownika projektu) – minimum 1 osoba;

iii. administrator serwera baz danych – minimum 1 osoba;

iv. specjalista ds. relacyjnej bazy danych – minimum 1 osoba;

v. specjalista ds. geodezji – minimum 1 osoba;

vi. projektant / programista – minimum 1 osoba;

vii. specjalista ds. szkoleń – minimum 1 osoba;

viii. specjalista ds. systemowych – minimum 3 osoby;

ix. specjalista ds. drogowych – minimum 1 osoba;

x. specjalista ds. ochrony danych osobowych – minimum 1 osoba.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Warunki realizacji umowy i ewentualnych zmian umowy określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 03/01/2020
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 03/01/2020
Hora local: 10:00
Lugar:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, tj.: w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, POLSKA, sala konferencyjna – pok. nr 213.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie Załącznika – próbki nastąpi zgodnie z zapisami SIWZ – Istotne warunki zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).

2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

1) (C) Cena – 60 %;

2) (F) Funkcjonalność oferowanego rozwiązania (próbka) – 16 %;

3) (GS) Okres gwarancji na system – 10 %;

4) (GU) Okres gwarancji na urządzenia – 10 %;

5) (DSG) Doświadczenie specjalisty ds. drogowych – 4 %.

3. Dotyczy sekcji IV.2.6: Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

4. Zamawiający, zgodnie z art. 10c ust. 1 pkt 4 Pzp, odstąpił od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu części oferty, tj. wymaga przedstawienia próbki, której nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Próbkę stanowiącą załącznik do oferty, w postaci komputera wraz z próbką oferowanej usługi należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, w siedzibie Zamawiającego tj.: w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, POLSKA, sekretariat – pok. nr 110 w terminie określonym w SIWZ – Istotne warunki zamówienia.

5. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

6. Faktury będą płatne w terminie do 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu.

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

9. Szczegółowe zasady komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcami oraz opis sposobu przygotowania i złożenia ofert zostały opisane w SIWZ – Istotne warunki zamówienia.

10. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

11. Zamawiający zgodnie z art. 24aa. ust. 1 ustawy Pzp, w niniejszym postępowaniu, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

12. Ze względu na ograniczoną ilość znaków szczegółowe wymagania dotyczące kryteriów kwalifikacji, kryteriów udzielenia zamówienia oraz oświadczenia i dokumenty jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zostały określone w SIWZ – Istotne warunki zamówienia.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Urzędu Zamówień
Dirección postal: ul. Postępu 17 A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Prezes Urzędu Zamówień
Dirección postal: ul. Postępu 17 A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp;

2) w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się:

3) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się:

4) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Informowanie o niezgodnej z przepisami ustawy czynności:

1) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp;

2) w przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności;

3) na czynności, o których mowa w art. 181 ust. 2 ustawy Pzp, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art.180 ust. 2 ustawy Pzp.

6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Środki ochrony prawnej reguluje dział VI ustawy.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17 A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
20/11/2019