Servicios - 560640-2019

26/11/2019    S228

Finlandia-Turku: Servicios de búsqueda de trabajo

2019/S 228-560640

Servicios sociales y otros servicios específicos – contratos públicos

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Número de identificación fiscal: 2296962-1
Dirección postal: Itsenäisyydenaukio 2
Localidad: Turku
Código NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi
Código postal: 20800
País: Finlandia
Persona de contacto: Sari Säippä
Correo electrónico: sari.saippa@ely-keskus.fi
Teléfono: +358 295022674
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.ely-keskus.fi
Dirección del perfil de comprador: http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=262078&tpk=aa164d3e-e707-4d17-95f4-6f6ff7b56655
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=262078&tpk=aa164d3e-e707-4d17-95f4-6f6ff7b56655
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Henkilökohtainen työnhakuneuvonta

Número de referencia: VARELY/4612/2019
II.1.2)Código CPV principal
79611000 Servicios de búsqueda de trabajo
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Henkilökohtaisen työnhakuneuvonnan tavoitteena on tarjota TE-toimiston henkilöasiakkaille tukea ja neuvontaa yksilöllisenä palveluna matalalla kynnyksellä. Neuvontapalvelu opastaa asiakkaita TE-toimistossa asioimisessa ja sähköisten työnhaun kanavien käytössä. Palvelu hankitaan ensisijaisesti TE-toimiston Turun toimipaikkaan, jonne pysyvä, 4 palveluneuvojan resurssi, pääasiallisesti sijoitetaan. Palvelu on kiinteä osa toimipaikan päivittäistä asiakaspalvelua. Henkilökohtaista työnhakuneuvontaa voidaan tarjota myös muualla Varsinais-Suomessa 1-4 palveluneuvojan lisäresurssilla erikseen sovittuina ajankohtina ja tiloissa. Palveluntuottajalle varataan kohtuullinen aika lisäresurssien organisoimiseksi. Myös pysyvä resurssi, tai sen osia, voidaan lyhytkestoisesti sijoittaa muualle kuin Turun toimipaikkaan. Hankinnan kokonaisarvossa huomioitu resurssi on 4+(1-4) palveluneuvojaa (ks. kohta II.1.5) ajalle 12 kk+(3x12kk). Hankinta voi toteutua myös vain pysyvällä resurssilla.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 2 500 000.00 EUR
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Varsinais-Suomen TE-toimiston Turun toimipaikka

II.2.4)Descripción del contrato:

Palvelussa asiakkaat saavat opastusta, neuvontaa ja tietoa seuraavissa:

- TE-toimistossa asioiminen, ml. työnhaun käynnistäminen

- Sähköinen asiointi, erityisesti TE-palvelut-verkkosivut, Oma Asiointi ja Työmarkkinatori

- työmarkkinat, työvoiman kysyntä.

Palvelussa asiakkaita ohjataan ja tuetaan hakeutumisessa seuraaviin:

- avoimet työpaikat ja työnhaku, esim. työnhakuasiakirjojen laatiminen

- koulutusmahdollisuudet ja muut osaamisen kehittämismuodot

- työllistymistä edistävät palvelut mm. TE-toimiston valmennuspalvelut

- muut työllistymistä tukevat palvelut esim. yrityspalvelut tai sidosryhmien palvelut. Pääsääntöisesti palvelu tarjotaan päivystysluonteisesti itsepalvelualueella. Tarvittaessa yllä kuvattua ohjausta tarjotaan myös henkilökohtaisena palveluna asiakkaan tilanteeseen räätälöiden. Palvelu ei sisällä asiakaspalvelua, joka edellyttää viranomaisroolia tai Ura-tietojärjestelmää. Näissä tilanteissa asiakas ohjataan asioimaan TE-toimiston asiantuntijalle.

II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato o del acuerdo marco
Comienzo: 01/02/2020
Fin: 31/01/2021
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

TE-toimiston kanssa sopien voidaan osana työnhakuneuvontaa järjestää myös info-/teematilaisuuksia työnhausta, palveluista tms. Tilaisuuksien sisältö, kesto yms. yksityiskohdat sovitaan TE-toimiston kanssa. Myyjän edellytetään sitoutuvan palvelun kehittämiseen koko sopimuskauden ajan yhteistyössä TE-toimiston ja/tai muun työllistymispalveluja hoitavan toimijan (esim. kokeilukunta) kanssa.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Löytyvät tarjouspyynnöstä ja sen liitteistä.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre el acuerdo marco
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
IV.1.10)Identificación de las normas nacionales aplicables al procedimiento:
IV.1.11)Características principales del procedimiento de adjudicación:
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación / Plazo para la recepción de manifestaciones de interés
Fecha: 31/12/2019
Hora local: 12:00
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Finés

Apartado VI: Información complementaria

VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

Palvelun hinta:

Palvelulle tulee määritellä 1 palveluneuvojan työpäivän hinta. Päivän kesto on 7 tuntia. Pääsääntöisesti henkilökohtaista työnhakuneuvontaa tarjotaan klo 9:00-16:00 välisenä aikana, mutta satunnaisesti voi olla tarve tarjota palvelua klo 8:00-18:00 välisenä aikana. Palvelu laskutetaan palveluneuvojien toteutuneiden työpäivien mukaan. Työpäivän hinnan tulee sisältää kaikki palvelun kustannukset (palkat, laitteet yms.) ja lisäksi erilaisten toteutustapojen ja toteutuspaikan vaihdoksista aiheutuvat kustannukset. Muita kustannuksia ei voi laskuttaa.

