Obras - 561420-2019

27/11/2019    S229

Eslovaquia-Bratislava: Trabajos de construcción de instalaciones deportivas

2019/S 229-561420

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: NFŠ, a. s.
Número de identificación fiscal: 50110055
Dirección postal: Sasinkova 5
Localidad: Bratislava
Código NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Código postal: 811 08
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Róbert Janík
Correo electrónico: tender@p-m.sk
Teléfono: +421 254653904
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/400594

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Výstavba športovej infraštruktúry „Národný futbalový štadión“

Número de referencia: PM/66/NFS
II.1.2)Código CPV principal
45212200 Trabajos de construcción de instalaciones deportivas
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Výstavba športovej infraštruktúry Národný futbalový štadión.

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45212224 Trabajos de construcción de estadios
45213150 Trabajos de construcción de edificios de oficinas
45262210 Trabajos de cimentación
45300000 Trabajos de instalación en edificios
45320000 Trabajos de aislamiento
45431000 Trabajos de alicatado
45443000 Trabajos de fachada
71320000 Servicios de diseño técnico
79415200 Servicios de consultoría en diseño
71200000 Servicios de arquitectura y servicios conexos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Ul. Viktora Tegelhoffa 4, 831 04 Bratislava, SLOVENSKO na pozemkoch s p.č.11281/1, 11281/2, 1281/3, 11281/4, 11281/5,11281/6, 11281/15, 11281/16, 11281/17, 15125, 21956, a 23013/1, 21968/2, 11280/65 a 15140/9

II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

Predmetom zákazky je uskutočnenie diela Výstavba športovej infraštruktúry Národný futbalový štadión na základe realizačnej projektovej dokumentácie (RPD). Dielo predstavuje výstavbu nového futbalového štadióna kategórie 4 podľa Smernice UEFA. Predmetom zákazky bude aj vypracovanie samotnej realizačnej projektovej dokumentácie (súčasťou ktorej bude aj BIM model 3D projektovanie).

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti Zväzok 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 18
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2016/S 150-270735

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: 1
Denominación:

Výstavba športovej infraštruktúry Národný futbalový štadión.

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
28/07/2016
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Strabag Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.
Número de identificación fiscal: 31355161
Dirección postal: Mlynské nivy 61/A
Localidad: Bratislava
Código NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Código postal: 820 15
País: Eslovaquia
Correo electrónico: jakub.kollar@bauholding.com
El contratista/concesionario es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 49 810 740.00 EUR

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/11/2019

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
45331000 Trabajos de instalación de calefacción, ventilación y aire acondicionado
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
45331100 Trabajos de instalación de calefacción central
45331200 Trabajos de instalación de ventilación y aire acondicionado
45331230 Trabajos de instalación de equipos de refrigeración
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Ul. Viktora Tegelhoffa 4, 831 04 Bratislava, SLOVENSKO na pozemkoch s p.č.11281/1, 11281/2, 1281/3, 11281/4, 11281/5,11281/6, 11281/15, 11281/16, 11281/17, 15125, 21956, a 23013/1, 21968/2, 11280/65 a 15140/9

VII.1.4)Descripción del contrato:

Predmetom dodatku k Zmluve o dielo (Dohoda č. 4) sú stavebné práce na základe zmenových listov č. 09/2017, č. 10/2017, č. 11/2017, č.51/2018, č. 52/2018, č. 74/2018, č. 1_IO/2018, č. 2_IO/2018, č. 3_IO/2018 č. 81/2018, č. 106/2018, č. 111/2018, č. 133/2019, č. 133b/2019, č. 135/2019, č. 136/2019, č. 140/2019 a č. 155/2019.

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 18
VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 3 924 162.17 EUR
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Strabag Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.
Número de identificación fiscal: 31355161
Dirección postal: Mlynské nivy 61/A
Localidad: Bratislava
Código NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Código postal: 820 15
País: Eslovaquia
Correo electrónico: jakub.kollar@bauholding.com
El contratista/concesionario es una PYME: no
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

Predmetom dodatku k Zmluve o dielo (Dohoda č. 4) sú stavebné práce na základe zmenových listov č. 09/2017, č. 10/2017, č. 11/2017, č.51/2018, č. 52/2018, č. 74/2018, č. 1_IO/2018, č. 2_IO/2018, č. 3_IO/2018 č. 81/2018, č. 106/2018, č. 111/2018, č. 133/2019, č. 133b/2019, č. 135/2019, č. 136/2019, č. 140/2019 a č. 155/2019.

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las razones económicas o técnicas y de los inconvenientes o el aumento de costes que impiden cambiar de contratista:

Predmetom Dohody č.4 je uskutočnenie dodatočných stavebných prác súvisiacich so vzduchotechnikou, kúrením a chladením a zdravotechnikou, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnej zmluve a sú nevyhnutné na realizáciu a naplnenie predmetu a účelu zmluvy. Zmena dodávateľa nie je možná z technických a ekonomických dôvodov, pretože zmena zmluvy je v úzkom ekonomickom a technickom kontexte s pôvodnou zmluvou. Bez týchto doplňujúcich stavebných prác by nebolo možné stavebné dielo dokončiť, resp. splniť požiadavky na funkčnosť, kompletnosť a bezpečnosť. Okrem toho zmena dodávateľa by pre objednávateľa viedla k značným ťažkostiam pri plnení zmluvy, pretože dočasným prerušením zmluvy by sa ohrozila včasná realizácia projektu a spôsobilo by tiež vážne problémy s navýšením rozpočtu. Objednávateľ by musel čeliť značným dodatočným nákladom v dôsledku prípravných opatrení, nevyhnutnej paralelnej práci alebo akýchkoľvek prestojov. Podrobné odôvodnenie k uzavretiu Dohody č. 4 sa nachádza v dokumentácii.

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 49 733 330.49 EUR
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 53 657 492.66 EUR