Servicios - 560933-2019

26/11/2019    S228

Dinamarca-Fredericia: Servicios de programación de software y de consultoría

2019/S 228-560933

Anuncio de transparencia previa voluntaria

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gas Storage Denmark A/S
Número de identificación fiscal: 29851247
Dirección postal: Tonne Kjærsvej 65
Localidad: Fredericia
Código NUTS: DK032 Sydjylland
Código postal: 7000
País: Dinamarca
Persona de contacto: Helle Junge Barløse
Correo electrónico: procurement@energinet.dk
Teléfono: +45 70102244
Fax: +45 76245180
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.energinet.dk/tenders
Dirección del perfil de comprador: https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=ENERGINET
I.6)Principal actividad
Producción, transporte y distribución de gas y calefacción

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Opgradering af SCADA system for Stenlille Gaslager

Número de referencia: 19/10979
II.1.2)Código CPV principal
72200000 Servicios de programación de software y de consultoría
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Gas Storage Denmark (GSD) har 2 gaslagre i hhv. Lille Thorup og Stenlille, som begge spiller en væsentlig faktor i sikker og pålidelig gasforsyning af hele Danmark og Sydsverige. Gaslageret i Lille Thorup er udstyret med et SCADA system opbygget med ABB hardware og software, mens Stenlille er udstyret med et SCADA system opbygget med Siemens hardware og software.

Det eksisterende SCADA system i Stenlille er SIDANX. Fra slut 2021 vil SIDANX ikke længere kunne vedli-geholdes af Siemens, hvorfor opgradering til et nyere system er nødvendigt. For at kunne forstå denne opgradering er det en nødvendighed at have fuld viden og indsigt i opbygningen af SIDANX systemet.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor IVA excluido: 11 000 000.00 DKK
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48800000 Sistemas y servidores de información
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK DANMARK
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Stenlille

II.2.4)Descripción del contrato:

Opgraderingen omfatter levering og idriftsættelse af et SCADA system med en arkitektur som understøtter et fuldt redundant system af både hardware og software. Leverancen skal sikre alle funktionaliteter til overvågning, kontrol og drift af et aquifer naturgas lager samt databehandlingsfunktioner for optimering af drift, lagerberegninger, arkivering, og alarm behandling.

Ved idriftsættelse af nyt SCADA system accepteres ingen nedetid for gaslageret.

II.2.5)Criterios de adjudicación
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Adjudicación de un contrato sin publicación previa de una convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea en los casos enumerados a continuación
  • El contrato no entra en el ámbito de aplicación de la Directiva
Explicación:

For nærværende anskaffelse lægges det til grund, at alene Siemens kan håndtere særligt de projekt-administrative opgaver for opgradering af SIDANX SCADA systemet, da et skift af leverandør på baggrund af de forsyningskritiske elementer nævnt nedenfor, ikke er mulig af tekniske årsager på baggrund af software, tjenesteydelser og installationer indkøbt i forbindelse med det oprindelige udbud af SIDANX, samt ville forårsage betydelige problemer og en væsentlig forøgelse af omkostninger forbundet hermed.

I forbindelse med opgradering af SCADA systemet i Stenlille, er der behov for at anvende samme leverandør som den nuværende, på baggrund af følgende forsyningskritiske elementer:

- Stenlille gaslager skal være i drift under hele transitionsfasen ved opgradering fra det eksisterende SIDANX til et nyt system, hvilket stiller skærpede krav til den leverandør som skal udføre opgaven. Dette være sig krav om detail kendskab til processer og brugerinterfaces for et aquifer gaslager, samt indgående kendskab til SIDANX. Den nuværende leverandør har over tid oparbejdet stor viden, færdigheder og kompetencer ifm. Stenlilles drifts-og beredskabsprocesser, systemarkitektur og systemadfærd. Det vurderes at være afgørende for at sikre en customiseret og sømløs integration, med efterfølgende implementering og drift, hvilket er en yderst kritisk succesparameter ifm. at opretholde gasforsyningssikkerheden.

- Historisk data og dataformat skal kunne integreres og anvendes i det opgraderede system, da det er centralt i forhold til driften af gaslageret i forbindelse med udarbejdelse af prognoser,

- De 2 gaslagre i henholdsvis Lille Thorup og Stenlille har en væsentlig rolle for sikker og pålidelig gasforsyning, hvorfor der er truffet en strategisk beslutning om anvendelse af forskellige leverandører på forsyningskritisk infrastruktur. Dette til sikring af, at gas forsyningen ved sårbarheder og nedbrud hos én leverandør, kan oppebæres af en anden leverandør.

- Leverandørens medarbejdere som arbejder med opgraderingen skal være sikkerhedsgodkendt af PET. Den nuværende leverandør er en stor international aktør på markedet og har en klar fastlagt personalepolitik til screening af deres medarbejdere. Sikkerhedsgodkendelse af en ny leverandør, vurderes at kunne forsinke processen yderligere og øge omkostninger ved implementering af et nyt system.

IV.1.3)Información sobre el acuerdo marco
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de adjudicación del contrato:
22/11/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Siemens
Número de identificación fiscal: 16993085
Localidad: Ballerup
Código NUTS: DK DANMARK
Código postal: 2750
País: Dinamarca
El contratista/concesionario será una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor total del contrato/lote/concesión: 11 000 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Klagenævnet for Udbud
Dirección postal: Nævnenes Hus - Toldboden 2
Localidad: Viborg
Código postal: 8800
País: Dinamarca
Correo electrónico: klfu@naevneneshus.dk
Teléfono: +45 72405600
Dirección de internet: https://naevneneshus.dk
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud:

1) Inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt;

2) Inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, eller

3) Inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiver har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale;

4) inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende (i de tilfælde hvor ordregiver har fulgt proceduren i § 4 i lov om Klagenævnet for Udbud).

Energinet følger proceduren i Klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Kontrakten vil ikke blive indgået før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. Klagenævnslovens § 4, stk.1, nr.2.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Dirección postal: Carl Jacobsens Vej 35
Localidad: Valby
Código postal: 2500
País: Dinamarca
Correo electrónico: kfst@kfst.dk
Teléfono: +45 41715000
Dirección de internet: https://www.kfst.dk/
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/11/2019