Kohderyhmä ja asiakasohjaus:

Palvelun kohderyhmänä ovat Varsinais-Suomen TE-toimiston tai muun työllistymispalvelutoimijan työnhakija-asiakkaat, jotka tarvitsevat opastusta TE-toimistossa asiointiin ja muihin työnhakuunsa liittyviin kysymyksiin. Pääsääntöisesti asiakkaat hakeutuvat itsenäisesti päivystysluonteiseen palveluun TE-toimistoasioinnin tai vastaavan asiointinsa yhteydessä. Toissijaisesti työllistymispalvelujen asiantuntijat ohjaavat asiakkaita palveluun. Palveluun on mahdollista myös varata aika henkilökohtaista opastusta varten. Turun toimipaikassa on nykyisellään n. 50-80 neuvontatapahtumaa/asiakaskontaktia päivittäin. Merkittävä osa palvelussa asioivista työnhakijoista on maahanmuuttajia. Palveluneuvojien tulee nimikyltein tms. osoittaa työskentelevänsä muussa kuin viranomaisroolissa.

Palveluneuvojien perehdytys ja osaamisen ylläpito:

Myyjä vastaa henkilöstökoulutuksin ja perehdytyksellä siitä, että palveluneuvojien tiedot ja taidot työnhakuun liittyvissä asioissa ovat riittävällä tasolla (trendit, palvelut, verkkosivut, sosiaalinen media). Henkilökohtaisen työnhakuneuvonnan asiakaspalvelun tulee olla tasalaatuista. Myyjä ja TE-toimisto kokoontuvat säännöllisesti määrittelemällään tavalla sopimaan ja varmentamaan palvelun sujumiseen liittyvistä käytännön asioista. Tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät asiat löytyvät tarjouspyynnön liitteistä.

Koneet, laitteet ja tilat:

TE-toimiston asiakaspäätteet ovat palvelun käytössä TE-toimiston Turun toimipaikan itsepalvelutiloissa. Muualla työskentelyä ja henkilökohtaista neuvontaa varten myyjä järjestää palveluneuvojien käyttöön tarvittavat tietokoneet ajanmukaisine ohjelmistoineen ja internet-yhteyksin. Asiakas voi halutessaan myös käyttää omaa tietokonettaan. Palvelua toteutetaan sitä varten osoitetuissa TE-toimiston tai muun työllistymispalvelun itsepalvelutiloissa tms. TE-toimiston Turun toimipaikassa käytössä on myös erillinen tila henkilökohtaista palvelua varten.

Raportointi ja muu seuranta palvelun tuoteutumisesta:

Myyjä raportoi palvelun toteuttamista koskevat tiedot kuukausittain. Raportointi on tarkemmin esitelty tarjouspyynnön liitteenä olevassa sopimusluonnoksessa. Lisäksi myyjä kutsuu ostajan ja TE-toimiston edustajat palvelun seurantakokoukseen vähintään kerran vuodessa. Kokouksin seurataan palvelun toimeenpanoa, laatua, vaikuttavuutta ja niiden kehittämistä. Seurantakokouksissa voidaan sopia vähäisistä poikkeamista sopimusmääräyksiin toimintaympäristön edellyttämällä tavalla.

Palautteen kerääminen:

Myyjä sitoutuu keräämään asiakkailta palautetta. Ostaja tai sopimuksen käyttäjä voi lisäksi seurata laatua omien tarpeidensa mukaisesti. Myyjän on toimitettava ostajan tai sopimuksen käyttäjän laadunseurantaa varten pyytämät tiedot kohtuulliseen sovittuun määräaikaan mennessä. Palvelun laatua seurataan asiakaspalautteiden, palveluntuottajalta saatujen tietojen sekä tarkastuskäyntien perusteella.

Muuta huomioitavaa:

Työllisyyden kuntakokeiluilla voi käynnistyessään olla vaikutusta palvelun toimeenpanoon esim. mahdollisten lisäresurssien tarpeeseen ja sijoittamiseen.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Markkinaoikeus
Dirección postal: Radanrakentajantie 5
Localidad: Helsinki
Código postal: 00520
País: Finlandia
Correo electrónico: markkinaoikeus@oikeus.fi
Teléfono: +358 295643300
Fax: +358 295643314
Dirección de internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
25/11/2019