Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicios - 560529-2019

26/11/2019    S228

Polonia-Łódź: Servicios de administración, reparación y mantenimiento de parque de vehículos

2019/S 228-560529

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 195-474259)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu
Dirección postal: ul. Piotrkowska 173
Localidad: Łódź
Código NUTS: PL711 Miasto Łódź
Código postal: 90-447
País: Polonia
Persona de contacto: Renata Woźniak
Correo electrónico: zamowienia@zdit.uml.lodz.pl
Teléfono: +48 422726435
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.zdit.uml.lodz.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Wykonanie usługi polegającej na uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu o nazwie Łódzki Rower Publiczny (ŁRP)

Número de referencia: ZDiT-DZ.2620.45.2019
II.1.2)Código CPV principal
50111000 Servicios de administración, reparación y mantenimiento de parque de vehículos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu o nazwie Łódzki Rower Publiczny (ŁRP) w taki sposób, aby każdy uprawniony użytkownik mógł wypożyczyć rower według taryfy zatwierdzonej przez Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia – tom II SIWZ oraz w Formularzu aktu umowy – tom III SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/11/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 195-474259

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.3
Localización del texto que se va a modificar: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
En lugar de:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, które w oparciu o art. 26 ust. 1 Ustawy zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego ofertę najwyżej oceniono – na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualne na dzień ich złożenia.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów (art. 25 ust 1 pkt 1 Ustawy):

2.1. wykazu usług wykonanych/wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich

3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

W przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wzór formularza zawierający wykaz usług zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3. SIWZ.

2.2. dowodów, o których mowa powyżej. Dowodami są:

a) referencje,

b) inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były lub są wykonywane,

c) oświadczenie wykonawcy – jeśli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów.

3. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków kryteria kwalifikacji oraz oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw wykluczenia zostały określone w dokumentach zamówienia – tom I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców, zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego. Szczegółowe informacje nt. warunków udziału oraz podstaw wykluczenia i wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajdują się m.in. w pkt 6 i 7 tomu I SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

1.1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje należycie co najmniej 1 zamówienie polegające na zarządzaniu publicznym systemem wypożyczalni rowerów.

1.2. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał (zakończył) co najmniej 1 zamówienie polegające na dostarczeniu i uruchomieniu systemów publicznych wypożyczalni rowerów o łącznej wielkości nie mniejszej niż 500 rowerów.

2. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków dodatkowe informacje dot. spełniania postawionych warunków udziału w postępowaniu zostały określone w dokumentach zamówienia – tom I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców, zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego. Szczegółowe informacje nt. warunków udziału w postępowaniu znajdują się w pkt 6.3. tomu I SIWZ.

Léase:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, które w oparciu o art. 26 ust. 1 ustawy zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego ofertę najwyżej oceniono – na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualne na dzień ich złożenia.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów (art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy):

2.1. wykazu usług wykonanych/wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

W przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wzór formularza zawierający wykaz usług zostanie przesłany Wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3. SIWZ;

2.2. dowodów, o których mowa powyżej. Dowodami są:

a) referencje;

b) inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były lub są wykonywane;

c) oświadczenie Wykonawcy – jeśli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów.

3. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków kryteria kwalifikacji oraz oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw wykluczenia, zostały określone w dokumentach zamówienia – tom I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców, zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego. Szczegółowe informacje nt. warunków udziału oraz podstaw wykluczenia i wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajdują się m.in. w pkt 6 i 7 tomu I SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

1.1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie 1 zamówienie polegające na zarządzaniu systemem publicznych wypożyczalni rowerów albo wypożyczalni skuterów;

1.2. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył):

a) w ramach co najmniej 1 zamówienia – maksymalnie w ramach 7 zamówień usługi polegające na dostarczeniu i uruchomieniu systemów publicznych wypożyczalni rowerów o łącznej wielkości nie mniejszej niż 500 sztuk rowerów, z czego przynajmniej 1 zamówienie obejmowało dostarczenie i uruchomienie co najmniej 200 sztuk rowerów;

lub

b) w ramach co najmniej 1 zamówienia – maksymalnie w ramach 7 zamówień usługi polegające na dostarczeniu i uruchomieniu systemów publicznych wypożyczalni skuterów o łącznej wielkości nie mniejszej niż 500 sztuk skuterów, z czego przynajmniej 1 zamówienie obejmowało dostarczenie i uruchomienie co najmniej 200 sztuk skuterów.

2. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków dodatkowe informacje dot. spełniania postawionych warunków udziału w postępowaniu zostały określone w dokumentach zamówienia – tom I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców, zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego. Szczegółowe informacje nt. warunków udziału w postępowaniu znajdują się w pkt 6.3. tomu I SIWZ.

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 22/11/2019
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 09/12/2019
Hora local: 12:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 22/11/2019
Hora local: 13:00
Léase:
Fecha: 09/12/2019
Hora local: 13:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: